Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zofia Walczuk"

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych Omówienie zmian w działach I i II DOI:10.15199/33.2018.01.31


  Zmiana przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ma na celu uproszczenie przepisów budowlanych pod kątem przyspieszenia i ułatwienia realizacji procesu budowlanego, obniżenia jego kosztów i stworzenia rozwiązań architektonicznych bardziej korzystnych dla użytkowników budynków. Wiele przepisów wprowadzonych w życie blisko 20 lat temu należało uchylić lub zmienić ze względu na rozwój technologii i materiałów stosowanych w budownictwie. Niektóre z nich stały się już niepotrzebne, inne należało uściślić, gdyż nie były dość jasne zarówno dla inwestorów, jak i pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego. Jednym z głównych celów nowelizacji była też aktualizacja polskich norm przywołanych w załączniku do rozporządzenia. Przepisy wprowadzające Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 r., poz. 2285) weszło w życie 1 stycznia 2018 r.Wyjątek stanowi § 1 pkt 28 rozporządzenia nowelizującego, który zacznie obowiązywać po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia, tj. 8 grudnia 2018 r. Jest to przepis skracający długość drogi manewrowej z 5,7 do 5mi wskazujący nowy sposób liczenia odległości pomiędzy stanowiskiem postojowym, a ścianą - teraz co najmniej 0,3 m oraz pomiędzy miejscem postojowym a słupem - teraz co najmniej 0,1 m, w garażach jednoprzestrzennych. Wcześniej wymagana była odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy bokiem samochodu a ścianą lub słupem. Obecnie odległości te należy mierzyć od dłuższej krawędzi stanowiska postojowego. Przepisy przejściowe Ustawodawca przewiduje stosowanie dotychczasowych przepisów, gdy inwestor przed 1 stycznia 2018 r.: 1) złożył wniosek o pozwolenie na budowę[...]

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych. Omówienie zmian w działach III i VI DOI:10.15199/33.2018.02.22


  Największe zmiany w dziale III - budynki i pomieszczenia dotyczą budynków wielorodzinnych. Jedną z nich jest określenie minimalnej wielkości mieszkania: 25 m2. Zniesiono wymagania dotyczące minimalnej powierzchni poszczególnych pomieszczeń na rzecz wyznaczenia minimalnej powierzchni całego lokalu mieszkalnego. W świetle dotychczas obowiązujących przepisów co najmniej jeden pokój w mieszkaniu powinien mieć powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2 - po zmianie jest to minimum 25 m2 i dotyczy całego mieszkania. Usunięto archaiczny zapis nakazujący projektowanie miejsca przeznaczonego na pralkę wyłącznie w łazience. Obecnie wprowadzono regulację ogólną mówiącą, że w mieszkaniu należy przewidzieć miejsce umożliwiające zainstalowanie automatycznej pralki domowej, ale do właściciela mieszkania będzie należała decyzja, gdzie pralka zostanie umieszczona. Usunięto też zapis mówiący o obowiązkowym wyposażeniu kuchni oraz wprowadzono regulacje mające na celu dopuszczenie w mieszkaniu jednopokojowym kuchni w formie aneksu kuchennego, połączonego z pokojem, pod warunkiem zastosowania odpowiedniej wentylacji. Dotychczas przepisy rozporządzenia używały pojęcia wnęki kuchennej. Ważna dla projektantów zamiana dotyczy poziomu podłogi w pomieszczeniach. Zgodnie z § 70 rozporządzenia w nowym brzmieniu, w pomieszczeniach przeznaczo[...]

 Strona 1