Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Piechurski"

Efekty wdrożenia monitotingu w wybranej sieci wodociągowej - studium przypadku DOI:10.15199/17.2017.10.3


  Sieć wodociągowa, objęta badaniami, jest zasilana w wodę z magistrali należącej do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Katowicach. Zakup wody pokrywa w pełni zapotrzebowanie miasta. Dostawa wody do miasta następuje za pośrednictwem 62 studni wodomierzowych, rozmieszczonych w rejonie przebiegu sieci magistralnej. Pobór wody w poszczególnych punktach jest zróżnicowany. Średni pobór w 2015 r. wyniósł 19 318 m3/d. Woda jest zużywana głównie w gospodarstwach domowych (66%). Pozostałą część wody zużywają inni odbiorcy komunalni. Długość przewodów wodociągowych wynosiła w 2015 r. łącznie 343,47 km, w tym sieć wodociągowa (głównie przewody rozdzielcze) 255,43 km i przyłącza 88,04 km (7104 przyłącza). Sieć wodociągowa jest wykonana w układzie pierścieniowym. Umożliwia on dostawę wody z conajmniej dwóch stron, co równocześnie zmniejsza prawdopodobieństwo całkowitej przerwy w zaopatrzeniu w wodę odbiorców. Początki budowy sieci wodociągowej sięgają końca XIX w. Obecnie w strukturze materiałowej sieci dominują materiały tradycyjne, czyli stal i żeliwo szare, które stanowią ok. 47% długości przewodów. Tyle samo jest przewodów wykonanych z tworzyw termoplastycznych (PE i PVC). Jest to efekt systematycznej odnowy sieci, w której preferowane są tworzywa, a w szczególności PE (rys. 1) Poziom ciśnienia dyspozycyjnego, w punktach zasilania sieci w wodę, waha się od 0,35 MPa do 0,6 MPa. W związku z tym, ciśnienie w sieci musi być regulowane w celu zapewnienia dostawy wody do wszystkich odbiorców. W tym celu wykorzystuje się 27 pompowni do podwyższania ciśnienia oraz 4 reduktory obniżające ciśnienie w wybranych punktach sieci. Awaryjność sieci wodociągowej Awaryjność jest miarą niezawodności infrastruktury wodociągowej. Niezawodność systemu jest defi niowana jako właściwość polegająca na zdolności systemu do realizacji swoich funkcji w określonych warunkach istnienia, eksploatacji i w ciągu założonego czasu. W przypadku systemu dyst[...]

Analiza zużycia wody w różnych typach krytych pływalni DOI:10.15199/17.2015.9.1


  Obliczenia zapotrzebowania wody w krytych pływalniach są oparte głównie na normach i wytycznych określanych w obowiązujących w Europie i krajowych rozporządzeniach. Obwiązujące przepisy nie uwzględniają oszczędności związanych z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń i armatury oszczędnościowej w przypadku poboru wody. W analizowanych wielofunkcyjnych krytych pływalniach obliczeniowe wielkości zapotrzebowanie wody przekraczają faktyczne zużycie wody na cele higieniczne Natomiast zużycia wody do uzupełniania wody basenowej są większe niż obliczone na podstawie obowiązujących wytycznych. Należy dążyć do weryfikacji wielkości normatywnego zapotrzebowania wody na podstawie wyników eksploatacyjnych uwzględniających nowe rozwiązania a nie tylko teoretycznych wielkości przyjętych w wytycznychi normach, które odbiegają od faktycznych wskaźników zużycia wody w praktyce.1. Wstęp Analizą objęto 3 różne kryte pływalnie, w których prowadzono pomiary zużycia wody na podstawie odczytów wodomierzy w nich zamontowanych. Analizowane kryte pływalnie charakteryzują się różnorodnymi typami basenów jak: sportowe, pływackie, rekreacyjne połączone z różnego typu atrakcjami. Baseny są wyposażone w różne rozwiązania systemów oczyszczania wody basenowej. Badana obejmowały miesięczne, odczyty zużycia wody z wodomierzy i rejestr liczby osób korzystających z obiektu obejmujące osoby korzystające z biletów oraz grupy zorganizowane - młodzież szkolna odbywająca zajęcia wychowania fizycznego w basenie. 2. Ocena rzeczywistego zużycia wody w krytej pływalni Woda w krytych pływalniach zużywana jest głownie w celu uzupełnienia ubytków instalacji cyrkulacji wody basenowej, na cele higieniczno-sanitarne osób korzystających z kąpieli oraz dla utrzymania czystości w obiekcie. Ocenę zużycia wody uzupełniającej w każdej krytej pływalni przeprowadzonow oparciu o odczyty z wodomierzy rejestrujących uzupełnianie ubytków eksploatacyjnych uwzględniając objętość przeznaczone[...]

