Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Kinga Borek"

Wykorzystanie odpadów z przemysłu mięsnego w produkcji biogazu


  Energia ze źródeł odnawialnych zyskuje coraz większą popularność ze względu na ochronę środowiska. Biogaz może być pozyskiwany z odpadów przemysłowych, takich jak odpady z przemysłu mięsnego oraz z odpadów rolniczych czy komunalnych.Jedna z wielu definicji biogazu powstała podczas nowelizacji Prawa Energetycznego przez Polskę, która weszła w życie dnia 11 marca 2010 roku (art. 3 pkt 20a). Definiuje ona biogaz, jako: "paliwo gazowe otrzymywane z surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości przemysłu rolno-spożywczego lub biomasy leśnej w procesie fermentacji metanowej". Biogaz jest to gaz fermentacyjny, powstający w wyniku działania beztlenowych bakterii metanogennych, powodujących rozkładanie substancji organicznej. Głównym składnikiem biogazu jest metan (CH4) oraz dwutlenek węgla (CO2). Pozostałe składniki znajdujące się w biogazie to: azot (N2), siarkowodór (H2S), śladowe ilości amoniaku (NH3), tlenek węgla (CO), tlen (O2). Skład biogazu jest zależny od procesu technologicznego i zastosowanego podłoża (substratów). Możliwości wykorzystania biogazu jest wiele, między innymi do spalania w kotłowniach gazowych do produkcji energii cieplnej, uzupełniania sieci gazu ziemnego albo produkcji metanolu. Po jego oczyszczeniu, skropleniu lub sprężeniu może być stosowany jako paliwo do silników spalinowych. Biogazownia Biogazownia rolnicza, inaczej agrobiogazownia jest to zespół urządzeń służących do celowej produkcji biogazu z odchodów zwierzęcych, biomasy roślinnej oraz produktów ubocznych i odpadów. Produktem powstającym w biogazowniach rolniczych, oprócz biogazu, jest również nawóz organiczny (substancja pofermentacyjna). Agrobiogazownia wyposażona jest w zbiorniki fermentacyjne, magazyny (silosy) do przechowywania biomasy roślinnej, zbiornik na gnojowicę oraz zbiornik biogazu. Dodatkowo musi posiadać dobrze działający system transportu gnojow[...]

Współpracuj z najlepszymi - wybór jest prosty - tylko MPS


  MPS meat processing systems jest światowym dostawcą zautomatyzowanych linii ubojowych dla świń, bydła i owiec oraz linii rozbiorowych, systemów logistyki wewnętrznej dla przemysłu spożywczego oraz systemów oczyszczania ścieków przemysłowych. Dotychczas firma zrealizowała 3850 projektów w 96 krajach a jej misją jest być światowym liderem w dziedzinie zaawansowanych systemów dla przemysłu mięsa czerwonego oraz przemysłu spożywczego, dzięki technologicznej doskonałości i najwyższemu poziomowi obsługi klienta.Historia firmy.W 1904 roku Gerrit-Jan Nijhuis założył zakłady budowy maszyn ogólnego zastosowania w Winterswijk (we wschodniej części Holandii) a w 1916 roku NIJHUIS SLACHTTECHNIEK - oddział firmy NIJHUIS - wyprodukował pierwszy w regionie system kolejkowy do liniowej obróbki mięsa. W 1983 roku firma przeniosła się z Winterswijk do Lichtenvoorde. Cztery lata później NIJHUIS SLACHTTECHNIEK został przejęty przez firmę STORK. W kolejnych latach firma powiększała się w wyniku przejęć innych przedsiębiorstw: w 1988 roku NON z Almelo, w 1989 roku SCHNEIDER & SCHUURMAN z Dinxperlo. W 1992 [...]

ZM LENARCIK podbija Polskę!


