Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Janusz KOBIAŁKA"

STANOWISKA SZKOLENIOWE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PRZYGOTOWANIA KWALIFIKOWANEGO PERSONELU AUTOMATYKÓW LINII MONTAŻOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

Linia produkcyjna bez wykwalifi kowanego, dobrze wyszkolonego personelu technicznego? W dzisiejszym zautomatyzowanym zakładzie montażowym to rzecz niemożliwa. Jednym z niezastąpionych elementów prawidłowo działającej i z jak najkrótszymi czasowo przestojami linii technologicznej montażowej są automatycy. To między innymi od ich umiejętności, doświadczenia i wiedzy zależy bezawaryjna produkcja. Współczesny system edukacji i szkolenia pozwala nie tylko na zdobywanie teoretycznej wiedzy, ale i praktycznych umiejętności. Odbywa się to dzięki różnego rodzaju stanowiskom szkoleniowym w pracowniach automatyki przemysłowej, w jakie wyposażone są techniczne szkoły zawodowe, średnie oraz uczelnie wyższe. Do tych właśnie placówek skierowana jest oferta pulpitowych stanowisk dydaktycznych do nauki. Prezentacja wybranych stanowisk dydaktycznych Części wchodzące w skład stanowiska pulpitowego, współpraca sterownika PLC z panelem operatorskim HMI Stanowisko pulpitowe, współpraca sterownika PLC z panelem operatorskim (rys. 1), zasilane jest z sieci elektrycznej 1-fazowej 230VAC 50Hz i zostało wyposażone w następujące podzespoły: STANOWISKA SZKOLENIOWE JAKO ELEMENT WSPÓŁCZESNEGO PRZYGOTOWANIA KWALIFIKOWANEGO PERSONELU AUTOMATYKÓW LINII MONTAŻOWYCH Training stands as the elements of the production lines automatic staff contemporary vocational process Mirosław CHŁOSTA, Janusz KOBIAŁKA S t r e s z c z e n i e: W artykule przedstawiono opisy wybranych stanowisk szkoleniowych typu pulpitowego, przeznaczonych do wspomożenia procesu kształcenia przyszłej kwalifi kowanej kadry technicznej automatyków przemysłowych linii montażowych. Stanowiska te mogą zostać wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w szkołach technicznych średniego szczebla i wyższych uczelniach. S ł o w a k l u c z o w e: stanowiska modułowe dydaktyczne, sterowniki PLC, panele operatorskie HMI, systemy sieciowe, zagadnienia sterowania procesami technologicznymi, automatyka przemysłow[...]

Modernizacja stanowiska do badań wytrzymałościowych konstrukcji wielkowymiarowych DOI:10.15199/148.2016.5.4


  Zharmonizowanie polskich norm, które stanowią podstawę projektowania i oceny maszyn pod względem bezpieczeństwa z normami ISO i EN, stwarza konieczność stosowania metod kształtowania konstrukcji oraz metod badawczych zgodnych z obowiązującymi w UE. Z tej przyczyny, aby nie stosować metod zastępczych, prowizorycznych, w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) w Warszawie stworzono w 1999 r. odpowiednio wyposażone stanowisko do badañ konstrukcji ochronnych maszyn. Stanowisko jest przystosowane do badań konstrukcji ochronnych przed przewróceniem się maszyny typu ROPS we wszystkich rodzajach, typach i wielkościach maszyn, w których te konstrukcje występują. Są to badania na zgodność z obowiązującymi normami, przewidzianymi dla danej maszyny. Opisane stanowisko jest urządzeniem unikatowym. W Polsce jest to jedyny egzemplarz, ale wymagający modernizacji - szczególnie w zakresie układu sterowania. Słowa kluczowe: konstrukcje ROPS, stanowisko do badań wytrzymałości konstrukcji, układ sterowania, modernizacja.Jakim podstawowym założeniem kieruje się w swojej pracy każdy konstruktor maszyn? Odpowiedź jest oczywista - bezpieczeństwem ludzi. Dlatego prowadzone prace projektowe i obliczeniowe przy konstruowaniu maszyn samobieżnych są następnie weryfikowane w trakcie badań doświadczalnych w postaci prób wytrzymałościowych. W roku 1999 w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego skonstruowano odpowiednio wyposażone stanowisko do badań konstrukcji ochronnych maszyn samobieżnych. Koncepcja stanowiska została opracowana z wykorzystaniem ówcześnie obowiązujących norm i przepisów (rys. 1). Dane techniczne stanowiska badawczego: - Maksymalna siła pionowa 2000 kN; - Maksymalna siła pozioma - 1000 kN; - Wymiary przestrzeni pomiarowej: - Wysokość - 4350 mm, - Szerokość - 4450 mm, - Długość - 6000 mm; - Układ hydrauliczny: - Cylindry główne siłownika realizującego ruch pionowy, średnica tłoka Ø [...]

