Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"Ewa Burszta-Adamiak"

Ocena zjawiska kolmatacji w urządzeniach do sztucznej infiltracji wód opadowych

Czytaj za darmo! »

Jednym ze sposobów ograniczenia spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych jest wykorzystanie urządzeń do sztucznej infiltracji w systemach kanalizacji deszczowej. Opady deszczu i śniegu są zjawiskami nieciągłymi. Wprowadzanie wód opadowych lub wód roztopowych do gruntu prowadzi się okresowo. Nieciągłość działania urządzeń do wprowadzania wód opadowych do gruntu w warunkach sztuczny[...]

Eksploatacja urządzeń do infiltracji wód opadowych

Czytaj za darmo! »

Dopóki człowiek nie rozpoczął swojej działalności, przyroda sama gospodarowała wodami opadowymi, które miały możliwość wsiąkania w grunt lub spływania po jego powierzchni, tworząc cieki lub rzeki. Szybki rozwój urbanizacji i co za tym idzie, wzrastająca wielkość powierzchni uszczelnionej pod zabudowę mieszkaniową czy komunikacyjną, stała się przyczyną naruszenia naturalnego obiegu wody. Zmia[...]

Opłaty za wody opadowe - doświadczenia polskie i zagraniczne

Czytaj za darmo! »

Opłaty za wody opadowe od lat 90. XX wieku stosowane są w wielu miastach Ameryki Północnej [2]. Wieloletnie doświadczenia sprawiają, że społeczeństwo tych miast akceptuje i rozumie potrzebę wnoszenia daniny publicznej dla utrzymania systemów odwodnieniowych terenów zurbanizowanych. W dużej mierze jest to efekt dobrze prowadzonych szkoleń i działań informacyjnych poprzez. media, rozdawanie broszur uzasadniających potrzebę poprawy gospodarki wodami opadowymi oraz wprowadzania systemu bonifikat dla mieszkańców, zwiększających możliwości zagospodarowania wód opadowych w miejscu powstawania opadu. W Polsce temat opłat za wody opadowe wciąż jest zagadnieniem nowym, niejednokrotnie dobrze znanym tylko grupie specjalistów branży wodociągowo-sanitarnej, budzącym wiele kontrowersji i s[...]

Retencja wód opadowych na dachach zielonych w warunkach wrocławskich

Czytaj za darmo! »

Miasta stają się środowiskiem życia coraz większej liczby ludności i miejscem koncentracji różnorodnych form działalności człowieka. W 2006 r. po raz pierwszy liczba ludności miast przekroczyła liczbę mieszkańców wsi [8]. W ciągu kilkunastu lat liczba polskich miast powiększyła się o 54 (pod koniec 1990 r. było ich 830), a liczba mieszkańców miast wzrosła w tym czasie o 1,1% [6]. Liczby te świadczą o postępie procesu urbanizacji również w Polsce. Procesowi urbanizacji towarzyszą zmiany warunków hydrologicznych. W obliczu ciągłego wzrostu stopnia uszczelnienia powierzchni, będącego konsekwencją budowy kolejnych dróg, autostrad, parkingów, budynków mieszkalnych i usługowych odwodnienie miasta w głównej mierze odbywa się drogą spływu powierzchniowego bezpośrednio do kanalizacji, a[...]

Wpływ czynników naturalnych na pracę urządzeń do infiltracji wód opadowych

Czytaj za darmo! »

Możliwości infiltracji wód opadowych na nowo zagospodarowanych terenach zależą od istniejących warunków gruntowo-wodnych, uwarunkowań terenowych oraz od decyzji inwestora, w jaki sposób planuje zagospodarować teren niezabudowany. Niezależnie od przyjętego systemu wybrany sposób zagospodarowania wód opadowych musi zapewnić sprawne przyjęcie spływu i odprowadzenie wody z danego odwadnianego obszaru. Jedną z form przyjęcia wód opadowych, obecnie stosowaną na coraz szerszą skalę, są systemy infiltracji powierzchniowej. Zagospodarowanie wód opadowych tą metodą polega na wprowadzaniu spływów poprzez powierzchnie zielone (pokryte trawą lub inną roślinnością) oraz powierzchnie wykonane z materiałów sypkich, tj. żwir, pospółka, kamień łamany, które są najczęściej elementem konstrukcyjny[...]