  Jeszcze parę lat temu Zakład Mięsny LENARCIK był znany tylko na Mazowszu. To już jednak przeszłość, w branży mięsnej coraz głośniej jest o Sławomirze Lenarciku, jego zakładzie i oczywiście wyrobach, które zdobywają szturmem Polskę.Dynamiczny rozwój Zakład Mięsny LENARCIK istnieje od 1991 roku. Na początku produkcja odbywała się w wydzierżawionym zakładzie GS w Gąsocinie, a od 2005 roku w nowo wybudowanym zakładzie w Gotardach, koło Pułtuska. W ostatnim czasie oddano do użytku dobudowaną część zakładu obejmującą: ubój i rozbiór wołowiny, rozbiór i przetwórstwo drobiu i dziczyzny oraz produkcję g[...]

Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce DOI:10.15199/2.2016.7-8.5


  Wykorzystanie energii pochodzącej z odnawialnych źródeł jest bardziej przyjazne środowisku naturalnemu niż energia pochodząca ze źródeł tradycyjnych. Wykorzystywanie OZE pozwoli Polsce zrealizować wymogi Unii Europejskiej w sprawie zwiększenia udziału energii niekonwencjonalnej w ogólnym bilansie energetycznym. Jedną z metod wytwarzania energii odnawialnej jest produkcja i wykorzystanie biogazu rolniczego. W zależności, jaki scenariusz rozwoju sektora biogazu zostanie zrealizowany, takie rezultaty zwiększenia udziału energii odnawialnej będzie można zaobserować za kilka lub kilkanaście lat. Jednak, aby zrealizować zakładane cele, przedsiębiorca musi borykać się z wieloma barierami, które uniemożliwiają lub hamują budowę i eksploatację biogazowni rolniczych.Najkorzystniejszą metodą pozyskiwania energii odnawialnej jest produkcja i energetyczne wykorzystanie biogazu rolniczego. Jednak technologia ta nie jest tak powszechnie stosowana w Polsce, mimo wysokiego potencjału pozyskiwania biomasy, produkcji biogazu i wykorzystania energetycznego. Przez inwestowanie w biogazownie Polska, łącznie m.in. z energią pozyskiwaną z elektrowni wodnych, wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych, mogłaby osiągnąć 15% udziału energii z odnawialnych źródeł we całkowitym bilansie energetycznym do 2020 roku. Byłoby to dużą szansą na spełnienie wymagań stawianych przez Unię Europejską. Plan realizacji założonych celów przewiduje, że będzie powstawać średnio jedna biogazownia o mocy około 1 MW w każdej gminie, która ma na to warunki. Takie założenia pozwalają na to, że w Polsce może powstać nawet ok. 2 tys. takich instalacji o łącznej mocy 2000 MW. Jednak rynek biogazowni rolniczych w kraju nadal rozwija się wolno. Aktualnie liczba biogazowni rolniczych, według danych z Agencji Rynku Rolnego, wynosi 83 (stan na 25 lutego 2016 r.). Należy również pamiętać, że powstawanie biogazowni rol-niczych w polskich warunkach jest dużo trudniejsze [...]

Pozyskanie energii odnawialnej w produkcji zwierzęcej oraz odzysk ciepła DOI:10.15199/8.2019.4.3


  WSTĘP Nowoczesne systemy produkcji zwierzęcej realizowane są w funkcjonalnych obiektach inwentarskich wyposażonych w nowoczesne urządzenia i maszyny zapewniające wysoką jakość pozyskanego surowca i zabezpieczające dobrostan zwierząt. Wysoki poziom mechanizacji zabiegów produkcyjnych oraz kształtowanie jakości produkcji wymaga dużego zużycia energii, zwłaszcza elektrycznej. Obecnie dużą uwagę zwraca się w pracach naukowo-badawczych na minimalizację wykorzystania energii konwencjonalnej przez zastosowanie np. energii słonecznej, odzysk ciepła z procesów produkcji, np. mleka, a także pozyskanie energii w postaci biogazu w wyniku fermentacji metanowej nawozu naturalnego. PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA Na podstawie badań Instytutu de Elevange (Jean-Baptiste Dollé) we Francji przykładowe zużycie roczne energii elektrycznej w chowie krów mlecznych wyniosło: minimum 160,00 kWh/krowę, średnio 420,00 kWh/krowę i maksimum 920,00 kWh/krowę. W przeliczeniu na litr mleka wyniosło to odpowiednio: minimalnie 27,00 Wh, średnio 61,00 Wh i maksymalnie 120,00 Wh. Na rys. 1 i 2 przedstawiono przykładowy schemat odzysku ciepła ze schładzania mleka. Oszczędności w energii na podstawie analizowanych schematów (rys. 1 i 2) przestawiono w tab. 1. Pozyskanie energii odnawialnej w produkcji zwierzęcej oraz odzysk ciepła Renewable energy in animal production and heat recovery prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, mgr inż. Kinga Borek Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział Warszawa, Zakład Systemów Infrastruktury Technicznej Wsi DOI: 10.15199/8.2019.4.3 MAGAZYNOWANIE ENERGII Rys. 1. Przykładowy schemat odzysku ciepła ze schładzania mleka Źródło: Opracowanie własne. Rys. 2. Przykładowy schemat odzysku ciepła ze schładzania mleka oraz jego zastosowanie Źródło: Opracowanie własne. 4/2019 21 MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA OZE W CHOWIE BYDŁA DLA PRZYKŁADOWYCH OBÓR Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w oborach (rys. 3 i 4) z wykorzystaniem [...]

