Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Kuchciak"

Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi DOI:


  W dniu 12.07.2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 15.12.2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 67). Przepis ten to nowe uregulowania dotyczące problemu obrotu produktami rolnymi i spożywczymi, które mogą przysporzyć uczestnikom obrotu na tym rynku wielu problemów i sankcji finansowych, oczywiście wówczas kiedy pomioty te nie zastosują się do obowiązującego prawa. W związku z wejściem w życie tych uregulowań, w siedzibie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie 20 czerwca odbyło się spotkanie kierownictwa UOKiK i zainteresowanych tym tematem uczestników rynku obrotu towarami rolnymi i spożywczymi. Wzięli w nim udział dostawcy produktów rolnych i spożywczych, rolnicy, przedsiębiorcy, prawnicy oraz urzędnicy nadzorujący rynek rolno-spożywczy. W trakcie spotkania przedstawiciele UOKiK zaprezentowali interpretację nowych uregulowań, wynikających z zawartych w nowej Ustawie przepisów, or[...]

Istotne dla młynarzy projekty regulacji prawnych DOI:


  Projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych oraz ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Spojrzenie na zaproponowane rozwiązania z punktu widzenia przetwórcy ziarna zbóż.Procedowana obecnie Ustawa, której pełny tytuł zacytowano powyżej, jest projektem regulacji prawnej, która zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wzmocni pozycję rolnika - producenta surowców rolnych przy ich sprzedaży firmom przetwórczym, handlowym oraz handlowym sieciom sprzedaży. Minister Rolnictwa 4 lipca w czasie Debaty przedżniwnej określił polski rynek produktów rolnych jako "dziki rynek, który nie liczy się z producentami". W aspekcie powyższego powstają co najmniej cztery pytania: - Czy rzeczywiście projektowane w U stawie rozwiązania wzmocnią i tak już mocną pozycję rolnika producenta zbóż wobec przetwórcy ziarna zbóż? - Czy projekt ten nie wniesie chaosu na już w miarę uporządkowanym rynku zbóż i osłabi pozycję konkurencyjną producenta rolnego? - Czy wprowadzenie instytucji ceny referencyjnej jako obowiązującej i wprowadzenie groźby wysokich kar możliwych do nakładania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przypadku braku ich stosowania prze[...]

Planowane działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Młynarzy RP w rozpoczynającej się kadencji 2019-2023 DOI:


  Uczestnicy Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Młynarzy RP w dniach 4 i 25 kwietnia wybrali nowe władze SMRP na kadencję 2019-2023, tj. Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną. Podobnie jak w poprzedniej kadencji nie wybrano członków Głównego Sądu Koleżeńskiego, gdyż w całym okresie istnienia Stowarzyszenia Młynarzy RP (już prawie 30 lat) nie rozpatrywano żadnych spornych spraw. Walne Zebranie Członków SMRP określiło najważniejsze kierunki działania na nową kadencję. Listy imienne członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej na obecną kadencję są zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia Młynarzy RP (www.stowarzyszenie-mlynarzy. pl) i były również zaprezentowane w krótkiej notatce informacyjnej o Walnym Zebraniu Członków SMRP, zamieszczonej w "Przeglądzie Zbożowo- Młynarskim" nr 3/2019 (s. 7). W porównaniu do poprzednich kadencji skład osobowy Zarządu Głównego Stowarzyszenia Młynarzy RP zmienił się zasadniczo, a także nastąpiły spore zmiany w jego Prezydium. Nowym prezesem Zarządu Głównego został dr inż. Jerzy Kuchciak, wiceprezesami: Piotr Górski i Jadwiga Rothkaehl, skarbnikiem - Marcin Kopeć, sekretarzem - Elżbieta Żelazna, zaś członkami: Sylwia Majewicz, Tomasz Michalczyk, Jerzy Mochnik, Leonard Napiórkowski, Zdzisław Przyborowski oraz Krzysztof Żabczyński. Ponadto Walne Zebranie wybrało Główną Komisję Rewizyjną w składzie: Ewa Łapińska - przewodnicząca, Piotr Piąstka - wiceprzewodniczący, Sławomir Żabczyński - sekretarz oraz Roman Będzikowski i Tomasz Maklakiewicz jako członkowie komisji. W trakcie Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Młynarzy RP przeprowadzono dyskusję dotyczącą najważniejszych zadań oraz rodzajów i form działalności w rozpoczynającej się kadencji. Nie podjęto w tej sprawie żadnej nowej uchwały, bowiem stwierdz[...]

