Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Kalemba"

Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole DOI:10.15199/17.2018.10.6


  Zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną, zarówno przez sektor odbiorców indywidualnych, jak również zakłady przemysłowe, powoduje konieczność nieustannego rozwoju sektora energetycznego. Obecny od kilku lat na terenie Unii Europejskiej trend zwiększenia udziału odnawialnych źródeł, także zaczyna być zauważalny w krajowej gospodarce. Niemniej jednak, ze względu na położenie geograficzne i związane z tym warunki klimatyczne, a także zasoby naturalne złóż kopalnych, energetyka konwencjonalna jest w dalszym ciągu najbardziej ekonomicznym i powszechnym rozwiązaniem. Zgodnie z przedstawionymi danymi statystycznymi [1] zużycie węgla kamiennego w 2016 r. wynosiło powyżej 74 mln ton, z czego aż 59% wykorzystano w sektorze energii. Równolegle z rozwojem nowych technologii wysokosprawnych kotłów oraz obiegów wodno-parowych, zmianie uległy wymagania dla parametrów pary, stanowiącej główny czynnik napędowy. Ze względu na większą podatność turbin w wysokoprężnych obie- *) mgr inż. Maciej Żołnierczyk - SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, e-mail: maciej.zolnierczyk@seen.pl dr inż. Katarzyna Kalemba - SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa, katrzyna.kalemba@seen.pl Dobór technologii uzdatniania wody do celów przemysłowych na przykładzie nowej instalacji w Elektrowni Opole Selection of water treatment technologies for industrial purposes based on the example of a new installation in the Opole Power Plant Maciej Żołnierczyk, Katarzyna Kalemba*) GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ PAŹDZIERNIK 2018 379 gach na oddziaływanie zanieczyszczeń zawartych w parze, znacznemu zaostrzeniu uległy także graniczne parametry wody uzupełniającej [2]. Wymagani[...]

Współfermentacja osadów ściekowych i produktu ubocznego rafinacji buraków cukrowych DOI:10.15199/17.2018.12.5


  1. Wprowadzenie Współfermentacja polega na symultanicznej beztlenowej fermentacji minimum dwóch lub większej ilości substratów pochodzących z różnych źródeł. Przebiega w czterech następujących po sobie fazach: hydrolizy, kwasogenezy, octanogenezy oraz metanogenezy. Prowadzenie fermentacji kilku substratów pozwala wyeliminować wady fermentacji jednoskładnikowej m.in. niski ładunek substancji organicznych w osadach ściekowych, wysokie stężenie azotu w odchodach zwierzęcych, stosunkowo wysokie stężenie metali ciężkich we frakcji organicznej odpadów komunalnych, brak azotu w odpadach rolno-przemysłowych oraz wysokie stężenie azotu i nasyconych kwasów tłuszczowych w odpadach z rzeźni. Dodatkowo podczas współfermentacji generowane są duże ilości biogazu z wysoką zawartością metanu co jest korzystne z ekonomicznego punktu widzenia. Inną zaletą procesu współfermentacji jest zwiększenie szybkości degradacji substancji organicznych i w związku z tym zwiększenie efektywności fermentacji [2,11]. Na przełomie 2015 i 2016 r. na świecie wyprodukowano 165,8 milionów ton cukru z buraków cukrowych [19]. Z każdego kilograma buraków otrzymuje się 75% wody oraz 25% suchej masy, z której powstaje cukier oraz produkty uboczne tj. pulpa (wysłodki), wapno defekacyjne i melasa. W pierwszej kolejności buraki są myte, krojone oraz namaczane w gorącej wodzie aby zapoczątkować proces rozdziału cukru od reszty rośliny. W wyniku tych procesów powstaje gorący syrop zawierający cukier oraz wysłodki. Do płynu dodawane jest mleko wapienne w celu usunięcia z niego substancji chemicznych mogących utrudniać krystalizację cukru. Nadmiar wodorotlenku wapnia neutralizuje się dwutlenkiem węgla w wyniku czego powstaje osad - wapno defekacyjne. Płynny syrop zawierający cukier odparowuje się, a następnie krystalizuje zawarty w nim cukier. Powstałe kryształy przepłukuje się gorącą wodą, aby z ich powierzchni usunąć melasę a pozostawić czysty biały cukier [2]. Melasa buraczana zaw[...]

 Strona 1