Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Kuliczkowski"

Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych


  Zestawiono czynniki mające wpływ na zmianę współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego przewodów wodociągowych. Wskazano na różnice między renowacją a rekonstrukcją przewodów. Na wybranym przykładzie wskazano na zakres i korzyści wynikające z wykorzystania ekspertyz konstrukcyjnych przewodów wodociągowych.1. Uwagi wstępne Ekspertyzy konstrukcyjne przewodów wodociągowych stanowią jeden z najistotniejszych elementów strategii [10] ich odnowy. Wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej [5] sfinalizowane ustaleniem współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego rur, umożliwia podjęcie decyzji czy konieczna jest bardziej kosztowna ich bezwykopowa rekonstrukcja lub wymiana, czy można zastosować z reguły znacznie tańszą ich bezwykopową renowację. 2. Różnice w efektach hydraulicznych i statyczno-wytrzymałościowych wybranych technologii bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych Inspiracją do powstania niniejszego artykułu był ogłoszony w 2011 r. przez jedną z firm przetarg dotyczący bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych. W przetargu tym dopuszczono do odnowy następujące cztery technologie: 1. kraking z zastosowaniem rur PE 100 RC PN 10, 2. relining z zastosowaniem rury ciasno pasowanej, 3. cementowanie, 4. umieszczenie rury w rurze. Ogłoszenie powyższego przetargu świadczy o bardzo poważnym braku wiedzy dotyczącej zarówno uzyskiwanych efektów hydraulicznych, jak i statyczno-wytrzymałoścowych, przy stosowaniu wyżej wymienionych technologii bezwykopowych. Technologie te bardzo istotnie różnią się uzyskiwanym efektem hydraulicznym. Technologia zaproponowana pod nr 4 najbardziej redukuje przekrój poprzeczny przewodu wodociągowego, w mniejszym stopniu jest on redukowany przy zastosowaniu technologii nr 2, a jeszcze mniejszym stopniu technologii nr 3. W przypadku zastosowania technologii nr 1, z reguły pozostawia się lub powiększa istniejący przekrój poprzeczny przewodu, ale można go także zmniejszyć, tylko temu celowi nie służy techno[...]

Wyzwania dotyczące bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych DOI:10.15199/17.2018.2.3

Czytaj za darmo! »

Szczególnie ostatnie trzy dziesięciolecia XX wieku, ale także pierwsze dwie dekady XXI wieku, to okres w którym powstawały techniki bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych obejmujące techniki bezwykopowych napraw, uszczelnień, renowacji (ang. non structural rehabilitation), częściowych rekonstrukcji (ang. partially structural rehabilitation), rekonstrukcji (ang. fully structural rehabilitation) i wymian. Rozwój ten został wymuszony w dużym stopniu poprzez występujący w tym okresie dynamiczny rozwój komunikacji miejskiej, w tym szczególnie gwałtowny wzrost liczby samochodów osobowych. Przy stosowaniu technik wykopowych w ulicach o dużym natężeniu ruchu, konieczne w tym przypadku objazdy byłyby niezwykle uciążliwe, podobnie jak pozostałe roboty wykopowe, odwodnieniowe czy związane z transportem gruntu i rur. Zaletą technik bezwykopowych jest, poza uniknięciem szeregu uciążliwości, znacznie niższy koszt ich zastosowania, w porównaniu do kosztu stosowania technik wykopowych. Jedną z najistotniejszych ich zalet jest bardzo wysokie tempo robót, wielokrotnie wyższe od czasu wymiany przewodów przy zastosowaniu metod wykopowych. Dodając do tego zalety ekologiczne i społeczne oraz liczne inne zestawione m.in. w [41], zrozumiały jest tak szybki rozwój technik bezwykopowych. Analizując rozwój technik bezwykopowej odnowy należałoby wyraźnie rozróżnić dwa okresy, jeden dotyczący Polski i drugi, krajów takich jak np. niektóre kraje Europy zachodniej, USA czy Australia. Techniki te rozwijały się w tamtych krajach już w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, a w Polsce, poza nielicznymi wyjątkami, dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych. Do momentu przemiany ustrojowej jaka miała miejsce w roku 1989, z uwagi na m.in. niekorzystne kursy walutowe, stosowanie technik bezwykopowej odnowy było w kraju bardzo kosztowne i fi rmy zagraniczne stosowały je sporadycznie. Zużyte, długo eksploatowane przewody wodo[...]

