Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Maciej ROZPONDEK"

Wybrane aspekty eksploatacji komór spalania hutniczych urządzeń cieplnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono aspekty projektowe i eksploatacyjne komór spalania w hutniczych urządzeniach cieplnych. Przeanalizowano wpływ dodawania azotu do gazu ziemnego na długość płomienia oraz stężenia tlenków azotu i tlenku węgla. Article presents the data for calculation and exploitation aspects of combustion chambers in metallurgical thermal equipment. It analyses the influence of adding nitrogen to the natural gas on the flame length and concentration of nitrogen oxides and carbon oxide. Słowa kluczowe: komora spalania, paliwo gazowe, tlenki azotu, tlenek wegla Key words: combustion chamber, fuel gas, nitrogen oxides, carbon oxide 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 97 kierowane do przestrzeni roboczej, w której następuje przepływ ciepła do wsadu. Wyróżnia się także specjalne rodza[...]

Emisja akustyczna z hutniczych urządzeń cieplnych - wpływ parametrów eksploatacyjnych DOI:10.15199/24.2019.9.3


  Wprowadzenie. Zagrożenia dla klimatu akustycznego w Polsce wynikające z hałasu przemysłowego systematycznie się zmniejszają, natomiast zwiększa się udział hałasu ze środków transportu, szczególnie samochodowego [15]. Realizacja procesów technologicznych w przemyśle jest nierozdzielnie związana z emisją hałasu. Przyjmuje się, że zakres hałasu słyszalnego wynosi od 16 do 20 000 Hz. Dopuszczalną wartością poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do ośmiogodzinnego dobowego czasu pracy jest LEX,8h = 85 dB. Osiągnięcie emisji akustycznej o wartości progu działania 80 dB, zobowiązuje pracodawcę do podjęcia prac zmniejszających ryzyko zawodowe dotyczące hałasu. Jednym z największych zagrożeń na stanowiskach pracy są, m.in. procesy spawalnicze, zgrzewania i lutowania, w czasie których następuje emisja hałasu słyszalnego i również ultradźwiękowego. Do hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy zalicza się składowe wysokich częstotliwości w zakresie słyszalnym od około 10 kHz i niskie w pasmie ultradźwiękowym do około 40 kHz. Wielkości emisji hałasu ultradźwiękowego źródła dla stanu ustalonego i nieustalonego są określane w tercjowych pasmach o częstotliwościach środkowych - 10, 12,5, 16, 20, 25, 31,5 i 40 kHz [16, 17]. Przykładowo w USA ocenia się, że liczba osób narażonych na średni dzienny poziom hałasu w pracy powyżej 85 dB(A) wynosiła około 30 milionów, a w Niemczech stanowiła 12 do 15% wszystkich zatrudnionych, czyli od około 4 do 5 milionów [8]. We Francji, według statystyk INSEE, nadmierny hałas dotyczył około 18% pracowników. Udział nadmiernego hałasu jest praktycznie niezmienny w ostatnich latach, chociaż w przemyśle wytwórczym w 2007 roku nastąpiło zmniejszenie liczby miejsc pracy o 15% [22]. Ocenia się, że w Polsce 13 milionów osób jest narażonych na hałas. Z przeprowadzonych badań hałasu przemysłowego w 2241 obiektach, wg stanu na koniec 2009 roku wynika, że 53% zakładów w porze dziennej przekracza dopuszczalne norm[...]

Charakterystyki dyfuzyjnych palników gazowych dla hutniczych urządzeń cieplnych

Czytaj za darmo! »

Przeanalizowano wpływ parametrów konstrukcyjnych i gazodynamicznych na charakterystyki palników dyfuzyjnych. Przedstawiono problematykę optymalnej eksploatacji palników w aspekcie spełnienia wymogów energetyczno-technologicznych w hutniczych urządzeniach cieplnych. S. 258 H utnikUTNIK - WiadomościIADOMOŚCI hutniczeHUTNICZE Nr 5 This article analyses the import of construction and gas parameters [...]