Ocena wartości technologicznej ziarna pszenicy pochodzącego od różnych grup producentów DOI:


  Przeprowadzono badania mające na celu określenie wpływu pochodzenia ziarna pszenicy i terminu przemiału na wydajność mąki w przemiale przemysłowym. Stwierdzono, że ilość zanieczyszczeń w partiach ziarna pochodzącego od różnych dostawców pozwalała uznać je za nadające się do przemiału. Ziarno będące mieszanką pochodzącą z wielu indywidualnych gospodarstw było w większym stopniu zanieczyszczone niż pozostałe partie ziarna. Po przechowywaniu i doczyszczeniu ziarno zawierało mniej zanieczyszczeń, było dorodniejsze i bardziej wyrównane. Duża gęstość ziarna w stanie zsypnym i odpowiednie wyrównanie ziarna w badanych partiach świadczy o ich przydatności do prawidłowego i efektywnego przemiału przemysłowego. Zawartość białka i glutenu we wszystkich badanych próbach była odpowiednia, by ziarno przeznaczyć do przemiału na mąkę do celów piekarskich. W czasie przechowywania ziarna zmiany zawartości tych składników były mało znaczące, natomiast liczba opadania uległa zwiększeniu, zwłaszcza w pierwszych 3-4 tygodniach. Partie jednolite odmianowo cechowały się większą, niż mieszanki podchodzące od kilku dostawców, wydajnością mąki ogółem i mąki jasnej. W przemiale po 8-9 tygodniach od zbioru uzyskiwano wyższą wydajność mąki niż w przemiale w terminie wcześniejszym. Uzyskana dla partii PREMIO i ASANO wydajność mąki ogółem na poziomie około 80% oraz wydajność mąk jasnych wynosząca około 60% mają ogromne znaczenie w ekonomii przemiału. Słowa kluczowe: pszenica, jakość ziarna, wydajność mąki.W ostatnich latach w Polsce nastąpił znaczny postęp w produkcji pszenicy zwyczajnej przeznaczanej do produkcji przetworów zbożowych. Uprawianych jest wiele odmian mających pochodzenie rodzime, jak również z krajów Unii Europejskiej. Pszenice te bardzo różnią się pod względem cech jakościowych [5]. Na jakość ziarna mają ogromny wpływ czynniki agrotechniczne. Należy zatem zwrócić uwagę, że zboża są produkowane w gospodarstwach o bardzo zróżnicowanych możliwościach fin[...]

Akrylamid - substancja zanieczyszczająca, powstająca w produktach zbożowych DOI:


  Problem akrylamidu został nagłośniony w 2002 roku przez naukowców z Uniwersytetu w Sztokholmie, którzy wykryli tę potencjalnie rakotwórczą substancję w smażonych i pieczonych ziemniakach oraz w produktach spożywczych wytworzonych na bazie zbóż [14] . Akrylamid jest związkiem organicznym o niskiej masie cząsteczkowej i wysokiej rozpuszczalności w wodzie, powstającym ze składników naturalnie występujących w niektórych środkach spożywczych. Jest bezbarwny, bez zapachu, w temperaturze 84-86oC ulega topnieniu [11, 13]. Związek ten nie występuje w żywności świeżej i gotowanej. Tworzy się podczas procesów przebiegających w temperaturze powyżej 120oC przy wytwarzaniu żywności z surowców bogatych w węglowodany i białka np.: w czasie smażenia, ekstruzji i pieczenia produktów ziemniaczanych lub zbożowych [1]. Wykazano, że na zawartość tego związku w produktach spożywczych ma wpływ szereg czynników. Są to: obecność prekursorów tego związku (cukrów redukujących, np. fruktozy i asparaginy) w surowcach, wilgotność i temperatura przetwarzania żywności, pH, obecność antyoksydantów występujących w wielu produktach i przyprawach takich jak liście bambusa, zielona herbata, rozmaryn, ziele angielskie, majeranek, oregano, oliwa z oliwek, czosnek i inne. Na poziom zawartości akrylamidu ma wpływ również sposób przetwarzania produktów spożywczych [16, 4, 12]. W związku z tym, że obecność asparaginy ma bardzo duży wpływ na powstawanie akrylamidu, ważną informacją jest, ile tego aminokwasu zawierają surowce, które w procesach wytwarzania żywności poddawane są działaniu wysokiej temperatury. Lea i in. [7] podają, następujące zawartości asparaginy w różnych roślinach jadalnych: - ziemniaki 0,5-10,0 mg/g - pszenica 0,02-2,0 mg/g - żyto 0,2-2,8 mg/g - ziarno kakaowe 30,9 mg/g. Natomiast Friedman i Levin [3] zwracają uwagę na duże zróżnicowanie zawartości akrylamidu w różnych produktach: - frytki ziemniaczane 200-2287 μg/kg -[...]