Jakość wykonawstwa nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych z rur PVC na wybranym przykładzie DOI:10.15199/17.2019.3.2


  1. U wagi wstępne Jakość wykonawstwa nowo wybudowanych sieci kanalizacyjnych z rur PVC w wielu przypadkach jest wysoce niepoprawna. Problemy dotyczące niepoprawnej jakości wykonawstwa przewodów kanalizacyjnych były już wcześniej sygnalizowane i poddane analizie. Przykładowo w [3] poddano analizie uszkodzenia zaobserwowane w trakcie odbiorów nowo wybudowanych przewodów kanalizacyjnych o łącznej długości 11 388,6 km. Obejmowały one 43 różne badania (336 różnych odcinków przewodów kanalizacyjnych) wykonane w 13 różnych miejscowościach na terenie kraju. W monografii tej zamieszczono wyniki badań dotyczących rodzaju zaobserwowanych uszkodzeń oraz ich wielkości ujętych w pięciu klasach stanu technicznego zróżnicowanych wielkością zaobserwowanych uszkodzeń. W późniejszym okresie autor tej publikacji zapoznawał się z wieloma innymi badaniami wskazującymi na wiele nieprawidłowości towarzyszących wbudowywaniu rur kanalizacyjnych wykonanych z PVC. Jednym z najpoważniejszych problemów jest nie zachowywanie przez wykonawców prawidłowego profilu podłużnego kanału, a także wbudowywanie rur już wcześniej uszkodzonych czy nie stosowanie obsypki piaskowej wokół rur. Zdarzały się także bardzo duże ugięcia wierzchołka rur sięgające nawet 40% powstałe wskutek nie zagęszczenia gruntu wokół rur. Z najbardziej niepoprawnym wykonawstwem autor spotkał się w przypadku sanitarnej kanalizacji o długości kilkunastu kilometrów, którą wykonawca zbudował z rur typu lekkiego - "L" zamiast jak to było w projekcie z rur typu ciężkiego - "S", tłumacząc to tym iż rury te były tańsze. Dodatkowo rury te wykonawca zasypał obsypką żwirową z dużą ilością kamieni. Przedmiotem analizy zamieszczonej w tej publikacji jest sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 19 km wykonana z rur PVC o średnicy 200 mm wybudowana na obszarze jednej miejscowości. W trakcie badań CCTV wykonywanych podczas odbioru tej sieci stwierdzono różne uszkodzenia i nieprawidłowości. Poniżej za[...]

Projektowanie bezwykopowej wymiany przewodów gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych z powiększaniem ich przekroju poprzecznego DOI:10.15199/17.2019.9.2


  1. Uwagi wstępne Technologie bezwykopowej odnowy przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych można ująć w trzech grupach: - lokalne (miejscowe) bezwykopowe naprawy, - liniowe bezwykopowe rehabilitacje w opcjach renowacyjnych, częściowo konstrukcyjnych i w pełni rekonstrukcyjnych, - liniowe bezwykopowe wymiany z możliwością powiększania przekroju poprzecznego rur. Technologie bezwykopowej odnowy stosowane są w przypadku przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych nie spełniających stawianych im wymagań hydraulicznych lub wytrzymałościowych, stwarzających różnorakie zagrożenia [1,2,7] dla ich otoczenia. Przedmiotem tej publikacji są bezwykopowe wymiany przewodów. Pierwsza polska publikacja dotycząca problematyki technologii bezwykopowych wymian przewodów gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych ukazała się w roku 1990 [5] w czasopiśmie Gaz, Woda i Technika Sanitarna. Natomiast pierwsze zastosowanie technologii bezwykopowej wymiany miało miejsce w Wielkiej Brytanii 10 lat wcześniej tj. w roku 1980. Dokonano wtedy wymiany długo eksploatowanych stalowych przewodów gazowych na nowe polietylenowe. Także w Wielkiej Brytanii 5 lat później metodę tę po raz pierwszy zastosowano do wymiany przewodów kanalizacyjnych. W Polsce metoda bezwykopowej wymiany została wdrożona po raz pierwszy w 1993 roku [6] w Dębicy przez polską firmę Reno- RurCentrum Sp. z o.o. w której autor tej publikacji pełnił funkcję v-ce prezesa zarządu. Betonowe i żeliwne przewody kanalizacyjne o średnicy wewnętrznej 200 mm ułożone pod drogą międzynarodową oraz pod rzeką zostały bezwykopowo zastąpione rurami polietylenowymi o średnicy zewnętrznej 315 mm. Przez ostatnie 25 lat licząc od pierwszego zastosowania tej technologii w Polsce wiele firm zainteresowało się tą technologią [11] i coraz powszechniej [10] jest ona stosowana w kraju. Nie zawsze jednak projekty dotyczące zastosowania tej technologii są poprawnie wykonywane, a zdarza się, że jest ona stosowana także bez[...]