Monitoring sieci wodociągowej gwarantem niezawodności dostaw wody DOI:10.15199/17.2016.4.8


  Monitoring sieci wodociągowej stwarza nowe możliwości usprawnienia jej kontroli i eksploatacji Wyniki obserwacji przepływów w godzinach nocnych można wykorzystać do diagnozowania stanu technicznego sieci wodociągowej i oszacowania wielkości strat wody. Pomiary zmian ciśnień i przepływów nie pozwalają na ustalenie miejsca awarii lub wycieków na mapie sieci wodociągowej, stąd konieczność zastosowania specjalistycznego sprzętu do lokalizacji tych uszkodzeń. Monitoring przepływów i ciśnień w wybranych punktach sieci wodociągowej i aktywna kontrola wycieków w istotny sposób wpływa na zwiększenie niezawodności dostawy wody do odbiorców.1. Wstęp Awarie, przecieki to zjawiska występujące podczas eksploatacji sieci wodociągowych. Nie można przewidzieć ani czasu, ani miejsca ich pojawienia się, a w wielu przypadkach nawet nie wiadomo o ich istnieniu, dopóki nie wywołają zauważalnych skutków, objawiających się głównie wzrostem strat wody. Przyczyny wystąpienia awarii sieci wodociągowych mogą być różne, np. geologiczne: szkody górnicze, podmycie podparć przewodów przez wody gruntowe, przesuwanie gruntu pod przewodem, osiadanie gruntu, lub konstrukcyjno-eksploatacyjne: uderzenie hydrauliczne, nieoczekiwany zanik pracy pomp, zbyt szybkie zamknięcie zasuwy czy przepustnicy, niewłaściwe szczeliwo połączeń, źle włożona uszczelka do kielicha, zła lub jej brak gospodarka powietrzem w sieci. Przyczyną awarii i wycieków mogą być wady materiałowe i konstrukcyjne przewodów, niewłaściwa izolacja rurociągów stalowych przyczyniająca się do ich korozji, czy niewłaściwa konserwacja armatury. Bardzo często dochodzi do awarii wynikającej z nieostrożnego prowadzenia robót ziemnych w pobliżu przewodów wodociągowych. Awarie mogą być wywołane również przez zjawiska ekstremalne np. ruchy gruntu wywołane długotrwałymi opadami lub długotrwałe okresy bardzo niskich temperatur powodujące przemarzanie gruntów 2. Straty wody Wykrywanie i usuwanie nawet małych prze[...]

Monitoring i regulacja ciśnienia w sieci wodociągowej gwarantem obniżenia awaryjności i strat wody DOI:10.15199/17.2017.4.14

Czytaj za darmo! »

