Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Gaska"

Metodologia analizy oddziaływania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne


  Artykuł przedstawia metodologię analizy oddziaływania systemów gospodarki odpadami na środowisko naturalne opartej na definicji wskaźnika jakości środowiska, wyznaczanego w oparciu o analizę rozkładu stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu atmosferycznym i wodach podziemnych z procesów technologicznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów, zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. Wartości składowych macierzy reprezentującej dany wskaźnik determinują wybór optymalnego rozwiązania wariantu systemu przy uwzględnieniu skumulowanego oddziaływania źródła/zespołu źródeł na wybrane komponenty środowiska naturalnego (powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i gruntowe).W wielu krajach Systemy Wspomagania Decyzji oparte na technologii GIS są również stosowane jako systemy wspomagające proces wyboru miejsca pod lokalizacje obiektów związanych z gospodarka odpadami, który wymaga uwzględnienia wielu czynników, określenia kryterium lokalizacyjnego oraz przetworzenia dużej ilości informacji przestrzennej. Kryteria i czynniki lokalizacyjne powinny być tak dobrane żeby nowa lokalizacja była bezpieczna dla zdrowia ludzi i dla środowiska naturalnego. Podstawowymi substancjami zanieczyszczającymi, związanymi z procesami technologicznymi termicznego przekształcania odpadów, są: tlenek węgla CO, dwutlenek siarki (SO2), mieszanina tlenków azotu (NOx), mieszanina węglowodorów (CmHn), zdyspergowane w atmosferze cząstki pyłów. Spalanie odpadów stanowi także dodatkowe źródło chlorowanych pochodnych dioksan i furanów. Tlenek węgla jest silnie toksyczny z powodu jego zdolności zastępowania związanego przez hemoglobinę tlenu. Ilościowa zależność pomiędzy karboksyhemoglobiną (HgbCO), oksyhemoglobiną (HgbO2) oraz cząsteczkowymi ciśnieniami tlenu O2 oraz tlenku węgla jest opisana równaniem Haldana: , gdzie: K jest stałą (245 dla krwi ludzkiej przy pH = 7,4), pCO, pO2, są ciśnieniami cząstkowymi otaczającego CO i O2 w warunkach normalny[...]

Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego DOI:10.15199/17.2019.6.5


  Wstęp Podstawowym zadaniem każdego przedsiębiorstwa wodociągowego jest zapewnienie ciągłości dostawy wody o odpowiednich parametrach. Głównym problemem zarządzania systemem wodociągowym są awarie sieci wodociągowej. Powyższe wynika nie tylko z mogącego powstać ujemnego bilansu finansowego powstałego ze straty wody, ale również w powodu możliwości wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, co uniemożliwia spełnianie zapisów Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dodatkowym problemem, wynikającym z niekontrolowanych wycieków wody, to możliwość wyrządzenia szkód materialnych i ludzkich, które mogą powstać w następstwie wpływu temperatury powietrza otoczenia, zbyt późnego wykrycia awarii lub (po prostu) jej zbyt dużego wypływu. Biorąc pod uwagę powyższe, większość przedsiębiorstw zarządzających infrastrukturą wodociągową wprowadziło szereg rozwiązań. Działaniem podstawowym i niezbędnym do realizacji prac optymalizacyjnych, jest zabudowa armatury kontrolno - pomiarowej na sieci wodociągowej, która w integracji z systemem SCADA umożliwia wczesne ostrzeganie anomalii występujących w trakcie bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej. Kolejne kroki zawsze wiążą się z podejmowaniem bezpośrednich działań eksploatacyjnych w terenie. W niniejszym opracowaniu poruszone zostaną aspekty możliwości optymalizowania strat wody poprzez obniżanie ciśnienia występującego w sieci wodociągowej, przy zastosowaniu zaworów redukcji ciśnienia. *) Mgr inż. Tomasz Golda, dr hab. inż. Krzysztof Gaska, dr inż. Florian Piechurski - Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach Analiza wpływu ciśnienia na wydajność awarii wody na obszarze jednego z górniczych miast województwa śląskiego Analysis of the impact of pressure on water failure performance in the area of one of the mining towns of the Śląsk Tomasz Golda, Krzysztof Gaska, Piechurski*) GAZ,[...]

 Strona 1