Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Nejranowski"

Wpływ regulacji hydraulicznej i izolacji instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją na rozkład temperatury w przewodach

Czytaj za darmo! »

Rozkład temperatury w instalacji ciepłej wody użytkowej zależy od wielu czynników, najistotniejsze z nich to sposób regulacji hydraulicznej oraz izolacja termiczna przewodów. Wykorzystując program obliczeniowy, umożliwiający określenie przepływów cyrkulacyjnych i temperatury w charakterystycznych punktach instalacji ciepłej wody i strat ciśnienia w działkach, dla wybranego jej rozwiązania, prze[...]

Warunki prowadzenia dezynfekcji termicznej instalacji c.w.u. w budynkach mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

Na wstępnie artykułu omówiono podstawy prawne dezynfekcji instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych. Następnie określono temperaturę wody wychodzącej z układu jej przygotowania zapewniającą wymaganą wartość temperatury w instalacji w czasie procesu dezynfekcji. Dla przyjętego wariantu rozwiązania instalacji przeprowadzono symulację procesu dezynfekcji termicznej przy różnych liczbach jednocześnie dezynfekowanych pionów. Z obliczeń wynika, że przy jednoczesnej dezynfekcji połowy pionów w instalacji wymagana temperatura ciepłej wody wychodzącej z węzła jest najniższa a przepływ wody zbliżony jest do cyrkulacyjnego. jakim powinny odpowiadać budynki [4] wynika, że instalacja ciepłej wody użytkowej powinna być tak wykonana, aby możliwe było przeprowadzanie jej okr[...]

Modelowanie zmienności poborów chwilowych ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych


  Przeprowadzono długotrwałe pomiary rozbiorów chwilowych (pięciosekundowych) w ośmiu instalacjach centralnej ciepłej wody użytkowej o zróżnicowanej wielkości i łącznej liczbie 1062 punktów czerpalnych. Dysponując duż liczbą danych pomiarowych określono sposób wyboru próbek reprezentowanych do dalszych analiz. Następnie dla dni roboczych, sobót i niedziel obliczono parametry złożonego rozkładu Bernoulliego. Określono wartości średnie prawdopodobieństwa otwarcia pojedynczego punktu czerpalnego oraz średnie wartości odwrotności pojedynczego poboru, a następnie z modelu obliczono prawdopodobieństwo braku poboru wody z instalacji c.w.u. dla różnej liczby punktów czerpalnych. Uzyskane na podstawie pomiarów i modelu wartość pojedynczego poboru z punktu czerpalnego zbliżone są do wypływów normatywnych, a zmienności prawdopodobieństwa braku poboru ciepłej wody z instalacji dobrze odzwierciedla stan rzeczywisty.Aby określić zmienność poborów ciepłej wody przeprowadzono całodobowe pomiary jej poboru, rejestrując wyniki co 5 sekund. Pomiary strumienia ciepłej wody pobieranej przez lokatorów przeprowadzono w ośmiu węzłach cieplnych zasilających budynki mieszkalne wielorodzinne o zróżnicowanej liczbie mieszkańców, różnym terminie zasiedlenia mieszkań oraz zlokalizowane w różnych częściach miasta. Wszystkie mieszkania były wyposażone w wodomierze ciepłej i zimnej wody, w mieszkaniach budynków objętych pomiarami zainstalowanych było 1062 punktów czerpalnych ciepłej wody. Pomiary na każdym z obiektów prowadzono przez okres co najmniej 30 dni [3]. Przeanalizowano zmienność chwilowych maksymalnych poborów pięciosekundowych ciepłej wody zarejestrowanych w każdej dobie pomiarowej. Przeprowadzona analiza zgodności rozkładu złożonego z rozkładu Bernoulliego i rozkładu wykładniczego z danymi pomiarowymi potwierdziła jego przydatność do modelowania zmienności maksymalnych chwilowych poborów ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinn[...]

Pobory chwilowe a pobory w dłuższych okresach w centralnych instalacjach ciepłej wody budynków mieszkalnych wielorodzinnych DOI:10.15199/17.2019.8.5


  W normach dotyczących wymiarowania instalacji określone jest pojęcie przepływu obliczeniowego definiowanego jako "umowna wartość strumienia objętości lub strumienia masy wody wyznaczona dla warunków uznanych za obliczeniowe w danym fragmencie instalacji" [4, 5]. W wielu publikacjach mówi się o przepływie sekundowym czy chwilowym wody lecz autorzy artykułu nie znaleźli jednoznacznej definicji sekundowego czy chwilowego natężenia przepływu wody we współczesnej literaturze branżowej. Znaleziono tylko jedno opracowanie mówiące o zmianach wartości przepływu w zależności od czasu jego uśredniania w stosunku do przepływu sekundowego [3], bazujące na opracowaniu z 1972 roku [2]. Podano w nim, że natężenie przepływu średnie, w zależności od czasu rozbioru wody, zmienia się. Przyjmując przepływ sekundowy za 100% przepływy 2 minutowe stanowią 96%, przepływy 5 minutowe 86%, a 10 minutowe 71%. Dysponując zbiorem danych pomiarowych z ośmiu węzłów ciepłej wody użytkowej, obsługującym łącznie 1060 punktów poboru ciepłej wody (c.w.) ,przeanalizowano zależności pomiędzy poborami średnimi pięciosekundowymi (chwilowymi), a poborami z dłuższych okresów. 2. Charakterystyka pomiarów Pomiary poboru ciepłej wody (poborów średnich pięciosekundowych) przeprowadzono w ośmiu węzłach cieplnych obsługujących budynki mieszkalne wielorodzinne o zróżnicowanej liczbie mieszkańców, różnym terminie zasiedlenia mieszkań, oraz zlokalizowane w różnych dzielnicach miasta. Wszystkie mieszkania w tych budynkach są wyposażone w wodomierze mieszkaniowe ciepłej i zimnej wody. Dane charakteryzujące te budynki przedstawiono w tab. 1 [1]. *) Mgr inż. Jerzy Nejranowski - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacji i Ciepłownictwa; al. Piastów 50, 70-311 Szczecin, tel:(91)449 46 55, jerzynej@zut.edu.pl Prof. dr hab. inż. Władysław Szaflik - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Ogrzewnictwa, Wentylacj[...]

 Strona 1