Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Jan Kempa"

Gala Jubileuszowa Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP DOI:

Czytaj za darmo! »

5 kwietnia 2018 r. w Auditorium NovumUniwersytetuTechnologiczno- -Przyrodniczego im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP) odbyła się Gala Jubileuszowa z okazji 50-lecia Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska (WBAiIŚ). Zaproszenie na uroczystość przyjęli: J.M. RektorUniwersytetu Technologiczno- Przyrodniczego w Bydgoszczy - prof. dr hab. inż. Tomasz Topoliński wraz z prorektorami, dzie[...]

Wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe DOI:10.15199/33.2016.08.33


  W artykule przedstawionowpływtechnologiiwykonania oznakowania poziomego na właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni. Zamiarę przyjęto współczynnik tarcia. Do badań na 120 odcinkach pomiarowych wybrano trzy rodzaje oznakowania poziomego: grubowarstwowe, gładkie chemoutwardzalne; cienkowarstwowe z farb oraz grubowarstwowe, gładkie termoplastyczne. Wyniki wykazały, że najlepszymi właściwościami przeciwpoślizgowymi charakteryzuje się oznakowanie cienkowarstwowe, następnie grubowarstwowe - gładkie chemoutwardzalne, a najgorszymi grubowarstwowe - gładkie termoplastyczne. Słowa kluczowe:właściwości przeciwpoślizgowe,współczynnik tarcia, oznakowanie poziome, bezpieczeństwo ruchu drogowego, System Oceny Stanu Nawierzchni.Wpływ właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni na bezpieczeństwo ruchu drogowego został dobrze opisany w m.in. [1, 3 ÷ 5]. Zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni (SOSN) [7] przez właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni rozumie się zdolność do wytwarzania sił tarcia pomiędzy nawierzchnią drogi a oponami pojazdów w warunkach wzajemnego poślizgu. Określa się je na podstawie miarodajnego współczynnika tarcia, kt[...]

Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska DOI:10.15199/33.2018.05.01


  po- DOI: 10.15199/33.2018.05.01 Działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Pracownicy i absolwenciWydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska podczas ŚwiętaWydziału w grudniu 2017 r. [Fot. Ciechalski] Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 5 ’2018 (nr 549) 5 cząwszy od rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, prac naukowo-badawczych, na pracach eksperckich oraz badawczo- -usługowych skończywszy.Wyniki tych prac są publikowanewczasopismach zagranicznych i krajowych oraz monografiach, a także prezentowane podczas konferencji, seminariów, sympozjów i szkoleń w kraju oraz za granicą. Jednostki Wydziału od lat organizują cykliczne konferencje, sympozja, seminaria i szkolenia. Pracownicy Wydziału biorą również udział w pracach g[...]

 Strona 1