Mieszkańcy miasta A zaopatrywani są w wodę, która w całości zakupywana jest od dostawcy hurtowego. W punktach zakupu dokonywany jest pomiar przepływu i ciśnienia wody, która następnie jest dostarczana odbiorcom za pomocą sieci wodociągowej należącej do PWiK. Obecnie sieć wodociągowa budowana jest przede wszystkim z rur i kształtek PEHD. Materiał ten lepiej znosi skutki eksploatacji górniczej niż stal, z której wykonano ok. 30% długości sieci. Dodatkowo inwestycje w sprzęt do systemu monitoringu przepływu i ciśnienia w sieci, wprowadzenie regulacji ciśnienia oraz użytkowanie sprzętu do lokalizacji awarii pozwoliły łącznie na obniżenie strat wody do poziomu 10%.1. Charakterystyka sieci wodociągowej w mieście A Całkowita długość przewodów wodociągowych eksploatowanych przez PWiK w mieście A, wg danych na 2014 r., wynosi 438 km. Na tę długość składa się 67% sieci rozdzielczej, 25% długości przyłączy oraz 8% sieci magistralnej. Na przestrzeni lat 2007-2014 długość sieci uległa niewielkim zmianom. Dotyczą one przede wszystkim sieci rozdzielczej, której przybyło ok. 11 km. Liczba przyłączy wodociągowych, którymi zarządza PWiK wzrosła o 10%. W związku z prowadzoną eksploatacją górniczą, część sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem narażona jest na skutki niekorzystnych deformacji powierzchni terenu - szkody górnicze. Jednym z podstawowych warunków sprawnej pracy układu hydraulicznego jakim jest sieć wodociągowa, jest odpowiedni dobór materiałów do panujących warunków gruntowych. Zmiany struktury materiałowej analizowanej sieci wodociągowej przedstawia rys. 1. Obecnie sieć wodociągowa w ponad 71% składa się z przewodów PEHD. Materiał ten jest wykorzystywany do budowy i wymiany sieci ze względu na elastyczność i odporność jaką wykazuje na terenach objętych eksploatacją górniczą. Przewody z PEHD zastępują rurociągi stalowe. Przewody stalowe stanowią obecnie około 29%. Z danych na 2014 r. wynika że 436,03 km spośród 437,60 km sieci wodoc[...]

Ocena awaryjności sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonanych z różnych materiałów na przykładzie PWiK "W" DOI:10.15199/17.2017.11.4


  Podstawowym celem działalności każdego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły, niezawodny, spełniając wymagania klientów. Jeżeli przedsiębiorstwo ma poprawnie wywiązywać się z tego zadania powinno prowadzić monitoring pracy sieci wod-kan, na podstawie którego można m. in. zlokalizować potrzebę naprawy awarii lub rozbudowy, wymiany czy renowacji sieci. Podstawowe powody, dla których decydujemy się na remont lub wymianę sieci wod - kan, to brak możliwości zaspokojenia potrzeb odbiorców, oraz pogarszające się efekty ekonomiczne. Taki stan rzeczy może wynikać z częstych awarii w sieci, co ma niekorzystne oddziaływanie także na braki w dostawie wody, złą jakość wody lub zbyt niskie ciśnienie. W kanalizacji takie skutki to przerwa w odbiorze ścieków, nieprzyjemny zapach, wyciek nieczystości do gruntu lub niejednorodny dopływ ścieków do oczyszczalni. Awarie na sieci wodociągowe lub kanalizacyjnej mogą również przyczynić się do uszkodzeń jezdni czy innego mienia obcego lub skażenia środowiska. Taka sytuacja pociąga za sobą straty fi nansowe. Kolejnym powodem , dla którego konieczna jest wymiana sieci, może być jej wiek i pogarszające się właściwości materiału, z którego została wykonana, lub jej wydajność, wynikająca z zarastania przewodów kanalizacyjnych, ewentualnie zmian urbanizacyjnych w obszarze jej działania. Podstawowym pytaniem w takiej sytuacji jest, co należy zrobić: czyścić, remontować a może pora już wymienić sieć. Głównym celem tych działań jest poprawa niezawodność pracy sieci oraz efekty fi nansowe. Korzyści wynikające z wymiany sieci, obok poprawy niezawodności warunków jej pracy, to m.in. możliwość zaprojektowania nowej sieci, lepiej odpowiadającej obecnej sytuacji w danym terenie, korzyści fi nansowe wynikające z ograniczenia strat wody czy przedostawaniem się wody deszczowej na oczyszczalnie. Obniżenie awaryjności sieci, a tym samym liczby interwencji gru[...]

