Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Karolina ZYGMUNT"

Wpływ stopnia przerobu plastycznego na strukturę i właściwości mechaniczne walcowanych stali konstrukcyjnych DOI:10.15199/24.2018.10.4


  Wprowadzenie. Jakość i właściwości półwyrobów wy- twarzanych w procesie walcowania zależą od wielu czyn- ników, takich jak: sposób wytwarzania stali i jej obróbka pozapiecowa, odlewanie stali, przeróbka plastyczna i ewen- tualnie obróbka cieplna [1]. Obecnie dla stali konstrukcyj- nych technologia ciągłego odlewania jest w dużym stopniu opanowana, lecz mimo stosowania w procesie odlewania stali dodatkowych metod, mających na celu poprawę jed- norodności materiału, nadal uzyskuje się do procesu walco- wania wlewki o niejednorodności chemicznej i struktural- nej. Otrzymanie zatem wyrobów długich o dobrej jakości, tzn. pożądanym kształcie i wymiarach, wymaganych wła- ściwościach wytrzymałościowych i plastycznych oraz ich równomiernym rozłożeniu na przekroju poprzecznym, bez wad zewnętrznych i wewnętrznych, wymaga poprawnie zaprojektowanego procesu technologicznego, szczególnie odpowiednio dobranego stopnia przerobu plastycznego [2]. Najczęściej stopień przerobu plastycznego w procesie wal- cowania jest równoważny współczynnikowi wydłużenia λ i obliczany jako stosunek początkowego pola powierzch- ni przekroju poprzecznego wlewka (wsadu) So do pola po- wierzchni przekroju poprzecznego pasma (wyrobu) po tym odkształceniu. W pracy przedstawiono wyniki analizy ma- kro i mikrostruktury oraz wartości właściwości mechanicz- nych walcowanych prętów ze stali S355J2, 42CrMo4S4, C45 po kolejnych etapach procesu walcowania. Materiał do badań. Badania dotyczyły trzech stali kon- strukcyjnych: S355J2, C45 i 42CrMo4S4, których skład chemiczny przedstawiono w tabl. 1. Próbki do analizy makro i mikrostruktury oraz badań mechanicznych zostały pobrane z prętów okrągłych o śred- nicy [...]

Struktura i właściwości mechaniczne walcowanych prętów ze stali C45 DOI:10.15199/24.2019.8.1


  Wprowadzenie. Jakość i właściwości półwyrobów wytwarzanych w procesie walcowania zależy od wielu czynników, takich jak: sposób wytwarzania stali i jej obróbka pozapiecowa, odlewanie stali, przeróbka plastyczna i ewentualnie obróbka cieplna [1]. Mimo stosowania w procesie odlewania stali dodatkowych metod mających na celu poprawę jednorodności stali nadal uzyskuje się do procesu walcowania wlewki z defektami wewnętrznymi takimi jak: porowatość osiowa, rzadzizna środkowa, pęknięcia oraz nakłucia i pęcherze. Otrzymanie zatem wyrobów długich o dobrej jakości, tzn. pożądanym kształcie i wymiarach, wymaganych właściwościach wytrzymałościowych i plastycznych i ich równomiernym rozłożeniu na przekroju poprzecznym, bez wad zewnętrznych i wewnętrznych, wymaga poprawnie zaprojektowanego procesu technologicznego, a szczególnie odpowiednio dobranego stopnia przerobu plastycznego [2]. Najczęściej stopień przerobu plastycznego w procesie walcowania jest równoważny współczynnikowi wydłużenia λ i jest obliczany jako stosunek początkowego pola powierzchni przekroju poprzecznego wlewka (wsadu) So do pola powierzchni przekroju poprzecznego pasma Si (wyrobu) po i - tym odkształceniu [1-4]. W pracy przedstawiono wyniki oceny makro i mikrostruktury i właściwości mechanicznych walcowanych prętów ze stali C45 z wlewków odlewanych w sposób ciągły. Materiał do badań. Materiałem do badań była stal C45 do ulepszania cieplnego, trudno spawalna. Znajduje zastosowanie głównie na średnio obciążone elementy tj. wały, osie, tarcze czy wirniki pomp. W tabeli 1 przedstawiono skład chemiczny stali C45. Do realizacji badań makro i mikrostruktury oraz badań mechanicznych stali C45[...]

 Strona 1