Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek DOMIŃCZUK"

ANALIZA MOŻLIWOŚCI BUDOWY WYSOKOWYDAJNYCH ELASTYCZNYCH LINII PAKOWANIA W OPARCIU O KONSTRUKCJE MODUŁOWE DOI:

Czytaj za darmo! »

Systemy wytwarzania (w tym pakowania) stosowane w przedsiębiorstwach, muszą zapewniać im przewagę konkurencyjną. Wiąże się to z potrzebą uzyskania wysokich wydajności oraz możliwości szybkiego reagowania na zmieniający się asortyment czy wersję produktu. W dużej mierze wymagania te zapewniają elastyczne systemy wytwarzania [6]. Wymagania jakie muszą spełniać systemy wytwórcze, w tym linie pakowania, niejednokrotnie powodują, że osiągnięcie zadawalającego poziomu elastyczności wiąże się ze znacznymi kosztami jej wytworzenia. Ważne jest przy tym odpowiednie zaplanowanie układu wytwórczego tak, by optymalnie wykorzystać jego możliwości. Oczekiwaniem wielu producentów maszyn przemysłowych jest taka standaryzacja elementów składowych maszyn, aby tworzenie gotowych wyrobów mogło odbywać się przez ich budowę ze standardowych modułów, które mogą być łączone ze sobą w różnych konfi guracjach, zapewniając przy tym różną funkcjonalność. Tego typu rozwiązania są znacznie tańsze niż konstruowanie jednej specjalizowanej maszyny, której konfi guracja musi być zmieniana pod kątem każdego indywidualnego zamówienia. Modułowy sposób budowy tych urządzeń ma wiele zalet, gdyż charakteryzuje się [3]: - krótkim czasem projektowania robotów i urządzeń, których poszczególne funkcje realizują poszczególne moduły, - skróceniem czasu przeznaczonego na testowanie i wdrażanie urządzenia do produkcji, - szybkim, łatwym montażem i demontażem oraz szybkim usuwaniem skutków awarii, - ponownym wykorzystaniem sprawnych modułów do budowy innych urządzeń. Zalecane jest przy tym, aby dla osiągnięcia optymalnych parametrów pracy przy projektowaniu modułowego elastycznego stanowiska wytwórczego posługiwać się algorytmem zaproponowanym przez autora pracy [2] (rys. 1). Postęp w zakresie budowy współczesnych maszyn i urządzeń technologicznych pociąga za sobą rosnące wymagania wobec urządzeń składających się na podsystemy transportu i manipulacji, które wykorzy[...]

PREDICTION OF ADHESIVE JOINTS STRENGTH BASED ON THE MODIFIED DE BRUYN METHOD USING THE NUMERICAL METHODS DOI:10.15199/160.2019.3.6


  Technology of glue bonding plays a very big role in development of modern constructions. In many cases, it is an alternative to the so-far employed methods of joining, sealing or regeneration of parts of machines. Gluing creates the new possibilities in respect of combining materials with different physical and geometrical properties; it allows also linking the parts with different dimensions what contributes repeatedly to the simplification of their construction. Combination of gluing and other technologies e.g. riveting or welding allows obtaining joints with different properties, favourable for improvement of bearing capacity or tightness of joints. Such wide possibilities of adhesive bonding application cause the necessity of seeking for the optimum conditions for implementation of the discussed process and determination of factors, affecting significantly the resistance of adhesive joints. The so-far employed single-factor models do not give a full image of the influence of independent variable on dependent variable, i.e. joint strength. The complexity of the discussed problem in combination with the A b s t r a c t: The paper presents a numerical model, based on artificial intelligence, to predict the strength of adhesive joints on basis of the modified De Bruyn method. The model was built using the results of research on destructive force of adhesive joints of steel sheets. Input variables for the model were: the thickness of the materials to be joined, the length of the overlap, the geometrical development of the surface and the thickness of the adhesive layer. The obtained model was tested on correctness of representing of the impact of individual variables on the strength of the joint, represented by the value of stress from the destructive force of the adhesive joint in the combined material. Based on the obtained results, it was possible to extend this forecasting method with further factors affecting the strength of [...]

