Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Monika Komorowska"

Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów DOI:10.15199/62.2019.8.10


  Usuwanie biomasy ze zbiorników wodnych jest z reguły korzystne, zwłaszcza z akwenów o podwyższonej trofii1). Specyfika funkcjonowania zbiorników wodnych jest związana ze stałym dopływem pierwiastków biogennych oraz mikroelementów z obszaru zlewni. Wynikiem tego procesu jest zwiększanie trofii akwenu, czego bezpośrednim skutkiem jest intensyfikacja produkcji pierwotnej oraz powstawanie w obrębie czaszy zbiornika znacznych ilości autochtonicznego materiału organicznego. Obecnie na wielu obszarach obserwuje się zbyt wysoki poziom eutrofizacji zbiorników, zwłaszcza na terenach przybrzeżnych. Oprócz Samples of algae taken from the sea water near urban areas as well as rural areas were mineralized at 450°C and treated with HNO3 soln. to det. their elemental compn. The place of sampling did not affect on their chem. compn. High content of N, K and Ca and low content of heavy metals in the tested samples indicated their usefulness in agriculture as fertilizers. Przeprowadzono analizę i ocenę możliwości wytwarzania nawozów organicznych z makroglonów pozyskiwanych z rejonów Morza Czarnego o podwyższonej antropopresji. Do badań wykorzystano glony Cystozeira barbata pobrane z 3 punktów badawczych zlokalizowanych w rejonie Warny oraz 3 punktów zlokalizowanych w rejonie Burgas. W biomasie oznaczono zawartość makroelementów, mikroelementów oraz metaaUniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; bPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu Marcin Niemieca,*, Jakub Sikoraa, Anna Szeląg-Sikoraa, Maciej Kubońa, Joanna Stuglikb, Monika Komorowskaa Evaluation of a possibility of producing fertilizers based on brown algae from anthropogenically transformed regions of the Black Sea Ocena składu chemicznego glonów brunatnych z antropogenicznie przekształconych rejonów Morza Czarnego w kontekście możliwości wytwarzania z nich nawozów DOI: 10.15199/62.2019.8.10 Dr inż. Jakub SIKORA w roku 2004 ukończył stud[...]

 Strona 1