Mykotoksyny - niebezpieczne zanieczyszczenie ziarna i produktów zbożowych DOI:


  Z punktu widzenia praktyki młynarskiej bardzo ważnym zagadnieniem jest problem zanieczyszczeń występujących w ziarnie dostarczanym do młyna. Wśród zanieczyszczeń można wyróżnić: - zanieczyszczenia naturalne, takie jak nasiona chwastów (w tym również szkodliwe nasiona chwastów), sporysz, obce ziarna, ziarna zepsute (zgniłe, porażone pleśniami i bakteriami), słoma, plewy, torebki śnieci, kamienie, cząstki gleby, pył, bakterie, pleśnie, martwe insekty; - mykotoksyny - metabolity grzybów strzępkowych określanych potocznie pleśniami, wykazujące silne działania toksyczne wobec organizmu człowieka i zwierząt; - pozostałości środków ochrony roślin, jak np.: środki owadobójcze, fungicydy, herbicydy; - zanieczyszczenia pochodzące ze środowiska, jak np.: polichlorowane biofenyle, polichlorowane dioksyny, furany, węglowodory aromatyczne; - toksyczne metale ciężkie. Wiele z tych zanieczyszczeń oprócz tego, że obniża jakość ziarna, ma szkodliwe działanie na zdrowie konsumentów. W ostatnich latach szczególną uwagę poświęca się na obecności w ziarnie zbóż mykotoksyn, czyli nieenzymatycznych metabolitów saprofitycznych grzybów (pleśni), które są szkodliwe dla innych organizmów [17]. Zanieczyszczenie ziarna zbóż mykotoksynami jest istotnym problemem współczesnego rolnictwa w wielu krajach, ponieważ obecność tych związków może dotyczyć nawet 25% światowej produkcji zbóż [5, 14]. Uważa się, że zboża należą do jednych z najbardziej zanieczyszczonych mykotoksynami surowców [2]. Badania prowadzone przez Piotrowską [15] wykazały, że także produkty zbożowe, szczególnie całoziarnowe, mogą być potencjalnym źródłem toksyczności i wielu rakotwórczych mykotoksyn będących produktami metabolicznymi pleśni zasiedlających ziarno. Skażenie ziarna mykotoksynami jest zmienne w latach i zależy od warunków pogodowych, regionu uprawy, odmiany, a także terminu siewu [12, 10]. Szkodliwe działanie tych związków przejawia się już w niewielkich stę[...]

Escherichia coli w produktach zbożowo-młynarskich DOI:


  Escherichia coli (E. coli) to łacińska nazwa pałeczki okrężnicy - Gram-ujemnych, względnie beztlenowych bakterii należących do rodziny Enterobacteriaceae. Bakterie te zostały odkryte przez Teodora Eschericha, austriackiego pediatrę i bakteriologa, stąd wywodzi się ich nazwa [20]. Wchodzą one w skład fizjologicznej flory bakteryjnej jelita grubego człowieka oraz zwierząt ciepłokrwistych. Mogą też kolonizować skórę i błony śluzowe jamy ustnej oraz układu oddechowego. Występują powszechnie w glebie i w wodzie, gdzie trafiają z wydzielinami i kałem. Większość szczepów Escherichia coli jest nieszkodliwa dla człowieka, a być może pełnią one funkcje ochronne zapobiegając zasiedlaniu się szczepów bardziej zjadliwych. W przewodzie pokarmowym człowieka i innych zwierząt stałocieplnych te symbiotyczne bakterie uczestniczą w rozkładzie pokarmu, a także przyczyniają się do produkcji witamin z grupy B i K. Jednak w określonych warunkach niektóre enterotoksygenne szczepy pałeczki okrężnicy wykazują działanie chorobotwórcze dla człowieka, wywołując schorzenia układu pokarmowego i moczowego [5, 8, 15]. Zachorowania u ludzi wywołane tymi bakteriami stanowią poważny problem epidemiologiczny na świecie. Enterotoksygenne szczepy E. coli często powodują biegunkę u osób podróżujących z krajów uprzemysłowionych do krajów rozwijających się, ponadto w krajach rozwijających się stanowią poważne zagrożenie dla niemowląt, będąc jedną z głównych przyczyn ich śmierci [15]. Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w 2006 roku zarejestrowano 4916 przypadków zachorowań u ludzi spowodowanych enterotoksycznymi E. coli. W E uropie krajem o najwyższej liczbie zachorowań jest Wielka Brytania. W 2006 roku około 85% przypadków zachorowań zarejestrowano w Wielkiej Brytanii, Czechach i Niemczech [18]. Pod względem oddziaływania na organizm człowieka oraz przebiegu infekcji rozróżnia się 6 szczepów E. coli [12]. Wszystkie z tych[...]