Zagadnienia techniczno-eksploatacyjne w systemie dystrybucji wody. Studium przypadku DOI:10.15199/17.2019.5.3


  Głównym zadaniem wszystkich przedsiębiorstw wodociągowo kanalizacyjnych jest dostawa wody i odprowadzanie ścieków w sposób ciągły, niezawodny, spełniając wymagania określone w przepisach prawnych. Ze względu na ogromne znaczenie sieci wodociągowej dla funkcjonowania określonego regionu i społeczeństwa, wymaga ona ciągłego monitoringu, modernizacji i napraw oraz wprowadzania nowych rozwiązań technicznych powiązanych z jej budową i funkcjonowaniem. Tylko takie zabiegi wraz z ciągłą analizą pracy sieci wodociągowej przynoszą wymagane efekty i pozwalają na lepsze planowanie i ocenę wdrażanych inwestycji. Wprowadzanie nowinek technicznych znacznie ułatwia również codzienną eksploatację sieci wodociągowej, poprzez możliwość łatwej regulacji jej pracy pod kątem ciśnienia, kierunków i analizy przepływów wody czy wykrywania awarii. Dane wyjściowe Analizowane PWiK zaopatrując w wodę ponad 155 tys. mieszkańców eksploatuje sieć wodociągową o długości 1 470 km w tym 27 357 przyłączy oraz sieć kanalizacyjną o długości 517 km, dwie oczyszczalnie ścieków i 60 pompowni ścieków. Sieć wodociągowa w tym przedsiębiorstwie zbudowana jest głównie z 4 materiałów PEHD, PVC, stal i żeliwo szare. Ze względu na dużą awaryjność sieci stalowej, co przekładało się na wysokie straty wody, firma od wielu lat skupia się na wymianie starej sieci na nową z tworzyw sztucznych. Zdecydowano się na rury z PE HD, wynikało to z kilku czynników jak np. parametry techniczne i hydrauliczne tego materiału, łatwość budowy oraz fakt, iż znaczna część obszaru działalności przedsiębiorstwa pokrywa się z terenem szkód górniczych. Analiza obejmuje lata 2011 do 2017 roku. Długość sieci wodociągowej w tym okresie z rozdziałem na sieć rozdzielczą i przyłącza wodociągowe przedstawia tabela 1. Analizując długość sieci wodociągowej w tym czasie widać ciągły przyrost długości przyłączy wodociągowych oraz minimalny spadek długości sieci wodociągowej w 2014 roku, co wynika z przebud[...]

Badanie wpływu połączeń na wzrost współczynnika strat liniowych λ oraz współczynnika chropowatości bezwzględnej k dla rur instalacyjnych z polipropylenu

Czytaj za darmo! »

Transport cieczy w przewodach jest nieodłącznym elementem życia i rozwoju ludzkości. Występuje zarówno w procesach przemysłowych na ogromną skalę, jak i w codziennym życiu każdego człowieka. Systemy przesyłu wody umożliwiają zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych człowieka. W dzisiejszych czasach branża rynku systemów instalacyjnych została zdominowana przez tworzywa sztuczne. Wpływ na popularność tych systemów instalacyjnych ma niewątpliwie szereg zalet, które charakteryzują tworzywa sztuczne. Do najważniejszych zalet tworzyw sztucznych można zaliczyć ich trwałość, która wynosi około 50 lat oraz całkowitą odporność na korozję. Dużą zaletą instalacji z tworzyw sztucznych dla wykonawców jest łatwość w transporcie i montażu ze względu na mały ciężar. Nie bez znaczenia dla użytkowników jest fakt, iż instalacje z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych zabiegów konserwujących. Obecnie w dobie wzrostu cen energii najważniejszym czynnikiem, jakim powinno się kierować podczas wyboru systemu instalacyjnego, jest jego energooszczędność. W systemach instalacyjnych zaoszczędzić można wybierając system o dobrej izolacyjności termicznej oraz najmniejszych współczynnikach strat. Decydując się na konkretną technologie instalacyjną projektant powinien znać wszystkie wady i zalety danego typu instalacji. Brak znajomości współczynników strat może być przyczyną błędów obliczeniowych podczas projektowania instalacji, co w efekcie znacznie podnosi ceny eksploatacji instalacji. Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja jest więc inwestycją, która może przynosić oszczędności przez wiele lat eksploatacji. Obecnie w polskich normach [3,4] nie ma żadnych danych o współczynnikach strat, jakie powinno przyjmować się do projektowania instalacji z tworzyw sztucznych. Informacje podawane przez producentów mogą odbiegać od rzeczywistości, dlatego niezależne badania parametrów systemów instalacyjnych z tworzyw sztucznych mogą okazać się bardzo przydat[...]