Techniczne aspekty projektowania palników do spalania niskokalorycznych gazów odpadowych


  Scharakteryzowano specyfikę spalania niskokalorycznych gazów odpadowych. Przedstawiono konstrukcję palnika o dużej mocy umożliwia- jącego utylizację gazów odpadowych w hutniczych urządzeniach cieplnych. Zaprezentowano schemat procesowy palnika zintegrowanego z instalacją gazową i powietrzną, sposoby zabezpieczenia i procedurę działania w stanach awaryjnych oraz algorytm rozruchu. The paper describes the specificities of waste gases of low calorie burning. The article presents the design of the high power burner for disposal of waste gas in metallurgical thermal devices. Shows the start - up procedure, scheme algorithm integrated into the burner with the installation of a gas and air and how security and emergency action procedure. Słowa kluczowe: palnik gazowy, niskokaloryczny gaz odpadowy Key words: gas burner, low waste gas.Wstęp. Konieczność zagospodarowania nisko- kalorycznych gazów odpadowych, generowanych w różnych procesach technologicznych, wynika nie tyl- ko z surowych wymagań ekologicznych, ale również z racjonalizacji gospodarki energetycznej w zakładach przemysłowych. Urządzenia grzewcze w hutnictwie opalane są często mieszaninami gazów odpadowych (gaz wielkopiecowy, konwertorowy) z gazami wyso- kokalorycznymi, takimi jak gaz ziemny czy gaz kok- sowniczy. Występujące nadmiarowe ilości gazów odpadowych oraz rosnące ceny paliw naturalnych po- wodują konieczność ich zagospodarowania głównie w buforowych dwupaliwowych kotłach elektrocie- płowni hutniczych lub w średniotemperaturowych pie- cach do obróbki cieplnej. Konstrukcje palników przeznaczonych do spa- lania gazów odpadowych muszą uwzględniać rze- czywiste, specyficzne warunki dostarczania tych gazów. Podstawową trudnością w projektowaniu jest niestabilność parametrów gazów odpadowych, szczególnie ich wartości opałowej oraz zmienny w czasie strumień powstających gazów. Istot- nym utrudnieniem jest również niekiedy obecność w gazie niskokalorycznym kondensujących w[...]

Badania cieplne kotła wodnego zasilanego biomasą - drewnem bukowym


  Przedstawiono wyniki badań cieplnych kotła wodnego, w którym spalane było drewno bukowe. Badania wykonywano w typowych warunkach eksploatacyjnych w okresie ogrzewczym przez trzy tygodnie. Zakres badań obejmował analizy: składu chemicznego spalin, temperatury przed i za wymiennikiem oraz ciśnienia spalin w trakcie wypływowym. Wyznaczono sprawność cieplną kotła w warunkach utrzymania okresu stałopalności wg wymagań określonych w BN-7611317-04 i niezachowania wymaganego okresu stałopalności, czyli przy okresowej, częstej ingerencji obsługi. Otrzymane wyniki badań i obliczeń porównano z danymi literaturowymi.1. Wprowadzenie W warunkach utrzymującej się tendencji wzrostu cen gazu ziemnego, paliw ciekłych, a także paliw stałych kopalnych, dla wielu użytkowników bardzo korzystnym ekonomicznie paliwem staje się biomasa. Wynika to również z ogólnej dostępności biomasy, tj. głównie drewna i jego odpadów, traktowanego jako odnawialne źródło energii. Biomasa jest jedną z form energii odnawialnej, której wytwarzanie jest najmniej kapitałochłonne. Zgodnie z definicją: biomasą są substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji - pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej i leśnej, a także z przemysłu przetwarzającego ich produkty oraz inne części odpadów, które ulegają biodegradacji [1]. Według szacunków, w Polsce obecnie działa ponad 100 000 instalacji opalanych drewnem i jego odpadami. Ocenia się, że w tej liczbie ok. 20% stanowią kotły grzewcze, wśród których największą tendencję rozwojową wykazują konstrukcje kotłów z paleniskami retortowymi. Efektywność ekonomiczna stosowania urządzeń spalających biomasę zależy od ich sprawności, która jest funkcją, przede wszystkim: konstrukcji kotła, parametrów paliwa i warunków eksploatacji. Spośród urządzeń oferowanych na rynku największą sprawność mają kotły kondensacyjne, w których wykorzystuje się ciepło skroplenia pary wodnej zawartej w [...]

