Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz Chmielewski"

Międzynarodowa klasyfikacja tornad i propozycja skali intensywności silnych wiatrów oraz tornad w Polsce DOI:10.15199/33.2017.08.03


  Tornada należą do najbardziej niszczycielskich zjawisk przyrodniczych na Ziemi. Występują na wszystkich kontynentach oprócz Antarktydy. Duża prędkość wiatru powoduje zniszczenia budynków, infrastruktury drogowej, kolejowej i portowej, drzewostanu oraz zagraża zdrowiu i życiu ludzi. Precyzyjne określenie liczby tornad na poszczególnych kontynentach, stratmaterialnych i liczby rannych jest bardzo trudne. Wynika to z braku systematycznych obserwacji tych zjawisk i ich skutków w wielu krajach. Udało się ustalić, że największa średnia liczba tornad w ciągu roku występuje w USA(ok. 1200), Europie (przeszło 240) oraz Azji (przeszło 110) [6]. W wielu krajach świata rozmieszczona jest pewna liczba stacjimeteorologicznych (synoptycznych), które mierzą średnią, 10-minutową prędkość wiatru. Jeżeli wiatr jest porywisty, to notowana jest prędkość maksymalnego porywu w czasie 10 min, podwarunkiem, że prędkośćwporywie jest większa co najmniej o 5 m/s niż średnia prędkość. Tak mierzona prędkość jest podstawą opracowania norm obciążenia wiatrem na budowle w poszczególnych krajach. Wprzypadku tornad prędkość wiatru jest znacznie większa, ale praktycznie nikt jej nie zmierzył, dlatego też intensywność tornad jest szacowana na podstawie pośrednich dowodów, tj. obserwacji uszkodzeń, np. budowli czy drzewostanu, ale zawiera pewien zbiór niepewności. Z tego powodu w najnowszych badaniach dąży się do poprawy oceny intensywności tornad. Celem artykułu jest przedstawienie różnych koncepcji klasyfikacji tornad w skali międzynarodowej, identyfikacja podobieństw i różnic w obecnie stosowanych skalach, omówienie opublikowanych danych statystycznych silnych wiatrów i tornad w Polsce, podanie propozycji ich klasyfikacji oraz nowej skali intensywności tornad - oznaczonej jako skala P. Rys historyczny klasyfikacji intensywności tornad w różnych krajach Pierwszym, który dokonał klasyfikacji siły tornad na podstawie szkód i związanych z tymi [...]

Jakość i trwałość powłok ochronnych naprawionych słupów chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2018.04.15


  Wlatach 2004 - 2014 naprawiono ponad 400 słupów podbudowy kilku żelbetowych chłodni kominowych w jednej z polskich elektrowni. Po odtworzeniu ich pierwotnego kształtumateriałami naprawczymi, zabezpieczono powierzchnię betonową trójwarstwową powłoką ochronną. Opis słupów, ich uszkodzeń oraz technologię naprawy i zagadnienia dotyczące robót naprawczych przedstawiono w [2]. Wartykule omówiono badania laboratoryjne próbek betonu rodzimego pobranych ze słupów, technologię wykonania trójwarstwowej powłoki ochronnej powierzchni betonowej naprawionych słupów, jej uszkodzenia oraz badania laboratoryjne tej powłoki w celu oceny jakości i trwałości. Badania rodzimego betonu naprawianych słupów W celu sprawdzenia jakości betonu naprawionych słupów corocznie wykonywano badania właściwości fizycznych i chemicznychmetodą niszczącą, tj. przez pobranie próbek betonu w formie rdzeni techniką wiercenia koronowym wiertłem. Odwierty wykonano w naprawionych słupac[...]

O naprawie słupów chłodni kominowych, jakości i trwałości ich powłok ochronnych DOI:10.15199/33.2016.05.12


  W artykule przedstawiono technologię naprawy przeszło 400 słupów podbudowy kilku chłodni kominowych w jednej z polskich elektrowni w latach 2004 - 2013. Następnie dokonano oceny jakości wykonanych robót i trwałości cienkowarstwowych powłok ochronnych zastosowanych do naprawionych słupów. Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, naprawy słupów, powłoka ochronna.Artykuł dotyczy technologii naprawy słupów podbudowy kilku żelbetowych chłodni kominowych i oceny trwałości ich powłok ochronnych. Przedstawiono: opis słupów i ich uszkodzeń, stopień korozji betonu i zbrojenia słupów; przyjętą technologię naprawy polegającą na odbudowaniu pierwotnego kształtu słupów; technologię wykonania cienkiej powłoki ochronnej na naprawionych słupach; ocenę jakości robót naprawczych słupów i trwałości trójwarstwowej powłoki ochronnej na powierzchni betonowej słupów. Opis słupów i ich uszkodzeń Chłodnie kominowe, których słupy były naprawiane, mają wysokość ponad 100 m. Słupy są prefabrykowane, o wymiarach 56 x 56 cm. Jedna chłodnia jest oparta na 96 słupach, usytuowanych w kształcie litery V. Podczas wizji lokalnych stwierdzono następujące uszkodzenia i zniszczenia słupów: ● ubytki betonu do głębokości kilku [...]

Filtracja sygnałów GPS w celu określenia przemieszczeń komina przemysłowego DOI:10.15199/33.2016.05.15


  Wartykule zaproponowano dobór parametrów filtracji pomierzonych sygnałów cyfrowych GPS przedstawiających przemieszczenia komina przemysłowego o wysokości 300 m w celu ograniczenia wpływu losowych błędów systemu GPS. Uzyskano istotną poprawę dokładności w sposobie określenia przemieszczeń po zastosowaniu techniki filtracji sygnałów GPS. Słowa kluczowe: komin przemysłowy, GPS, przemieszczenia, filtracja.Podczas pomiarów przemieszczeń wysokich konstrukcji metodą różnicowąGPS na dokładność pomiarów może mieć wpływ: błąd atmosferyczny (jonosfery i troposfery); błąd wzajemnego ustawienia satelitów; błąd wielotorowości sygnału i błąd odbiornika (szumy elementów elektronicznych, zegara i algorytmy śledzenia kodu i fali nośnej). W pracach [1, 2] wykazano, że łączny wpływ wymienionych źródeł błędów na dokładność pomiarów przemieszczeń budowli wynosi ±1 cm w przypadku przemieszczeń poziomych i ±2 cm - pionowych. W pracy [3] dokonano analizy błędów wyznaczenia pozycji GPS i zaproponowano zastosowanie techniki filtracji wcelu poprawy dokła[...]

 Strona 1