Współczynniki amortyzacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej poddanej bezwykopowej odnowie

Czytaj za darmo! »

Technologie bezwykopowej odnowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych tj. ich napraw, uszczelnień, renowacji, rekonstrukcji czy wymian, przyczyniają się do bardzo istotnego wydłużenia ich trwałości, co ma wpływ na zmianę dotychczas stosowanych współczynników amortyzacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej. Ulegają one zmniejszeniu w stosunku do dotychczas stosowanych. Poniżej dokonano[...]

Hydrauliczne aspekty bezwykopowej renowacji przewodów kanalizacyjnych

Czytaj za darmo! »

Dobór optymalnej technologii renowacji przewodów kanalizacyjnych jest zagadnieniem interdyscyplinarnym [2]. Na etapie doboru technologii renowacji przewodów kanalizacyjnych konieczne jest uwzględnienie m.in. czynników statyczno-wytrzymałościowych, materiałowo-konstrukcyjnych, hydrogeologicznych oraz hydraulicznych. Te ostatnie stanowią przedmiot dalszych analiz w tym artykule. Analiza hydrauliczna przewodów kanalizacyjnych odnosi się głównie do ich przepustowości, która jest w bezpośredniej relacji z wypełnieniem i prędkością przepływu ścieków. Po dokonaniu renowacji przewodów kanalizacyjnych ich przepustowość ulega pewnym zmianom, które zależą od specyfiki danej technologii, w tym głównie od średnicy i grubości zastosowanych powłok renowacyjnych. Poniżej zestawiono wyniki obl[...]

Strategie odnowy przewodów wodociągowych

Czytaj za darmo! »

Planując odnowę przewodów wodociągowych należy w pierwszej kolejności dokładnie przeanalizować rodzaje występujących w nich uszkodzeń, dokonać analizy czynników mających wpływ na zmniejszenie się współczynnika bezpieczeństwa konstrukcyjnego rur, na pogorszenie się jakości wody pitnej czy dotyczących nieszczelności przewodów. Następnie należy zapoznać się z propozycjami różnych strategii planowania przewodów wodociągowych, aby ostatecznie opracować dla analizowanej sieci wodociągowej własną strategię planowania jej odnowy, uwzględniającą jej specyfikę. Opisane w tym artykule strategie odnowy sieci wodociągowych mogą być w dużym stopniu zaadaptowane także dla innych ciśnieniowych sieci infrastruktury miejskiej, tj. przewodów gazowych czy ciepłowniczych. Najistotniejszymi czynnik[...]

Ekspertyzy konstrukcyjne kolektorów kanalizacyjnych


  Często uważa się, iż badania kanałów techniką video są wystarczające do dokonania wyboru odpowiedniej technologii ich odnowy. Dalej pokazano, iż w niektórych przypadkach przed podjęciem decyzji o potrzebie ich odnowy konieczne jest wykonanie ekspertyzy konstrukcyjnej. Ekspertyza konstrukcyjna może wykazać, że mimo zaobserwowania pewnych uszkodzeń w badanym kanale, np. korozji jego ścian wewnętrznych, z uwagi na wyższy od wymaganego współczynnik bezpieczeństwa konstrukcji tego kanału, jego odnowa nie jest konieczna. Z kolei w przypadku gdy ekspertyza konstrukcyjna wykaże iż odnowa jest niezbędna, jej wyniki umożliwią dobór bardziej efektywnej ekonomicznie technologii odnowy kanału, w tym np. grubości powłoki odnowieniowej niż gdyby miało to miejsce w alternatywnym przypadku braku ekspertyzy, a tym samym braku dokładnych informacji o parametrach materiałowych, geometrycznych i wytrzymałościowych kanału przewidzianego do odnowy, w tym o stanie technicznym kanału od strony zewnętrznej (niemożliwym do zbadania kamerą video). Problematyka ekspertyz konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych wraz z przykładami trzech różnych ekspertyz została zaprezentowana m.in. w [1], a przewodów wodociągowych w [2]. Poniżej po uzasadnieniu celowości wykonywania ekspertyz konstrukcyjnych przewodów kanalizacyjnych opisano kolejne dwa skrajnie różne przykłady ekspertyz kanalizacyjnych, jeden wskazujący w sytuacji gdy już planowano odnowę poszukując optymalnej technologii, iż odnowa nie jest konieczna oraz drugi, gdy wstępnie planowano jedynie uszczelnienie nieszczelnych złączy rur, a okazało się iż jest konieczna bezwykopowa odnowa kanału w wersji rekonstrukcyjnej. 2. Możliwości oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych w oparciu o wyniki ich badań techniką video W zdecydowanej większości przypadków brak jest możliwości dokonania oceny bezpieczeństwa konstrukcji przewodów kanalizacyjnych w oparciu o wyniki ich badań techniką video. Kamera[...]

 Strona 1