Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Justyna Czerwińska"

Jakości powietrza na terenie oczyszczalni ścieków w Łasku DOI:10.15199/17.2018.1.3


  Nieodzownym elementem infrastruktury komunalnej są oczyszczalnie ścieków, które wpływając korzystanie na gospodarkę wodno- ściekową, jednocześnie mogą wpływać na pogorszenie stanu środowiska poprzez emisję substancji złowonnych [2]. W wyniku procesów technologicznych, zachodzących w oczyszczalni, takich jak napowietrzanie i mieszkanie powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczane mikroorganizmami [6]. Podstawowymi czynnikami, które decydują o stopniu i zasięgu oddziaływania na jakość powietrza terenów okalających są: wielkość instalacji, zastosowana technologia oczyszczania ścieków oraz sposób zagospodarowania osadów ściekowych [3]. Emisja bioaerozoli powoduje ryzyko zdrowotne, które zagraża pracownikom, ale także mieszkańcom pobliskich terenów [4-5]. Oczyszczalnia ścieków w Łasku jest oczyszczalnią mechaniczno- biologiczną z wykorzystaniem technologii osadu czynnego. Jej przepustowość to około 6 000 m3/d. Pierwszym elementem mechanicznego oczyszczania ścieków jest komora krat, w której znajduje się główny kanał ścieków a w nim krata płaska ręczna o prześwicie 20 mm. W miejscu tym zatrzymywane są największe zanieczyszczenia. Produktem ubocznym procesu są skratki, które poddawane odwodnieniu i dezynfekcji, a następnie magazynowane w specjalnie przygotowanych do tego pojemnikach. Następnie przy pomocy pomp ścieki kierowane są do piaskownika. Jego całkowita długość wynosi 25 m, a szerokość 2,75 m. W procesie fl otacji następuje oddzielanie się związków o mniejszej gęstości niż woda. Dodat[...]

 Strona 1