Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Jan Barwicki"

Procesy chemiczne w glebie przy stosowaniu gnojowicy zakwaszonej kwasem siarkowym w uprawach polowych DOI:10.15199/62.2019.3.13

Czytaj za darmo! »

Rośliny pobierają z gleby azot w formie amonowej NH4 + lub azotanowej (saletrzanej) NO3 -. Te formy azotu stosowane są w nawozach mineralnych. Niezależnie od tego stosuje się w nawozach azot amidowy NH2 -, który występuje w moczniku i w różnych nawozach organicznych. Nie pobrany przez rośliny azot z nawozów ulega w glebie wielorakim przemianom. Większość tych przemian ma charakter biologiczny, głównie przy udziale grzybów i roślin wyższych7). Najliczniejszym przemianom wprowadzonych do gleby związków azotu ulega azot amidowy NH2 -. Z tego powodu podany na rys. 1 schemat przemian nawozów azotowych w glebie rozpoczęto od formy NH2 -. Mocznik w glebie bardzo szybko ulega hydrolizie, która jest procesem zachodzącym przy udziale ureazy, do postaci węglanu amonowego (1): C O(NH2)2 + 2H2O → (NH4)2CO3 (1) 98/3(2019) 425 Dr inż. Witold J. WARDAL w roku 1993 ukończył studia na Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej (obecnie Wydział Inżynierii Produkcji) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2012 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie: inżynieria rolnicza. Jest adiunktem w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, Oddział w Warszawie. Specjalność - technologia i mechanizacja w produkcji zwierzęcej. Szybkość hydrolizy mocznika zależy głównie od wilgotności, temperatury i zawartości substancji organicznej w glebie. Przy sprzyjających warunkach klimatycznych, już po kilku dniach mocznik prawie w całości ulega hydrolizie. Azot amonowy powstały z mocznika lub zastosowany w nawozach amonowych może być w tej formie pobrany przez rośliny8). Nie pobrana część może być wymiennie zaabsorbowana przez kompleks sorpcyjny gleby, a część pozostała poza kompleksem może ulegać nitryfikacji do NO3 -. Jest to proces biologicznego utleniania jonów amonowych, zachodzący w warunkach tlenowych przy udziale bakterii Nitrosomonas (utlenianie NH4 + do NO2 -) i Nitrobacter (utlenianie NO2 -do NO3 -). [...]

Uwarunkowania prawne stosowania dodatku kwasu siarkowego do gnojowicy w celu zmniejszenia strat azotu DOI:10.15199/62.2019.8.1


  Zakwaszanie gnojowicy jest sposobem zmniejszania emisji amoniaku z nawozu naturalnego w pomieszczeniach dla zwierząt gospodarskich, podczas przechowywania w zbiorniku oraz w trakcie aplikacji na gruntach ornych i użytkach zielonych. Obniżenie wartości pH zmniejsza straty azotu poprzez przesunięcie równowagi chemicznej między jonami amonowymi i amoniakiem w kierunku większej ilości azotu amonowego, który nie może się ulatniać w formie gazowej. Zakwaszanie gnojowicy w budynku i w zbiorniku do pH 5,5 dało efekt zmniejszenia emisji amoniaku do powietrza o 64% w porównaniu z gnojowicą bez dodatku H2SO4. Zastosowanie technologii zakwaszania gnojowicy do pH 6,4 podczas jej rozlewania na polu spowodowało zmniejszenie emisji amoniaku o 49% w porównaniu z nawożeniem gnojowicą niezakwaszoną. Podczas stosowania kwasu siarkowego do obniżania pH gnojowicy przeznaczonej do celów rolniczych jako nawóz naturalny należy zachować szczególną ostrożność. Pary kwasu siarkowego mogą mieć bardzo szkodliwy, kancerogenny wpływ na drogi oddechowe i błony śluzowe osoby przeprowadzającej taki zabieg, dlatego niezbędne jest przestrzeganie stosownych przepisów odnośnie oznakowania i przechowywania pojemników z kwasem, ochrony indywidualnej, a także sposobu postępowania z pustymi opakowaniami. Nawozy naturalne, w tym gnojowica, powstające na skutek produkcji zwierzęcej są doskonałym źródłem składników pokarmowych potrzebnych do nawożenia upraw, jednak przy braku prawidłowego przechowywania i aplikacji mogą stanowić zagrożenie w postaci wycieku do wód gruntowych i emisji do atmosfery. W polskich warunkach geograficznych oznacza to odpływ azotu do Morza Bałtyckiego. Największy udział w emisji amoniaku ma rolnictwo, dlatego środki mające na celu zmniejszenie jego emisji mają duży wpływ na całkowitą emisję, a ograniczenie przedostawania się azotu do wód odgrywa ważną rolę w zmniejszeniu eutrofizacji Morza Bałtyckiego. Zmniejszenie strat azotu z[...]

 Strona 1