Ocena wielkości indywidualnych śladów wodnych mieszkańców miasta DOI:10.15199/17.2016.10.3


  Evaluation of the individual water footprint of city inhabitants Słowa kluczowe: kalkulator śladu wodnego, ślad wodny, zasoby wodne, zużycie wody Streszczenie Pobór wody wiąże się z wykonaniem określonych zadań. Część wody zużywana jest bezpośrednio np. do picia, mycia czy prania. Znacznie większe jej ilości są eksploatowane w wyniku wykorzystania wody do produkcji konsumowanych dóbr. Jest to tzw. "woda wirtualna". Do pomiaru obu tych wielkości coraz powszechniej używany jest wskaźnik śladu wodnego (ang. Water Footprint). W artykule zestawiono wyniki badań ankietowych przedstawiające indywidualne ślady wodne mieszkańców miasta. Wyniki obrazują wpływ konsumpcyjnego stylu życia na zużycie wody, w zależności od grupy wiekowej oraz płci respondentów. Keywords: water footprint calculator, water footprint, water resources, water consumption Summary Water consumption is connected with the performance of specific tasks. Part of the water is used directly, e.g. for drinking, washing oneself or washing clothes. However, much larger amounts are consumed as a result of using water for the manufacturing of consumable goods. This is called “virtual water". Both these values are measured with use of the water footprint indicator, which is becoming increasingly popular. The study presents the results of individual water footprints of city inhabitants. The results illustrate the infl uence of consumerism on water consumption depending on age group and gender of the respondents. Wprowadzenie Roczny pobór wody z sieci wodociągowej w przeliczeniu na jednego obywatela naszego kraju wynosił w 2014 r. 250 m3, a średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych w miastach kształtowało się na poziomie 33,9 m3/M/rok [3]. Wydawałoby się, że jest to ta ilość wody, która obrazuje stopień wykorzystania zasobów wodnych przez statystycznego mieszkańca Polski. Niestety, konsumpcyjny styl życia każdego z nas przyczynia się do ograniczania zasobów wod[...]

Analiza mocy hydraulicznej strumienia wody w detekcji stanów pracy sieci wodociągowej DOI:10.15199/17.2019.8.2


  Na bieżący stan pracy sieci wodociągowej wpływa wiele czynników, głównie o charakterze deterministyczno-losowym. Kondycja systemów dystrybucji wody w największym stopniu jest zależna od stochastycznego poboru wody, wpływającego na ich stan eksploatacyjny oraz stan techniczny przewodów, którego miarą jest awaryjność sieci wodociągowej. Na chwilową wielkość poborów wody, warunkującą stan eksploatacyjny sieci wodociągowej, wpływa składowa deterministyczna uwidaczniająca się sezonowym i cyklicznym charakterem zużycia wody. Candelieri i Archetti [6] oraz Candelieri i in. [7] wykazali istnienie cykliczności dobowych poborów wody w zależności od pory roku oraz odmienność stanów pracy sieci wodociągowej w dni wolne od pracy i robocze. Kofinas i in. [10], mając na uwadze wpływ przyjazdu turystów do wybranej miejscowości, wykazali, że poza sezonem turystycznym zapotrzebowanie na wodę wykazywało cykliczność roczną, a w okresie urlopowym było dwukrotnie większe od rozbiorów poza sezonem. Oprócz zmienności czasowej zużycia wody przedmiotem badań było także zróżnicowanie przestrzenne. Vieira i in. [19] oraz Tan i in.[18] udowodnili, że typ zabudowy, wiek mieszkańców, poziom ich wykształcenia oraz wyposażenie mieszkań w urządzenia pobierające wodę wpływają na wielkość zużycia wody. Z kolei wpływ warunków meteorologicznych na rozbiory wody wykazali m.in. Bakker i in. [2], Brentan i in. [5] oraz Hotloś [8]. Z badań tych wynika, że przy maksymalnej dobowej temperaturze powietrza atmosferycznego wyższej od 12-13°C następuje zwiększenie zużycia wody. Wskaźnikami zmian stanu technicznego sieci wodociągowej jest wzrost liczby awarii, zwiększenie kosztów pompowania wody oraz strat rzeczywistych. Stan techniczny jest ściśle związany z wiekiem przewodów, materiałem z którego są wykonane, ciśnieniem wody w rurociągach, składem wody wodociągowej oraz innymi czynnikami mającymi pośredni lub bezpośredni wpływ na zmianę wytrzymałości i parametrów hydraul[...]