Procesy chemiczne w glebie przy stosowaniu gnojowicy zakwaszonej kwasem siarkowym w uprawach polowych DOI:10.15199/62.2019.3.13

Czytaj za darmo! »

Rośliny pobierają z gleby azot w formie amonowej NH4 + lub azotanowej (saletrzanej) NO3 -. Te formy azotu stosowane są w nawozach mineralnych. Niezależnie od tego stosuje się w nawozach azot amidowy NH2 -, który występuje w moczniku i w różnych nawozach organicznych. Nie pobrany przez rośliny azot z nawozów ulega w glebie wielorakim przemianom. Większość tych przemian ma charakter biologiczny, głównie przy udziale grzybów i roślin wyższych7). Najliczniejszym przemianom wprowadzonych do gleby związków azotu ulega azot amidowy NH2 -. Z tego powodu podany na rys. 1 schemat przemian nawozów azotowych w glebie rozpoczęto od formy NH2 -. Mocznik w glebie bardzo szybko ulega hydrolizie, która jest procesem zachodzącym przy udziale ureazy, do postaci węglanu amonowego (1): C O(NH2)2 + 2H2O → (NH4)2CO3 (1) 98/3(2019) 425 Dr inż. Witold J. WARDAL w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: inżynieria rolnicza. Jest adiunktem w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Oddział w Warszawie. Specjalność - technologia i mechanizacja w produkcji zwierzęcej. Szybkość hydrolizy mocznika zależy głównie od wilgotności, temperatury i zawartości substancji organicznej w glebie. Przy sprzyjających warunkach klimatycznych, już po kilku dniach mocznik prawie w całości ulega hydrolizie. Azot amonowy powstały z mocznika lub zastosowany w nawozach amonowych może być w tej formie pobrany przez rośliny8). Nie pobrana część może być wymiennie zaabsorbowana przez kompleks sorpcyjny gleby, a część pozostała poza kompleksem może ulegać nitryfikacji do NO3 -. Jest to proces biologicznego utleniania jonów amonowych, zachodzący w warunkach tlenowych przy udziale bakterii Nitrosomonas (utlenianie NH4 + do NO2 -) i Nitrobacter (utlenianie NO2 -do NO3 -). [...]

Emisje tlenku azotu(I) i ditlenku węgla z aplikacji nawozów nieorganicznych i naturalnych w wybranych technologiach upraw kukurydzy na kiszonkę DOI:10.15199/62.2019.6.7


