Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"MAŁGORZATA PACHOLEWSKA"

WPŁYW KWASU CYTRYNOWEGO, MRÓWKOWEGO, OCTOWEGO NA JAKOŚĆ I STRUKTURĘ CYNKU ELEKTROLITYCZNEGO

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ obecności dodatków (10 mmol) kwasów organicznych, jak octowego, cytrynowego, mrówkowego, pochodzących z perspektywicznych procesów biometalurgicznych, na parametry standardowego procesu otrzymywania cynku metodą elektrolizy z kwaśnych roztworów siarczanowych. Określono wydajność prądową procesu elektrolizy (Wp), jednostkowe zużycie energii elektrycznej (Zj), czystość cynku katodowego. Morfologia osadu i tekstura cynku katodowego były analizowane przy użyciu elektronowej mikroskopii skaningowej (SEM) oraz rentgenografii strukturalnej (XRD). Rezultaty wykazały znaczący wpływ domieszek kwasów organicznych na degradację jakości cynku katodowego. Zaobserwowano silną zależność pomiędzy morfologią osadu i teksturą a dodatkiem kwasów. Wykazano, że pożądana orientacja krystalograficzna cynku (101), (102) i (112) ulega zmianie pod wpływem kwasów organicznych na (002), (103) i (110). Osad cynku katodowego wykazywał podwyższoną przyczepność do podkładki katodowej (Al). Stwierdzono obniżenie wydajności prądowej i czystości metalu oraz podwyższenie jednostkowego zużycia energii elektrycznej. Słowa kluczowe: elektroliza, cynk, kwas cytrynowy, kwas mrówkowy, kwas octowy, elektrokrystalizacja, tekstura cynku EFFECT OF CITRIC, FORMIC AND ACETIC ACIDS ON QUALITY AND STRUCTURE OF ELECTROLYTIC ZINC The paper presents the results of the presence of additives (10 mmol) of organic acids such as acetic acid, citric acid, formic acid, coming from possible biometallurgical processes, on the parameters of the standard process of obtaining zinc by electrolysis from acidic sulphate solutions. The process of electrolysis current efficiency (Wp), the unit electricity consumption (Zj), purity zinc cathode was determined (Tab. 1). Precipitate morphology and texture of zinc cathode were analyzed using scanning electron microscopy (SEM) and X‐ray structural (XRD). The results showed a significant effect of organic acid additives on deter[...]

ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA PROCESÓW (BIO)ŁUGOWANIA METALI Z ODPADÓW POFLOTACYJNYCH RUD CYNKOWO-OŁOWIOWYCH

Czytaj za darmo! »

Działalność wydobywcza i produkcja koncentratów Pb-Zn prowadzona przez ZGH BOLESŁAW S.A. powoduje powstawanie corocznie ok. 1,5 do 1,6 mln t odpadów poflotacyjnych. Zawierają one znaczne ilości węglanowej skały płonnej (dolomity) oraz metalonośnych minerałów siarczkowych, takich jak: piryt i markasyt, galena, sfaleryt, których koncentracja w odpa-dach dochodzi do 20 % wagowych. Dynamika procesów u[...]

 Strona 1