Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Aleksander Kozłowski"

XIII Konferencja "Konstrukcje Metalowe" DOI:

Czytaj za darmo! »

15 - 17 czerwca 2016 r. odbyła się w Zielonej Górze XIIIMiędzynarodowa KonferencjaNaukowa "KonstrukcjeMetalowe" - ICMS2016 (InternationalConference on Metal Structures) pod patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeusza Kuczyńskiego, Wojewody Lubuskiego Włodzimierza Dajczaka, Marszałka Województwa Lubuskiego ElżbietyAnny Polak i Prezydenta Miasta Janusza Kubickiego, oraz pod patronatem medialnym czasopism: Materiały Budowlane, Mosty, Nowoczesne Hale i Builder. Spotkaniu[...]

Analiza porównawcza sprawdzania stateczności płaszcza otwartego zbiornika stalowego z zastosowaniem różnych norm DOI:10.15199/33.2017.02.14


  W artykule przedstawiono analizę porównawczą stateczności płaszcza otwartego zbiornika stalowego z dachem pływającym zgodnie z PN-EN 1993-4-2, PN-EN 14015, wycofaną PN-B-03210 oraz normą amerykańskąAPI Standard 650.Analizie poddano zbiornik o pojemności 30 000m3 iwymiarach d = 50moraz h = 18 m. Obliczanie pierścienia wiatrowego wg PN-EN 1993-4-2 jest bardzo skomplikowane i pracochłonne w porównaniu z pozostałymi normami. PN-EN 1993-4-2 zawiera dużo odwołań do PN-EN 1993-4-1 oraz PN-EN 1993-1-6. Podobne wnioski wynikają z porównania metod obliczania pierścieni pośrednich. Procedura PN-EN 1993-4-2 prowadzi do konieczności stosowania aż czterech pierścieni pośrednich, podczas gdy w pozostałych normach wystarcza jeden.Wyniki niektórych obliczeń są nieprawidłowe. Słowa kluczowe: zbiornik stalowy, stateczność płaszcza, pierścień wiatrowy, pierścień pośredni.usztywnia- 1) Politechnika Rzeszowska,Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury *) Adres do korespondencji: kozlowsk@prz.edu.pl Streszczenie. W artykule przedstawiono analizę porównawczą stateczności płaszcza otwartego zbiornika stalowego z dachem pływającym zgodnie z PN-EN 1993-4-2, PN-EN 14015, wycofaną PN-B-03210 oraz normą amerykańskąAPI Standard 650.Analizie poddano zbiornik o pojemności 30 000m3 iwymiarach d = 50moraz h = 18 m. Obliczanie pierścienia wiatrowego wg PN-EN 1993-4-2 jest bardzo skomplikowane i pracochłonne w porównaniu z pozostałymi normami. PN-EN 1993-4-2 zawiera dużo odwołań do PN-EN 1993-4-1 oraz PN-EN 1993-1-6. Podobne wnioski wynikają z porównania metod obliczania pierścieni pośrednich. Procedura PN-EN 1993-4-2 prowadzi do konieczności stosowania aż czterech pierścieni pośrednich, podczas gdy w pozostałych normach wystarcza jeden.Wyniki niektórych obliczeń są nieprawidłowe. Słowa kluczowe: zbiornik stalowy, stateczność płaszcza, pierścień wiatrowy, pierścień pośredni. Abstract. Comparison of design procedures for checking stability of s[...]

Zachowanie się prętów z pojedynczych kątowników połączonych z blachami węzłowymi "na widelec" DOI:10.15199/33.2018.07.23


  Σal (1) 1) Politechnika Rzeszowska,Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury *) Adres do korespondencji: kozlowsk@prz.edu.pl Streszczenie. Przedstawiono badania doświadczalne oraz analizę zachowania się prętów z pojedynczych kątowników równoramiennych 50 x 50 x 5, rozciąganych osiowo, połączonych z blachami węzłowymi za pomocą połączeń spawanych na tzw. widelec. W takim połączeniu ujawnia się wpływ mimośrodowego przekazania siły osiowej z pręta przez spoiny na blachę węzłową, co powoduje dodatkowe wytężenie zarówno spoiny, jak i pręta. Podczas badań doświadczalnych wykonywano pomiary tensometryczne odkształceń wybranych punktów na ramionach kątownika i w blasze węzłowej.Wykonano również symulacje numeryczne metodą elementów skończonych z wykorzystaniem programuABAQUS.Na podstawie badań doświadczalnych i analizy komputerowej stwierdzono, że wartość mimośrodu w tego typu połączeniach zmienia się w czasie narastania obciążeń. Początkowo, gdy pręty zachowują się sprężyście, wartośćmimośrodu jest równa połowie mimośrodu konstrukcyjnego. Po uplastycznieniu blach węzłowych i ich wygięciu wpływ mimośrodu na wytężenie pręta i połączenia zanika. Słowa kluczowe: pręty rozciągane z kątowników; połączenia spawane "na widelec"; mimośród w węźle. Abstract. Experimental tests and numerical analysis of behavior of single equal angle 50 x 50 x 5 member, axially tensioned, connected with gusset plate by welded fork-like connection has been presented. In such connection the effect of eccentric transmission of axial force frommember through welds to gusset plate is revealed, causing additional stresses in the welds and member. During experimental tests strain gauges were used to measure strain of selected points at angle and gusset plate. Numerical analysis based on finite element method using ABAQUS was also conducted. On the basis of research and computer analysis it was found, that value of eccentric in this type of co[...]

 Strona 1