  W związku z przyjętą przez Unię Europejską strategią polityki klimatycznej na lata 2014-2020 przywiązuje się ogromną wagę do monitoringu zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych do atmosfery. Ze względu na ogólnoświatowy zasięg problematyki zmian klimatycznych, badania emisji gazów cieplarnianych są przedmiotem wzmożonych badań i prac międzynarodowych organizacji i instytucji. Działania te są wynikiem postanowień Protokołu z Kioto, w wyniku których Polskę obowiązuje m.in. prowadzenie badań i monitoringu w zakresie zmian klimatycznych oraz przekazywanie do Sekretariatu Konwencji w Bonn corocznej inwentaryzacji emisji i pochłaniania gazów cieplarnianych. Oceny wielkości emisji oraz pochłaniania tych gazów należy dokonywać zgodnie z ujednoliconą, aktualną metodyką Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), która obejmuje m.in. 902 98/6(2019) Table 2. The nitrogen content in the mineral fertilizers, % Tabela 2. Zawartość azotu w nawozach mineralnych, % Nazwa nawozu Zawartość N Lubofos Corn 5-10-21 5 Mocznik 46 Fosforan amonu 18 Polifoska 8R NPK(S) 8-24-24(9) 8 Salmag N(CaMg) 27,5 Basfoliar® 2.0 36 Extra 27 Table 3. The nitrogen, phosphorus and potassium content in natural fertilizers5), % Tabela 3. Zawartość azotu, fosforu i potasu w nawozach naturalnych5), % Rodzaj zwierząt Obornik Gnojowica azot fosfor potas azot fosfor potas Jałówki, byczki 12-24 0,52 0,32 0,65 0,35 0,13 0,48 Krowy (4 tys. L mleka) 0,55 0,32 0,54 0,42 0,17 0,46 Średnia dla bydła 0,54 0,32 0,60 0,38 0,15 0,47 Table 4. Greenhouse potential of greenhouse gases6) Tabela 4. Potencjał cieplarniany GHG6) Gaz CO2 N2O CH4 Przelicznik do równoważnika CO2 1 298 25 zalecenia dotyczące wyboru sposobu obliczeń, wskaźników emisji, danych o źródłach emisji i metodach szacowania dokładności wyników, a także procedury oceny jakości danych i wyników1). Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) w Ins[...]

Uwarunkowania prawne stosowania dodatku kwasu siarkowego do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu DOI:10.15199/62.2019.8.1


  Zakwaszanie gnojowicy jest sposobem zmniejszania emisji amoniaku z nawozu naturalnego w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich, podczas przechowywania w zbiorniku oraz w trakcie aplikacji na gruntach ornych i użytkach zielonych. Obniżenie wartości pH zmniejsza straty azotu poprzez przesunięcie równowagi chemicznej między jonami amonowymi i amoniakiem w kierunku większej ilości azotu amonowego, który nie może się ulatniać w formie gazowej. Zakwaszanie gnojowicy w budynku i w zbiorniku do pH 5,5 dało efekt zmniejszenia emisji amoniaku do powietrza o 64% w porównaniu z gnojowicą bez dodatku H2SO4. Zastosowanie technologii zakwaszania gnojowicy do pH 6,4 podczas jej rozlewania na polu spowodowało zmniejszenie emisji amoniaku o 49% w porównaniu z nawożeniem gnojowicą niezakwaszoną. Podczas stosowania kwasu siarkowego do obniżania pH gnojowicy przeznaczonej do celów rolniczych jako nawóz naturalny należy zachować szczególną ostrożność. Pary kwasu siarkowego mogą mieć bardzo szkodliwy, kancerogenny wpływ na drogi oddechowe i błony śluzowe osoby przeprowadzającej taki zabieg, dlatego niezbędne jest przestrzeganie stosownych przepisów odnośnie oznakowania i przechowywania pojemników z kwasem, ochrony indywidualnej, a także sposobu postępowania z pustymi opakowaniami. Nawozy naturalne, w tym gnojowica, powstające na skutek produkcji zwierzęcej są doskonałym źródłem składników pokarmowych potrzebnych do nawożenia upraw, jednak przy braku prawidłowego przechowywania i aplikacji mogą stanowić zagrożenie w postaci wycieku do wód gruntowych i emisji do atmosfery. W polskich warunkach geograficznych oznacza to odpływ azotu do Morza Bałtyckiego. Największy udział w emisji amoniaku ma rolnictwo, dlatego środki mające na celu zmniejszenie jego emisji mają duży wpływ na całkowitą emisję, a ograniczenie przedostawania się azotu do wód odgrywa ważną rolę w zmniejszeniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Zmniejszenie strat azotu z[...]

 Strona 1