Próba oceny straty wody i sposoby ich ograniczania przy zastosowaniu monitoringu w wybranym przedsiębiorstwie wodociągowym


  Charakterystyka i struktura wiekowa oraz materiałowa przewodów sieci wodociągowej w analizowanym PWiK. Analiza wykrytych i usuniętych awarii. Wskaźniki intensywności uszkodzeń dla poszczególnych materiałów. Do oceny efektów prowadzonego monitoringu wykorzystano zmiany procentowych, jednostkowych wskaźników strat oraz infrastrukturalny indeks wycieków w okresie 2005-2009. Uzyskane wyniki wskazują na tendencje malejące i potwierdzają efekty wprowadzanego systemu monitoringu. Keywords: water supply, failure, damage, monitoring Abstract Characteristics and age structure and the material water pipes in the analyzed Water and Sewer (PWiK). Analysis of failures detected and deleted. Failure intensity ratios for individual materials. Analysis of water balance by IWA. Conducted to assess the effects of changes in interest rates used for monitoring, unit loss rates and the infrastructure leakage index in 2005-2009. The results indicate the trend and confirm the results of the monitoring system introduced. 1. Wstęp Problem strat wody występuje we wszystkich wodociągach na świecie. Stanowią one niekiedy bardzo wysoki procent wody wtłaczanej do sieci wodociągowej. W Polsce skala tego problemu uwidoczniła się bardziej dopiero w okresie gospodarki rynkowej. Przez ostatnie dziesięciolecia, na skutek niskiej ceny wody, mieliśmy do czynienia z jej niewłaściwym gospodarowaniem, co przyczyniło się z kolei do ogromnego marnotrawstwa i nie przywiązywania wagi do powstających w ten sposób strat. Obserwowany w ostatnich latach spadek zużycia wody, przy równoczesnej tendencji do rejestrowania strat wody, wymusił na przedsiębiorstwach wodociągowych podejmowanie działań, zmierzających do ograniczenia nadmiernych strat wody. Na terenie analizowanego przedsiębiorstwa w latach 1993-1995, objętość wody niesprzedanej wyniosła średnio 40% wody wtłoczonej do sieci. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych XX. wieku zaczęto zastanawiać się nad sposobami ogr[...]

Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego DOI:10.15199/17.2019.6.5


  Wstęp Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego jest zapewnienie ciągłości dostawy wody o odpowiednich parametrach. Głównym problemem zarządzania systemem wodociągowym są awarie sieci wodociągowej. Powyższe wynika nie tylko z mogącego powstać ujemnego bilansu finansowego powstałego ze straty wody, ale również w powodu możliwości wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, co uniemożliwia spełnianie zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dodatkowym problemem, wynikającym z niekontrolowanych wycieków wody, to możliwość wyrządzenia szkód materialnych i ludzkich, które mogą powstać w następstwie wpływu temperatury powietrza otoczenia, zbyt późnego wykrycia awarii lub (po prostu) jej zbyt dużego wypływu. Biorąc pod uwagę powyższe, większość przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą wodociągową wprowadziło szereg rozwiązań. Działaniem podstawowym i niezbędnym do realizacji prac optymalizacyjnych, jest zabudowa armatury kontrolno - pomiarowej na sieci wodociągowej, która w integracji z systemem SCADA umożliwia wczesne ostrzeganie anomalii występujących w trakcie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej. Kolejne kroki zawsze wiążą się z podejmowaniem bezpośrednich działań eksploatacyjnych w terenie. W niniejszym opracowaniu poruszone zostaną aspekty możliwości optymalizowania strat wody poprzez obniżanie ciśnienia występującego w sieci wodociągowej, przy zastosowaniu zaworów redukcji ciśnienia. *) Mgr inż. Tomasz Golda, dr hab. inż. Krzysztof Gaska, dr inż. Florian Piechurski - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego Analysis of the impact of pressure on water failure performance in the area of one of the mining towns of the Śląsk Tomasz Golda, Krzysztof Gaska, Piechurski*) GAZ,[...]

 Strona 1