Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Bartłomiej Lis"

Synthesis and physicochemical properties of proton ceramic conductors containing modified BaCe0.9Y0.1O3 Synteza i właściwości fizykochemiczne ceramicznych przewodników protonowych zawierających modyfikowany BaCe0,9Y0,1O3 DOI:10.12916/przemchem.2014.2042


  BaCe0.9Y0.1O3 and Ba0.95 M0.05Ce0.9Y0.1O3 (M = Sr or Ca) oxides were synthesized by sol-gel methods in presence of citric acid (optionally with HO(CH2)2OH or ethylenediaminetetraacetic acid) at 600-1200°C. The oxides showed isometric particles (50-100 nm). The partial replacing Ba with Ca or Sr resulted in an increase in elec. cond. in H2- contg. atm. The Ca-contg. oxide was recommended as an electrolyte in electrochem. devices. Zbadano możliwość otrzymywania jednofazowych proszków BaCe0,9Y0,1O3 (BCY), Ba0,95Sr0,05Ce0,9Y0,1O3 (BS5CY) oraz Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3 (BC5CY) metodami zolżel. Jako czynniki kompleksujące zastosowano kwas cytrynowy, kwas cytrynowy z dodatkiem glikolu etylenowego oraz kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA). Zastosowanie metod analizy termicznej (DTA/DSC-TG) pozwoliło na zbadanie efektów cieplnych oraz określenie strat masy występujących podczas ogrzewania w temp. 25-1000°C w powietrzu bezpostaciowych prekursorów tych proszków. Na podstawie analizy składu fazowego proszków BCY, BS5CY i BC5CY syntezowanych w temp. 600-1200°C stwierdzono, że w najniższej temp. 1000°C jednofazowe proszki BCY, BS5CY i BC5CY można otrzymać, stosując metodę zol-żel z wykorzystaniem kwasu EDTA jako czynnika kompleksującego. Na podstawie obserwacji preparatów proszkowych pod transmisyjnym mikroskopem elektronowym zauważono, że otrzymane proszki charakteryzują się izometrycznym pokrojem cząstek, których rozmiary wynoszą 50-100 nm. Analiza zmian przewodności elektrycznej gazoszczelnych spieków BaCe0,9Y0,1O3 i Ba0,95M0,05Ce0,9Y0,1O3 (M = Ca2+, Sr2+) wskazuje, że częściowe podstawienie kationów Ba2+ kationami Ca2+ lub Sr2+ prowadzi do wzrostu przewodności elektrycznej spieku BaCe0,9Y0,1O3 w atmosferze gazowej zawierającej wodór. Na podstawie wyznaczonych wielkości przewodności elektrycznej oraz odporności na kruche pękanie KIC stwierdzono, że otrzymany materiał Ba0,95Ca0,05Ce0,9Y0,1O3 jest bardziej predysponowanym elektr[...]

Analiza wpływu źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi przeznaczonego do napędu bezzałogowego aparatu latającego DOI:10.15199/48.2015.05.33

Czytaj za darmo! »

Czas przebywania obiektu latającego w powietrzu zależy zarówno od rodzaju zastosowanego napędu oraz rodzaju źródła zasilania. Klasyczne akumulatory elektrochemiczne pomimo zwiększenia ich energii właściwej w ostatnich latach nie zapewniają podstawowego wymogu jakim jest długi czas przebywania w powietrzu. Alternatywą są ogniwa paliwowe. Omówiono podstawowe właściwości analizowanych źródeł zasilania. Zamieszczono charakterystyki obciążeniowe wybranych klasycznych źródeł zasilania jak również ogniwa paliwowego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne oraz sprawności silnika zasilanego z różnych źródeł. Dokonano analizy wpływu rodzaju źródła zasilającego na właściwości bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi. Abstract. The residence time of the flying object in the air depends both on the type of propulsion and the type of the power source. Classical electrochemical batteries, in spite of the increase of specific energy, have not provided in recent years the basic requirement such as a long residence time in the air. The fuel cells are an alternative. In the paper the basic properties of the analyzed sources of power were analyzed. The load characteristics of the selected traditional power sources as well as the fuel cell were featured. In the laboratory conditions the mechanical characteristics were determined as well as the efficiency of the motor supplied from a variety of sources. An analysis of the impact of the type of power source on the characteristics of the brushless permanent magnet DC motor was done. (Analysis of the impact of the power source on the properties of brushless permanent magnet DC motor for the propulsion of UAV). Słowa kluczowe: bezzałogowy aparat latający, źródło zasilające, ogniwo paliwowe, ogniwo litowo-polimerowe, bezszczotkowy silnik prądu stałego z magnesami trwałymi. Keywords: unmanned aerial vehicle, the source of power, fuel cell, lithium polymer cell, brushless pe[...]

