Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Włodek"

Modeling the process for unloading liquefied natural gas at storage terminals Modelowanie procesu rozładunku skroplonego gazu ziemnego w terminalach magazynowych DOI:10.15199/62.2017.5.7


  Transportation of liq. natural gas from tank ships to storage terminal through thermally insulated above-ground pipelines was math. modelled to show effect of the gas compn. and b.p. on the process parameters. A comprehensive hydraulic model of the gas flow in unloading pipelines was developed. A two-phase system was obsd. when the gas contained N2 or when the process was carried out quickly. Opracowano matematyczny model transportu skroplonego gazu ziemnego (LNG) z metanowca do zbiorników magazynowych termicznie izolowanymi naziemnymi rurociągami, aby wykazać wpływ składu gazu na parametry procesu rozładunku. Modelowaniem objęto przepływ gazu w rurociągu rozładunkowym. W przypadku gdy gaz zawierał azot i przy wysokiej wydajności przepływu obserwowano występowanie w rurociągu dwufazowego układu ciecz-gaz. Skroplony gaz ziemny LNG (liquidfied natural gas) jest transportowany drogą morską i następnie magazynowany w zbiornikach w terminalach magazynowych. Jednym z kluczowych elementów "łańcucha dostaw" LNG jest proces jego rozładunku. LNG jest przesyłany izolowanym termicznie rurociągiem na odległość od kilkuset metrów do kilku kilometrów. Jest on cieczą kriogeniczną a jego temp. wrzenia poniżej -162ºC (111 K) jest jednym z kluczowych parametrów dla rurociągowego przesyłu LNG. Przepływ ciepła z otoczenia do transportowanego LNG może w szczególnych przypadkach spowodować wzrost jego temperatury do temperatury wrzenia. Temperatura wrzenia LNG jest zależna od jego składu. Może on zawierać nawet do kilku procent węglowodorów cięższych (C3, C4), które istotnie ją zwiększają. Z drugiej strony temperatura wrzenia może być obniżona przez udział azotu w jego składzie. Hydraulika przepływu LNG zależy w znacznym stopniu od jego składu. W ciągu ostatnich lat rośnie znaczenie LNG w międzynarodowym obrocie gazem ziemnym. Polska od 2015 r., dzięki terminalowi LNG w Świnoujściu,jest aktywnym uczestnikiem tego dynamicznie rozwijającego si[...]

Wpływ obecności wodoru na system przesyłowy gazu ziemnego w północnej Polsce w aspekcie możliwości magazynowania energii w postaci wodoru DOI:10.15199/62.2019.5.26


  Potencjał formacji soli kamiennej w rejonie Zatoki Puckiej i wysadu solnego Goleniów może być wykorzystany jako kawernowy magazyn energii. Obecnie rozważa się możliwości magazynowania w kawernach solnych nadwyżek energii, której nośnikiem w procesie magazynowania jest wodór. Wodór uzyskiwany w okresie opróżniania kawern solnych może być wykorzystywany w różnych instalacjach przemysłowych lub dodawany do systemu przesyłowego gazu ziemnego. Omówiono wpływ wodoru na system przesyłowy gazu ziemnego pod kątem charakterystyki jego przepływu w gazociągach w obszarze oddziaływania hipotetycznych magazynów energii. Przeanalizowano zasięg oddziaływania wodoru w systemie przesyłowym w różnych scenariuszach. Badania przeprowadzono przy użyciu specjalistycznego oprogramowania Simone, wykorzystano w nich również publicznie dostępne dane operatora systemu przesyłowego. Potencjalne lokalizacje komór w północnej Polsce Wybór pokładów soli w rejonie nadmorskim analizowano już wielokrotnie przy okazji magazynowania gazu ziemnego i sprężonego powietrza. Potencjalną lokalizację kawern w rejonie Zatoki Puckiej przedstawiono na rys. 11). Pod względem parametrów geologicznych wszystkie rozpatrywane obszary wstępnie kwalifikują się do celów magazynowania substancji w górotworze solnym. Pozostałe kryteria przemawiają za wyborem złoża Mechelinki jako najbardziej dogodnego do lokalizacji podziemnego magazynu, przy czym pozostałe wytypowane obszary również należy traktować perspektywicznie2). Strop pokładu soli znajduje się tam na głębokości 946-996 m, a miąższość warstw soli wzrasta ze wschodu na zachód od 123,6 do 185,9 m. Pokład zalega praktycznie poziomo. Poziom soli zapada się monoklinalnie, pod kątem kilku stopni w kierunku południowo-wschodnim. Lokalizacja złoża pozwala na zastosowanie alternatywnych rozwiązań dotyczących zaopatrywania w wodę potrzebną do procesu ługowania i na zagospodarowanie solanki pochodzącej z tego procesu. Obok możliwości po[...]

