Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Jędrzej Bylka"

Kalibracja, weryfikacja i walidacja jako narzędzia oceny użyteczności modelu układu transportującego wodę


  Wiarygodność danych wprowadzanych do komputerowych modeli układów transportujących wodę w systemach wodociągowych ma istotny wpływ na ich użyteczność. Procedury weryfikacji, kalibracji i walidacji mają na celu uzyskanie ich pożądanej wiarygodności. W artykule przedstawiono: definicje weryfikacji, kalibracji oraz walidacji modelu, omówiono przyczyny rozbieżności między wynikami obliczeń a wartościami współczynników parametrów uzyskiwanymi w wyniku pomiarów. Na wybranym przykładzie zaprezentowano procedurę kalibracji i omówiono związane z nią problemy.W projektowaniu i eksploatacji układów transportujących wodę (UTW) wykorzystuje się opracowywane, z wykorzystaniem modeli matematycznych, modele komputerowe. Kalibracja takich modeli jest przedmiotem artykułu, natomiast jego celem jest identyfikacja jej specyficznych cech, ustalenie miejsca w procesie modelowania oraz zasad oceny jej użyteczności, w odniesieniu do wyników rozwiązywanych zagadnień technicznych. W artykule zostaną przedstawione prezentowane w literaturze definicje kalibracji, weryfikacji i walidacji modelu, wskaże się ich miejsce i rolę w procesie modelowania sieci wodociągowych. Wyspecyfikowane zostaną przyczyn rozbieżności między wartościami obliczonymi z wykorzystaniem modelu a [...]

System Wspomagania Decyzji dla ujęcia wody ze sztuczną infiltracją DOI:10.15199/17.2015.6.1


  W referacie przedstawiono charakterystykę procesów na ujęciach wody ze sztuczną infiltracją oraz wskazano problemy sterowania wynikające ze szczególnego charakteru obiektów sztucznej infiltracji. Opisano sytuacje decyzyjne, kryteria i ograniczenia procesu ujmowania wody, ze szczególnym uwzględnieniem problemów sterowania urządzeniami. Opisane ograniczenia i kryteria zostały uwzględnione w założeniach do algorytmu sterowania pompami w układach transportujących wodę na ujęciach infiltracyjnych.Wprowadzenie W komunalnych systemach wodociągowych wykorzystuje się uzdatnione wody powierzchniowe bądź podziemne. Proces oczyszczania wód powierzchniowych wymaga na ogół wprowadzenia dużych ilości reagentów chemicznych i zastosowania rozbudowanych układów technologicznych. W celu obniżenia ilości środków chemicznych w procesie oczyszczania, można stosować metody uzdatniania wody w warstwie wodonośnej - z wykorzystaniem sztucznej infiltracji jako pierwszego etapu uzdatniania wody. Rozwiązanie to polega na poborze wody powierzchniowej i pompowaniu jej do stawów oraz rowów infiltracyjnych. Woda ze stawów infiltruje przez warstwę wodonośną, gdzie zachodzi proces jej wstępnego oczyszczenia, następnie pobierana jest przez bariery studzienne do stacji uzdatniania. Infiltracja jest stosowana w technice wodociągowej od ponad 100 lat. Pierwotnie wprowadzono infiltrację ze względu na konieczność uzupełnienia wyczerpanych zasobów wód podziemnych. W procesie infiltracji dochodzi do separacji zawiesin, rozkładu związków organicznych i przemian związków mineralnych, poprawy składu biologicznego oraz do stabilizacji temperatury (Kowal, A. 1999). Zaletą infiltracji jest dobra jakość oraz możliwość retencjonowania wody w warstwie wodonośnej na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych. Proces sztucznej infiltracji ma na celu retencjonowanie wody w gruncie, wzbogacenie zasobów dynamicznych wód gruntowych oraz poprawę jakości wody (Bylka, 2014). Woda powier[...]