AUTOMATED UNIT FOR NAIL AND THIN-WALLED WASHER ASSEMBLING DOI:10.15199/160.2019.3.3


  The contemporary times have charged the humanity with a special duty of taking care of the environmental protection. We segregate the rubbish; we leave the waste electronic and electric equipment at the special points, or we run organic cultivations in our household gardens. Also, in the field of industry, we try to reduce the energy losses, when applying different types of thermal insulation. We limit the emission of vibrations and noise to the environment by insulation of their sources, as well. The most popular insulating materials, as employed in a form of mats, rollers and coatings (Fig.1) must be fixed to the protected objects. Assembling with the application of nails (Fig.2 and 4), struds (Fig.3), and mandrels from weldable wire are a relatively new and more and more popular method for fixing the insulating layers in the case of metal casing of the objects. Demand on such assembly elements is constantly increasing; hence, there is a need of their mass production. Responding to the request of NEWIR Company with the seat in Warsaw, which supplies the assembling, and constructional accessories and pre-fabricated products for construction of ventilation, heating and air-conditions equipment, Institute of Mechanized Construction and Rock Mining undertook the work on development and performance of automated unit for assembly of weldable nail and thin-walled washer. Additionally, there was designed and started up the unit for punching of metal sheet in a form of tape. The punching unit consists of the following elements: A b s t r a c t: In the paper, the automated unit for nail-washer assembling has been presented. The nails with the same diameter and different lengths are inserted to the thin metal washer. K e y w o r d s : automated machine design, assembly process, joining elements, washer, weldable nail S t r e s z c z e n i e: W artykule przedstawiono w sposób syntetyczny zautomatyzowane stanowisko do montażu wybraneg[...]

NITOWNICA Z MODUŁOWĄ GŁOWICĄ NARZĘDZIOWĄ DOI:

Czytaj za darmo! »

Według słownika języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego "moduł" to "element pełniący ustaloną funkcję, łatwy do wykorzystania, jako część różnych większych całości". W maszynach i urządzeniach montażowych projektanci, konstruktorzy i producenci starają się stosować jak najwięcej rozwiązań modułowych. Takie podejście do budowania maszyn pozwala na standaryzację podzespołów, a w konsekwencji krótszy proces wytwórczy i ograniczenie kosztów produkcji. Koncepcja ta doprowadziła do opracowania projektu modułu do nitowania wyposażonego w wymienną głowicę narzędziową do nitowania radialnego lub obwiedniowego. Proces nitowania Trwałe, nierozłączne połączenie dwóch lub kilku elementów metalowych w wyniku ich odkształceń plastycznych znane jest od stuleci. Obecnie udział tej technologii w globalnej liczbie połączeń nierozłącznych wzrasta wraz z rozwojem technicznym i materiałowym. W 1999 r. udział montażu w technikach wytwarzania w przemyśle krajowym wynosił ok. 35%, w tym procesu nitowania 8%. Obserwowana jest tendencja wzrostowa. Jednocześnie da się zauważyć, że ok. 80% operacji montażowych to operacje ręczne, 17,5% - częściowo zmechanizowane, 2% - zmechanizowane, a tylko 0,5% - zautomatyzowane. Jednak z upływem czasu statystyki dotyczące sposobów wykonywania operacji montażowych poprawiają się na korzyść mechanizacji i automatyzacji. W przypadku procesu nitowania wprowadzane zmiany idą w kierunku zmniejszenia siły potrzebnej do wykonania połączenia - zmniejszenie energochłonności oraz poprawy rozkładu naprężeń w połączeniu. Efektem tych działań było pojawienie się na początku XX w. narzędzi z wahającym się narzędziem roboczym. W angielskojęzycznej literaturze technicznej procesy te określone są nazwą wspólną nazwą rotary forging. Obejmują prasowanie obwiedniowe (orbitalne), z wahającą się matrycą, prasowanie radialne itp. Ich wspólną cechą jest to, iż narzędzie robocze jest w stałym kontakcie z przedmiotem NITOWNICA Z MODU[...]

 Strona 1