Możliwości aktywacji mechanicznej prekursora sialonowego w młynku planetarnym

Czytaj za darmo! »

Ceramika sialonowa charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami odpornościowymi, mechanicznymi i cieplnymi, co czyni ją materiałem inżynierskim. Praktyczne zastosowanie ceramiki azotkowej czy sialonowej ma jednak dość ograniczony charakter ze względu na wysoką cenę wyrobów. Jedną z przyczyn wysokich kosztów wytwarzania tej ceramiki jest konieczność stosowania spiekania ciśnieniowego (pra[...]

Wpływ zmienności składu na właściwości skroplonego gazu ziemnego w aspekcie stabilności procesu magazynowania DOI:10.15199/62.2018.2.16


  Liczne zalety gazu ziemnego, sukces w zagospodarowaniu niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego w Ameryce Północnej, a także dynamiczny rozwój rynku LNG (liquefied natural gas) oraz polityka klimatyczna Unii Europejskiej to istotne czynniki, które przekładają się na wzrost znaczenia gazu ziemnego w bilansie energetycznym. Powoduje to wzrost znaczenia sektora gazowego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zarówno Polski, jak i pozostałych krajów UE1-3). Dywersyfikacja dostaw tego paliwa jest kluczowym elementem bezpieczeństwa energetycznego każdego kraju. W dużej skali skroplony gaz ziemny jest transportowany statkami i magazynowany w zbiornikach magazynowych. Podczas procesu rozładowywania i magazynowania część LNG odparowuje do fazy gazowej i powoduje zmiany w składzie zmagazynowanego LNG. Temperatura wrzenia skroplonego gazu ziemnego pod ciśnieniem atmosferycznym, w zależności od składu, wynosi ok. - 162°C (111 K). Głównym składnikiem LNG jest metan, pozostałe składniki to przede wszystkim etan, propan, butan i azot. W zależności od ułamka molowego tych składników, parametry termodynamiczne LNG mogą się znacznie zmienić. Zmiany w składzie LNG mogą prowadzić do zmian gęstości, a w konsekwencji do stratyfikacji i niestabilności zwanej roll-over. LNG jest również bardzo wrażliwy na zmiany temperatury. Wzrost jego temperatury prowadzi do szybkiego parowania i nagłego wzrostu ciśnienia w zbiorniku4, 5). W procesie magazynowania LNG stabilność termodynamiczna i określenie równowagi fazowej to jedne z kluczowych problemów. Wielu autorów badanie zachowania systemów LNG sprowadza do analiz ciśnienia i temperatury cieczy kriogenicznej w zbiorniku magazynowym6, 7) oraz analizy wydajności odparowania LNG7). W tym drugim przypadku zwykle przeprowadzana jest podstawowa analiza gęstości LNG. Analiza zachowań fazowych oraz zmienności pozostałych parametrów istotnych z punktu widzenia procesu magazynowania LNG jest rzadziej dostrzega[...]

 Strona 1