Wybrane aspekty zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę, jako element "Smart city" DOI:10.15199/17.2016.4.1


  Dostęp do wody jest podstawową potrzebą jednostek osadniczych. Inteligentne miasta (Smart city) to zespół cech, jakie można przypisać pewnemu obszarowi, odnoszących się do populacji go zamieszkującej, instytucji, procedur oraz infrastruktury. W przedsiębiorstwach wodociągowych od wielu lat stosuje się systemy informatyczne w projektowaniu i eksploatacji układów wodociągowych. Współcześnie, systemy te są coraz częściej łączone za pomocą technologii teleinformatycznych, w ramach koncepcji zbliżonej do "Smart city". W artykule przedstawiono koncepcję "Smart city" w kontekście zarządzania miejską siecią wodociągową. Opisane zostały nowoczesne systemy informatyczne, wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w projektowaniu i eksploatacji systemów wodociągowych. Cechą charakterystyczną "Smart city" jest jego ukierunkowanie na poprawę jakości życia mieszkańców. W artykule zwrócono szczególną uwagę na to, w jaki sposób stosowanie nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych może poprawić funkcjonowanie pracy sieci wodociągowej, z perspektywy mieszkańców - odbiorców usług. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość poprawy jakości produktu (wody przeznaczonej do spożycia) oraz jakości usług wodociągowych. Nadrzędnym celem, dla przedsiębiorstwa jest zapewnienie wody bezpiecznej dla zdrowia jej konsumentów w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnieniem. Nie ma możliwości realizacji tego celu bez skutecznych narzędzi monitorujących procesy jednostkowe w systemie zaopatrzenia w wodę.1. Wstęp "Smart city" to koncepcja ewoluująca przez szereg lat. Jednym z jej katalizatorów jest rozwój techniki teleinformatycznej. Złożoność zagadnienia powoduje, iż trudno przedstawić wzorzec działającego systemu, który mógłby stać się punktem odniesienia dla powstających planów "Smart city". Jako prekursorów wskazuje się tzw. miasta naukowe, grupujące ludzi zainteresowanych rozwojem nauki [23], choć wskazuje się iż pomysł pojawił się jeszcze wcześniej [10]. Miały go [...]

Modele integracji narzędzi informatycznych z programem Epanet DOI:10.15199/17.2017.5.2

Czytaj za darmo! »

Zwiększające się potrzeby w zakresie zarządzania systemami zaopatrzenia w wodę, powodują konieczność ciągłego rozwoju wykorzystywanych narzędzi modelowania sieci wodociągowych. Jednym z takich narzędzi jest program Epanet. Ze względu na otwartą architekturę oraz dostępność do kodu źródłowego algorytmów obliczeń hydraulicznych, program ten stał się podstawą do budowy wielu systemów zarządzania siecią wodociągową. Systemy te służą do wspomagania podejmowania decyzji w projektowaniu i eksploatacji układów transportujących wodę. W artykule przedstawiono modele integracji programu Epanet z innymi narzędziami informatycznymi. Zaprezentowane rozwiązania mogą posłużyć integracji z systemami GIS, bazami danych oraz programami do obliczeń numerycznych. Omawiane rozwiązania stwarzają możliwość tworzenia uniwersalnych środowisk informatycznych do zarządzania sieciami wodociągowymi. Ich zastosowanie może być szczególnie przydatne do rozwiązywania niestandardowych problemów.1. Wprowadzenie Wdrożenie nowych metod zarządzania i eksploatacji systemów zaopatrzenia w wodę jest nieodzownie związane z rozwojem narzędzi informatycznych do projektowania i eksploatacji sieci wodociągowych. Narzędzia te można podzielić na cztery grupy: Systemy Informacji Przestrzennej (z ang. GIS - Geographic Information System), Systemy Monitoringu, Sterowania i Akwizycji Danych (z ang. SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition), Systemy Planowania Zasobów (ang. ERP - Enterprise Resource Planning) oraz modele komputerowe procesów technologicznych. Programy informatyczne rozwijane są w przedsiębiorstwach wodociągowych już od wielu lat, służą przede wszystkim do zbierania oraz analizowania danych dotyczących systemów zaopatrzenia w wodę. W celu uzyskania potencjalnych korzyści oraz efektu synergii niezbędne jest wykorzystanie takich rozwiązań informatycznych, które umożliwią przepływ danych między różnymi systemami. Przedmiotem artykułu jest przedstawienie moż[...]