Laboratoryjny generator energii elektrycznej o mocy 360W zawierający niskotemperaturowy stos ogniw paliwowych PEMFC chłodzony za pomocą medium ciekłego DOI:10.15199/48.2016.10.54

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano właściwości i stan rozwoju technologii wodorowo-tlenowych niskotemperaturowych ogniw paliwowych (ang. polymer membrane fuel cell, PEMFC). Zbudowano laboratoryjny generator energii elektrycznej zawierający komercyjny stos ogniw paliwowych PEMFC FC-42 (Shunk, Niemcy) o mocy 360W chłodzony za pomocą medium ciekłego. Zbadano właściwości tego generatora w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zaproponowano metodykę działań zmierzających do uproszczenia konstrukcji i masy tego generatora Abstract. In this paper the properties and current state of development of low-temperature hydrogen-oxygen fuel cells (polymer membrane fuel cells, or PEMFCs) are characterised. A 360W laboratory electric power generator was constructed, incorporating a commercial FC-42 PEMFC fuel stack (Shunk, Germany) and cooled with a liquid medium. The properties of this generator were studied in different operating conditions. A method of operation was proposed, aimed at simplification of the construction and weight of this generator. A 360W laboratory electric power generator incorporating a low-temperature PEMFC fuel cell stack cooled using a liquid medium Keywords: fuel cell, PEM (Polimer Electrolyte Membrane), power energy, application. Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, membrana polimerowa, energia elektryczna, aplikacje Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania energetyką rozproszoną jak również technologią ogniw paliwowych w celu ich praktycznego wykorzystania jako generatorów energii elektrycznej w różnych dziedzinach techniki [1-3]. Ogniwa paliwowe (OP) to urządzenia elektrochemiczne, w których zachodzi bezpośrednia konwersja energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło. Cechą charakterystyczną OP jest to, że substancje elektroaktywne: utleniacz i paliwo dostarczane są do niego z zewnątrz, zaś produkty reakcji odprowadzane są poza ogniwo. Podstawą klasyfikacji ogniw paliwowych są zazwyczaj d[...]

Comparative studies of the electrochemical behaviour of Me|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Me|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Me|Zr0.84Y0.16O1.9 systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes DOI:10.15199/28.2017.2.1


  Electrochemical measurements were performed with applied potential of -0.05 to -0.7 V at 700°C. An increase in absolute current was observed in chronoamperometric curves during long-term negative polarisation from -0.3 to -0.7 V for an Ag quasi-point electrode in Ag|E, E = Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3; Ce0.8Gd0.2O1.9, or Zr0.84Y0.16O1.9 systems. Decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp for Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Ce0.8Gd0.2O1.9, and Zr0.84Y0.16O1.9 systems were determined by means of electrochemical impedance spectroscopy in analogous conditions. Confocal or scanning electron microscopy observation confirmed the migration of silver particles onto ceramic electrolytes under long-term negative polarisation. A silver deposit was found near the site of direct contact of the Ag electrode with the surface of the Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 electrolyte. An expansion of the reaction zone in the Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system is the main reason for the increase in absolute current values. A similar electrochemical response was found in the case of zirconia or ceria-based solid electrolytes with Ag quasi-point electrodes. The effect of the chemical composition and physicochemical properties of ceramic electrolytes and applied negative potential on electrochemical response in Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Au|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Au|Zr0.84Y0.16O1.9 systems was recorded. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, during negative polarisation with an applied potential in the range from -0.05 to -0.3 V, a small increase in absolute current values was observed on the chronoamperometric curves. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp were noticed vs applied potential. Key words: ceramic proton ion conductor, BaCe0.9Y0.1O3, point-electrode, intermediate temperature solid oxide electrolyte, oxygen reduction process.1. INTRODUCTION The [...]

 Strona 1