Badania oporu przepływu płynów w strefie przejściowych liczb Reynoldsa - aspekty techniczne i ekologiczne DOI:10151.9/99.2015.10.3


  Przedstawiono wyniki badań zależności bezwymiarowej liczby oporu Z przepływu od liczby Reynoldsa oraz wpływ kątów zawirowania powietrza i jego podgrzewania na wartości liczby. Pomiary prowadzono w przestrzeni otwartej w zakresie liczb Re = 3000 ÷ 7000 dla dysz powietrznych i gazowej palnika dyfuzyjnego o mocy 70 kW. Zaprezentowano również aspekt ekologiczny badania wpływu kątów zawirowywania powietrza na tworzenie się NOX. Otrzymane wyniki badań mogą być wykorzystane do projektowania kotłów grzewczych c.o. i c.w.u.1. Wstęp Wielkością opisującą podstawową charakterystykę przepływową jest współczynnik przepływu KV [1, 2], który stosuje się dobierając elementy nastawcze w instalacjach technologicznych [3÷8]. Do opisu tej charakterystyki stosuje się również liczbę oporu przepływu Z, którą odnosi się do prędkości przepływu w króćcu dolotowym. Pomiędzy Z a KV istnieje związek wynikający z definicji współczynnika przepływu, wobec czego istnieje możliwość transpozycji jednej wielkości na drugą. W układach przepływowych dużą rolę odgrywa tzw. charakterystyka robocza, która przedstawia zmianę ciśnienia w instalacji w funkcji strumienia przepływu płynu (wydajności). Doświadczalne wyznaczenie wartości spadku ciśnienia przy przepływie płynu przez jakikolwiek element armatury sieci jest złożone. Przykładowo, spadek ciśnienia Δp przy przepływie płynu w rurociągu zależy od następujących wielkości: prędkości przepływu w, długości rurociągu L i jego średnicy d, lepkości υ i gęstości płynu ρ, co ogólnie można zapisać w postaci f (Δp,w, L,d,υ ,ρ ) = 0 (1) Strata ciśnienia jest zależna od oporów tarcia płynu o ścianki armatury i oporów miejscowych związanych z lokalnymi zmianami prędkości i kierunku przepływu wywołanymi przez elementy armatury. Straty te uwzględnia tzw. liczba oporu przepływu Z będąca sumą liczby strat tarcia i liczby strat miejscowych. W zakresie liczb Reynoldsa 2300 < Re < 5000 występują stan[...]

Eksploatacyjne uwarunkowania kotłów grzewczych - numeryczne obliczenia parametrów cieplnych DOI:10.15199/9.2016.12.3