Wolne oprogramowanie w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę DOI:10.15199/17.2019.5.2


  1. Wprowadzenie Narzędzia informatyczne są coraz częściej wdrażane w zarządzaniu systemami zaopatrzenia w wodę. Wykorzystanie programów takich jak Systemy Informacji Przestrzennej (GIS) czy modeli hydraulicznych staje się standardem we wspomaganiu zarządzania przedsiębiorstwami wodociągowo-kanalizacyjnymi. Na rynku dostępny jest szereg programów służących do wspomagania realizacji tego celu. Część z tych programów jest dostępna na zasadzie wolnych licencji. Przez wolne oprogramowania rozumiemy takie, które jest tworzone przez użytkowników na zasadzie współdzielenia się kodem źródłowym, a jego wykorzystanie nie wymaga zakupu licencji. Wolne oprogramowanie jest od wielu lat stosowanie zarówno przez użytkowników indywidualnych, jak również do celów komercyjnych. Oprogramowanie to jest przedmiotem artykułu. Jednym z najbardziej znanych wolnych programów do wspomagania analizowania pracy sieci, jest program Epanet, utworzony przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska [15]. Ze względu na otwartą strukturę oraz dostępność kodu źródłowego program ten stał sie jednym z najczęściej stosowanych w modelowaniu układów transportujących wodę. Algorytmy programu Epanet, były często wykorzystywane jako elementy narzędzi do wspomagania modelowania sieci wodociągowych. W artykule przedstawiono wybrane rozwiązania, rozszerzające funkcjonalność programu Epanet, które są dostępne jako wolne oprogramowanie. Do wspomagania modelowania sieci wodociągowych powszechnie stosuje się Systemy Informacji Przestrzennej (GIS). Jednym z najbardziej powszechnie stosowanych wolnych programów do analizy danych przestrzennych jest program QGIS. Program ten ze względu na otwartą architekturę umożliwia użytkownikom tworzenie własnych wtyczek, rozszerzających jego funkcjonalność. W artykule przedstawiono przykłady wtyczek, służących do wspomagania budowy hydraulicznego modelu sieci wodociągowej. Przedstawiono również poziomy integracji GIS z modelami hydrauliczny[...]

Jakość wody w instalacjach wewnętrznych w odniesieniu do procesów kształtujących tę jakość na przykładzie wybranego Systemu Zaopatrzenia w Wodę DOI:10.15199/17.2018.2.2


  1. Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych Czynniki kształtujące jakość wody w instalacjach wewnętrznych, podobnie jak w przypadku Systemów Zaopatrzenia w Wodę, możemy pogrupować, np. wg klucza przedstawionego na rysunku 1. Problem jest o tyle złożony, że odpowiedzialność za poszczególne grupy czynników nie leży w gestii jednego podmiotu, ale jest rozproszona. I tak za jakość wody z sieci wodociągowej odpowiada bezpośrednio przedsiębiorstwo wodociągowe oraz pośrednio projektanci i podwykonawcy infrastruktury wo dociągowej, za materiały użyte w instalacji oraz zastosowane rozwiązania techniczne - projektant, wykonawca i inwestor, natomiast za eksploatację i nadzór - zarządca nieruchomości w postaci osoby prywatnej, wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Jeśli na to wszystko nałoży się wielość i brak spójności regulacji prawnych, normatywów oraz wytycznych z różnych obszarów (inżynierii środowiska, budownictwa, nadzoru sanitarnego), zarządzanie jakością wody w instalacjach wewnętrznych okaże się zadaniem bardzo skomplikowanym, dalece wykraczającym poza możliwość wiarygodnej oceny stanu rzeczy, przez podmioty zarządzające instalacjami [18]. W przypadku jakości wody z sieci wodociągowej najistotniejszym czynnikiem, kształtującym jakość wody w instalacjach, będzie stabilność chemiczna i biologiczna wody oraz jej agresywność. Dla materiałów użytych w instalacjach decydująca będzie ich jakość, posiadanie stosownych certyfi katów, świadczących między innymi o tym, iż nie uwalniają się z nich do wody metale ciężkie (przyszły znak CE-EAS) [18,19,15,4,5,6,7,8,9], lub nie sprzyjają przyrostowi mikrobiologicznemu w instalacjach [3]. Jakość wykonania instalacji wewnętrznej oraz poprawna jej eksplotacja, zastosowanie zaworów antyskażeniowych, zastosowanie pomp cyrkulacyjnych wymuszających obieg wody w instalacjach, możliwość przegrzewania wody w instalacjach w przypadku wody *) Agnieszka Szuster-Janiaczyk, dr inż. [...]

 Strona 1