Ocena wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii sieci wodociągowej z wykorzystaniem modelowania hydraulicznego DOI:10.15199/17.2017.5.4

Czytaj za darmo! »

Problematyka niekontrolowanych wycieków w wyniku awarii jest aspektem poruszanym w wielu światowych i krajowych badaniach naukowych. Współczesne metody diagnozy i lokalizacji awarii wykazują podejście bezpośrednie (hardwarowe), oparte na urządzeniach służących do precyzyjnej lokalizacji wycieków oraz pośrednie (softwarowe) z zaimplementowanymi w oprogramowaniach algorytmami obliczeniowymi. Jedną z metod softwarowych jest modelowanie hydrauliczne, podczas którego do kalibracji i estymacji danych pomiarowych wykorzystywane są, m.in. algorytmy genetyczne GA (ang. Genetic Algorithm). W artykule przedstawiono przykład wykorzystania algorytmu genetycznego GA, wbudowanego w jednym z programów komputerowych dostępnych na rynku, do kalibracji modelu hydraulicznego sieci wodociągowej Ostrowa Wielkopolskiego. Skalibrowany model wykorzystano do przeprowadzenia symulacji wycieku wody przy jednoczesnym uwzględnieniu wpływu wysokości ciśnienia na wielkość awarii.1. Wprowadzenie Zarządcy polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w strategiach działania coraz więcej uwagi poświęcają problematyce awaryjności sieci wodociągowej, której następstwem są straty wody. Zgodnie z panującą w literaturze [Berardi i in. 2015] nomenklaturą, uwzględniającą aspekt ilościowy, wycieki dzielone są na wypływy będące skutkiem nagłych awarii, którym towarzyszy znaczny spadek ciśnienia (ang. burst) oraz na trudne do wykrycia mikro-wycieki (ang. backgroud leakage). Według danych Banku Światowego (ang. World Bank) w wyniku awarii traconych zostaje 48,6 bln m3 wody rocznie, generujących tym samym straty fi nansowe na poziomie 14,6 bln USD [Rashid i in. 2014]. W Polsce niekontrolowane wycieki wody w 2014 r. stanowiły prawie 885 tys. m3 [Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie", IGWP]. Wzrost ponoszonych przez przedsiębiorstwa wod-kan nakładów fi nansowych na eksploatację sieci, związanych również z marnotrawieniem wody w wyniku licznych awarii, doprowadził do[...]

Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji DOI:10.15199/17.2018.7.4


  Wprowadzenie Wykorzystanie opisu zjawisk maksymalnie odwzorujących naturę retencji opadu, jest jednym ze współczesnych kierunków działań w gospodarce wodami opadowymi. Modele opisujące te zjawiska coraz częściej są uwzględniane zarówno przy projektowaniu nowej i modernizowanej infrastruktury odwodnieniowej. Jednym ze sposobów zmniejszenia odpływu wód opadowych ze zlewni miejskich są systemy bioretencji, do których zaliczane są dachy zielone, pasaże roślinne i ogrody deszczowe. Należą one do obiektów określanych akronimem LID (ang. Low Impact Development), które mają na celu odciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnych przy równoczesnym podniesieniu walorów estetycznych w przestrzeniach zurbanizowanych. Rosnące zainteresowanie stosowaniem obiektów do lokalnego zagospodarowania wód opadowych wiąże się z potrzebą pozyskania danych o ich potencjalnym wpływie na towarzyszącą infrastrukturę. Jednym ze źródeł informacji są wyniki badań prowadzonych bezpośrednio na rzeczywistych obiektach [10] na modelach wykonanych w skali półtechnicznej [2] oraz w warunkach laboratoryjnych [14]. Badania te, pomimo tego, że poszerzają wiedzę niezbędną m.in. do kalibracji modeli hydrodynamicznych odpływu wód opadowych, są bardzo czasochłonne. Zapewnienie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników wymaga, aby okres badawczy trwał co najmniej *) Dr hab. inż. E. Burszta-Adamiak, mgr inż. J. Stańczyk - Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław, e-mail: ewa.burszta-adamiak@upwr.edu.pl Mgr inż. T. Konieczny - Centrum Nowych Technologii, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu, ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wrocław, e-mail: tomasz.konieczny@mpwik.wroc.pl Modelowanie hydrodynamiczne kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem systemów bioretencji Hydrodynamic modelling of stormwater drainage with use of bioretention systems Ewa Burszta-Adamiak, Justyna Stańczyk, Tomasz Koni[...]

 Strona 1  Następna strona »