  Przedstawiono wymogi normatywne dotyczące sprawności cieplnych kotłów grzewczych małej mocy oraz granicznych stężeń emitowanych zanieczyszczeń. Scharakteryzowano układy opalania i przeanalizowano eksploatacyjne parametry energetyczno-ekologiczne kotłów grzewczych zasilanych biomasą. Na podstawie analizy literaturowej przyjęto założenia do symulacyjnego modelu przepływu ciepła w kotle grzewczym. Przedstawiono obliczenia strumieni cieplnych na drodze promieniowania i konwekcji, w funkcji liczby nadmiaru powietrza w komorze paleniskowej i wymienniku. Określono sprawności cieplne w zależności od założonej mocy kotła grzewczego. Wyznaczono optimum eksploatacyjne kotła grzewczego.W Polsce jest ponad 5 milionów budynków jednorodzinnych, a co roku oddaje się do użytku około 80 tysięcy nowych. Zastosowanie biomasy do ogrzewania powinno być poprzedzone wyznaczeniem optymalnej mocy kotła uwzględniającym wielkość najczęściej występującego zapotrzebowania na ciepło w sezonie grzewczym oraz oceną wyboru i dostępności danego rodzaju biomasy. Bardzo istotne są środowiskowe i społeczne korzyści, wynikające z ekologicznych skutków spalania biomasy w urządzeniach grzewczych. Można przyjąć, że podobnie jak w przypadku kotłów węglowych, spalanie biomasy w kotłach grzewczych powinno być ze względów ekonomicznych szczególnie preferowane w budownictwie rozproszonym, tj. głównie w małych miejscowościach i na przedmieściach miast, w których gęstość zabudowy jest mniejsza niż 4000 m3/ha [36]. Technologie spalania biomasy w obecnie wprowadzanych na rynek kotłach grzewczych są przyjazne dla ekosystemu ze względu na osiągane sprawności cieplne i minimalne wartości emisji zanieczyszczeń. Szczególnie korzystne energetycznie jest spalanie różnego rodzaju peletów [1, 2, 6, 12,16-19, 21-26]. W Polsce przepisy dotyczące ochrony środowiska przy stosowaniu kotłów grzewczych małej mocy spalających paliwa stałe są zawarte w normach: PN-EN 12809:2002 "Kotły gr[...]

Numeryczne modelowanie konstrukcji wodnych kotłów grzewczych małej mocy opalanych paliwem stałym DOI:10.15199/9.2018.12.2


  1. Wprowadzenie W gminach, w których nie ma wystarczającej struktury sieci ciepłowniczej i gazowniczej, optymalnym rozwiązaniem redukcji emisji zanieczyszczeń z budynków jest zastosowanie lokalnych, odnawialnych źródeł energii do ich ogrzewania. Szacuje się, ze udział ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej stanowi około 87 i 71% zużycia energii odpowiednio w budynku jednorodzinnym i wielorodzinnym [24]. Zastosowanie pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych nie zapewnia w sezonie grzewczym pełnego i ekonomicznie optymalnego, bezpieczeństwa energetycznego. Z tego powodu do ogrzewania konieczne jest zastosowanie źródła ciepła, które spełniać będzie wymogi opłacalności i bezpieczeństwa energetycznego w całym sezonie grzewczym, czyli kotła o wysokiej sprawności opalanego paliwem stałym lub płynnym. Procesy spalania paliw w urządzeniach grzewczych budynków są źródłem zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Poziom emisji zanieczyszczeń z procesów spalania paliw ocenia się za pomocą kryterium krotności zanieczyszczeń szkodliwej substancji z budynków. Krotność zanieczyszczeń szkodliwej substancji z budynków, czyli tzw. niskiej emisji, oblicza się odnosząc ją do emisji zanieczyszczeń emitowanych przez referencyjny budynek z kotłownią węglową. W pracy [18] opisano klasy, znaki ocenianego budynku, zakres i definicje redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza w odniesieniu do budynku referencyjnego wyposażonego w kotłownię węglową. Procesy współspalania węgla kamiennego lub brunatnego z biomasą stosuje się w kotłach energetycznych przede wszystkim w celach obniżenia emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych i spełnienia wymagań Unii Europejskiej dotyczących udziału paliw odnawialnych w wytwarzaniu energii. Efekt ekologiczny w procesach współspalania zależy głównie od udziału biomasy. W [19] przedstawiono interesującą koncepcję instalacji wytwarzania: biowęgla - 2250 Mg/a oraz końcowego produktu, czyli wzbogaconego peletu w [...]