ANALIZA ZDOLNOŚCI KLEJU DO ZWILŻANIA POWIERZCHNI O OKREŚLONYCH WŁAŚCIWOŚCIACH ENERGETYCZNYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę zdolności zwilżania przez klej, o znanych właściwościach energetycznych, warstwy wierzchniej materiału o określonym stanie energetycznym. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono krzywe zwilżania, które przedstawiają graniczną wartość składowych swobodnej energii powierzchniowej cieczy zwilżającej, zapewniającej uzyskanie dobrego zwilżania. W ramach badań przeprowadzono również analizę możliwości osiągnięcia maksymalnej pracy adhezji między ciałem stałym a cieczą w przypadku zmian kąta zwilżania. Analiza ta pozwoliła na określenie na ile parametry badanego kleju odbiegają od idealnych, czyli takich, dla których napięcie powierzchniowe na granicy faz osiąga wartość minimalną. W oparciu o uzyskane wyniki badań stwierdzono, że znajomość stanu energetycznego warstwy wierzchniej oraz swobodnej energii powierzchniowej kompozycji klejowej, pozwala przeprowadzić szybką analizę poprawności doboru środka adhezyjnego do łączenia materiałów w celu uzyskania optymalnych właściwości adhezyjnych. S ł o w a k l u c z o w e: krzywe zwilżania, zwilżalność, praca adhezji, swobodna energia powierzchniowa A b s t r a c t: The article presents an analysis of the ability of wetting the surface layer of material with a specifi c energy state by the adhesive with known energy properties. On the basis of the results wetting envelopes were determined, which present the maximum values of the components of surface free energy of the liquid ensuring a good wetting. The study also analyzes possibility of achieving maximum work of adhesion between the solid and liquid in the case of changes in the contact angle. This analysis allows to determine how the parameters of the tested adhesive deviate from the ideal, meaning those for which the surface tension at the interface reaches a minimum value. Based on the obtained results, it was found that knowledge of the energy state of the surface layer and the surface free energy of the adhesive [...]

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNYCH KOMPOZYCJI KLEJOWYCH DEDYKOWANYCH DO POŁĄCZEŃ KLEJOWO-ZGRZEWANYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań swobodnej energii powierzchniowej kompozycji klejowych, utworzonych w celu zapewnienia właściwych warunków wypełniania szczelin w połączeniach hybrydowych, takich jak połączenie klejowo-zgrzewane. Przedstawiona w pracy analiza wartości składowych polarnej i niepolarnej dla badanych klejów posłużyła do określenia zdolności kleju do zwilżania powierzchni. Podstawą do określenia wartości składowych swobodnej energii powierzchniowej były pomiary kąta zwilżania przez wybrane substancje adhezyjne na materiale o znanym stanie energetycznym warstwy wierzchniej. W oparciu o przeprowadzoną analizę możliwe było sklasyfi kowanie kompozycji wg ich właściwości energetycznych, sprzyjających procesowi zwilżania powierzchni łączonych materiałów. S ł o w a k l u c z o w e: swobodna energia powierzchniowa, kąt zwilżania, kleje epoksydowe, połączenia hybrydowe A b s t r a c t: The paper presents the results of measurements of surface free energy for adhesive compositions created in order to provide the appropriate conditions for fi lling gaps in the hybrid joints, such as weld-bonded joints. Presented in the paper analysis of polar and non-polar components of surface free energy for the studied adhesives was used to determine the ability of the adhesive to wet the surface. The basis for determining the value of surface free energy were measurements of the contact angle by selected adhesive substances on the material with a specifi c energy state of the surface layer. Based on this analysis, it was possible to classify the composition according to the energy properties conducive to the process of wetting the surface of the joined materials. K e y w o r d s: surface free energy, contact angel, epoxy adhesives, hybrid joints.Wprowadzenie W przemyśle lotniczym czy samochodowym wyrób gotowy powstaje przez łączenie elementów wykonanych często z różnych materiałów, w tym materiałów kompozytowych. W ramach danej struktury wykorzys[...]

ENERGIA POWIERZCHNIOWA WYBRANYCH KLEJÓW EPOKSYDOWYCH DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów swobodnej energii powierzchniowej oraz jej składowych dla wybranych środków adhezyjnych. Badania przeprowadzono dla kompozycji żywicy epoksydowej Epidian 5 z dwoma utwardzaczami: PAC oraz Z1. Podstawą do określenia swobodnej energii powierzchniowej były pomiary kąta zwilżania materiału o określonym stanie energetycznym warstwy wierzchniej przez wybrane kleje epoksydowe. Pomiar stanu energetycznego warstwy wierzchniej materiału bazowego przeprowadzono w oparciu o metodę Owena-Wendta. W pracy przedstawiono analizę uzyskanych wyników pomiarów kąta zwilżania oraz wyznaczonej swobodnej energii powierzchniowej. W wyniku przeprowadzonych prac określono parametry energetyczne, jakie powinna mieć wierzchnia warstwa materiału łączonego, aby proces zwilżania przebiegał w sposób optymalny. S ł o w a k l u c z o w e: swobodna energia powierzchniowa, kąt zwilżania, kleje epoksydowe, A b s t r a c t: The article presents the results of measurements of surface free energy and its components for selected adhesives. The research were carried out for the epoxy resin composition Epidian 5 with two hardeners: PAC and Z1. The basis for determining the surface free energy were measurements of the contact angle on the material with a specifi c energy state of the surface layer wetted by selected epoxy adhesives. Measurement of the energy of the surface layer of the base material were carried out using the Owens-Wendt method. The paper presents an analysis of the results of measurements of contact angle and the determined surface free energy. As a result of the work parameters of energy were specifi ed, which should have a surface layer of the connected material, in order to the wetting process proceeds in an optimal way. K e y w o r d s: surface free energy, contact angle, epoxy adhesives.Wprowadzenie Szerokie zastosowanie technologii klejenia wymaga od konstruktorów uwzględnienia wielu czynników, wpływających na wytrzym[...]

 Strona 1