Wpływ pochodzenia ziarna pszenicy i okresu dojrzewania pożniwnego na wydajność i jakość mąki DOI:


  Jakość surowca młynarskiego zależy od bardzo wielu czynników zewnętrznych: od warunków środowiskowych, właściwości odmianowych i zabiegów agrotechnicznych, w tym również takich, na które nie mamy żadnego wpływu (np. warunki pogodowe) [1, 2]. W Polsce w ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w produkcji pszenicy przeznaczonej do produkcji przetworów zbożowych. Obecnie uprawia się wiele odmian pszenicy, tak rodzimych jak i pochodzących z krajów Unii Europejskiej. Przyczynia się to do występowania na rynku dużej różnorodności odmian pszenicy, która daje możliwość różnych kierunków ich użytkowania. Istotnym dla jakości ziarna wydaje się również fakt, że w Polsce jest bardzo zróżnicowana struktura wielkości gospodarstw produkujących zboża. Występują niewielkie, kilkuhektarowe gospodarstwa indywidualne, których liczebnie jest najwięcej, lecz są też duże i bardzo duże gospodarstwa - przedsiębiorstwa, produkujące od kilkudziesięciu do kilkunastu tysięcy ton, tak zwanego zboża towarowego (głównie pszenicy) przeznaczonego na rynek. Ze względu na odmienne możliwości finansowe tych gospodarstw, różna jest w nich dostępność do nowoczesnych technologii uprawy, co sprawia, że jakość ziarna dostarczanego do młynów jest bardzo zróżnicowana. Ma to ogromny wpływ na efekty technologiczne i ekonomiczne przemysłowego procesu przemiału zbóż. ZBOZOWO 4/2018 23 MŁYNARSKI PRZEGLAD NAUKA - NAUKA - NAUKA - NAUKA - NAUKA - NAUKA Duża różnorodność odmian i zmieniająca się dynamicznie struktura gospodarstw rolnych zajmujących się produkcją zbóż oraz wysoki udział surowca w strukturze kosztów jak i czynnik ogromnej konkurencji na rynku młynarskim powodują, że stale poszukuje się surowca, który pozwoli osiągnąć dwa oczekiwane przez młynarzy cele. Po pierwsze zadowolenie klienta, dla którego mąka jest surowcem i który chce mieć mąkę absolutnie przystosowaną do jego indywidualnych wymagań (wg jego specyfikacji), a po drugie zabezpiec[...]

Mikrobiologiczne zagrożenia występujące w ziarnie zbóż i produktach zbożowych DOI:


  Drobnoustroje (mikroorganizmy) to organizmy jednokomórkowe, do których należą: bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby. Jest to grupa bardzo zróżnicowana strukturalnie i funkcjonalnie, która obejmuje około 150 tys. gatunków, a są takie, których jeszcze nie znamy. Niektóre z nich są pożyteczne, jak np. drobnoustroje wewnątrz organizmu, wspomagające procesy trawienne, czy drobnoustroje wykorzystywane w przemysłach (mleczarskim, piekarskim, owocowo- -warzywnym), a także do wytwarzania różnych związków organicznych, jak np. kwasy mlekowy i octowy, etanol, enzymy, witaminy czy antybiotyki. Jednak wiele mikroorganizmów jest szkodliwych ze względu na powodowanie psucia produktów spożywczych, wytwarzanie substancji toksycznych i wywoływanie chorób [3, 7, 8, 36]. Praktycznie drobnoustroje są wszechobecne. Występują w powietrzu, glebie, wodzie, w komórkach naszej skóry i wewnątrz organizmu, w surowcach i produktach pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Zboża i produkty zbożowe, dzięki swemu złożonemu składowi chemicznemu, a także zróżnicowaniu warunków, w których rosły, stanowią doskonałe środowisko, w którym różne drobnoustroje mogą bytować, rozwijać się i powodować wiele przemian chemicznych. Jeśli rozkład jest daleko posunięty może prowadzić do zubożenia składu chemicznego ziarna i wytworzenia niekorzystnych produktów degradacji mikrobiologicznej, np. kwasów, amin biogennych, mikotoksyn, enterotoksyn, niepożądanych składników zapachowych oraz innych związków [7, 36]. Duży wpływ na mikroflorę wszystkich surowców roślinnych ma gleba. Skład mikroflory gleby zależy od jej rodzaju i głębokości warstwy. Największe zanieczyszczenie mikroorganizmami występuje w warstwie powierzchniowej. Gleba jest zbiorowiskiem wszystkich grup fizjologicznych mikroorganizmów reprezentowanych przez tlenowce i beztlenowce oraz formy wegetatywne i przetrwalnikowe. Dominujący jest udział odmian rodzaju Bacillus, Clostridium, [...]

 Strona 1