Porównanie warunków cieplnych i jakości środowiska wewnętrznego budynku energooszczędnego z budynkiem tradycyjnym


  Opracowano charakterystyki energetyczne z przedstawieniem wskaźników zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną. Porównano otrzymane wyniki z wartościami referencyjnymi, tj. wariantem bazowym WT, maksymalnym WM i maksymalnie technicznym możliwym do wykonania z wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła WMO. Przedstawiono wyniki badań parametrów środowiska wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych w budynku tradycyjnym i energooszczędnym, które wykazują zgodność z rezultatami obliczeń emisji ditlenku węgla w warunkach rzeczywistych.WSPÓŁCZESNE budownictwo zmierza w kierunku zmniejszania energochłonności budynku, ograniczając przede wszystkim zużycie energii na cele grzewcze oraz wentylacyjno-klimatyzacyjne, przy zapewnieniu optymalnej jakości środowiska wewnętrznego. Do realizacji tych wymagań, już w założeniach projektowych, proponuje się przyjęcie rozwiązań techniczno-architektonicznych takich jak: - spójna forma budynku, gdzie współczynnik zwartości budynku będzie jak najmniejszy, - usytuowanie pokoi, tzw. dziennego pobytu od strony południowej przy dużych powierzchniach przeszklonych, w celu maksymalizacji zysków energii promieniowania słonecznego i minimalizacji zużycia energii do celów oświetleniowych, - osłona budynku od północy, np. przez wykorzystanie drzew, - optymalna izolacyjność cieplna przegród zewnętrznych, - zdolność tych przegród do akumulacji ciepła, - nowoczesne pasywne okna i drzwi, - minimalizacja udziału mostków termicznych w konstrukcji, - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - zastosowanie kolektorów słonecznych do podgrzania c.w.u., - zastosowanie pompy ciepła do celów grzewczych i chłodniczych, - zastosowanie kotła c.o. o wysokiej sprawności energetycznej, - wykorzystanie innych pasywnych elementów akumulujących. Warunki klimatyczne i cieplne osób przebywających w pomieszczeniach wpływają na samopoczuc[...]

Możliwości zwiększenia sprawności cieplnej kotła wodnego zasilanego biomasą dzięki zastosowaniu częściowej kondensacji


  Przeanalizowano możliwość zwiększenia sprawności kotła wodnego poprzez modernizację konstrukcji chłodnicy spalin, w celu spowodowania częściowej kondensacji pary wodnej ze spalin. Przedstawiono algorytm i wyniki obliczeń spadków ciśnienia spalin w wymienniku ciepła dla dwóch średnic rur i przyjętych konstrukcji chłodnicy w istniejącym oraz modernizowanym kotle. Określono warunki techniczne kondensacji pary wodnej w spalinach. Stwierdzono, że analizowany kocioł może osiągnąć większą sprawność poprzez zmodernizowanie ukształtowania kanału przepływowego spalin.1. Wprowadzenie Efektywność ekonomiczna urządzeń spalających biomasę zależy od ich sprawności, która przede wszystkim jest funkcją: konstrukcji kotła, parametrów paliwa i warunków eksploatacji. Spośród urządzeń oferowanych na rynku największą sprawność mają kotły kondensacyjne, w których wykorzystuje się ciepło skraplania pary wodnej zawartej w spalinach. Odzyskiwanie tego ciepła jest jednak uwarunkowane wieloma czynnikami, w tym głównie parametrami termicznymi systemu grzewczego. Modernizacja polega na zwiększeniu sprawności kotła spalającego biomasę dzięki zmianom konstrukcyjnym umożliwiającym lepsze wychłodzenie spalin i ewentualną kondensację pary wodnej zawartej w spalinach [1]. Warunkiem sprzyjającym częściowej kondensacji spalin jest temperatura zewnętrzna zbliżona do średniej w okresie ogrzewania, czyli w III strefie klimatycznej wynosi ona tz=ok.+2 °C. Korzystne możliwości kondensacji występują w systemach grzewczych działających z obniżeniem temperatury poza godzinami pracy, np. w pomieszczeniach usługowo-biurowych lub w okresie nocnym w budynkach mieszkalnych. W warunkach temperatury zewnętrznej znacznie niższej niż 0 °C zachodzi konieczność podwyższenia parametrów wody w obiegu grzewczym i wówczas możliwości kondensacji są znacznie ograniczone. Niska temperatura spalin wypływających z kotła kondensacyjnego wynosząca ok. 40÷50 °C utrudnia jego eksploatację[...]

 Strona 1