Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"Kamil Stolarski"

OpenBIM kompatybilny z prawem DOI:10.15199/33.2018.03.34


  Jesteśmy w przededniu powołania polskiego oddziału buildingSMART, który powinien podejmować działania mające na celu odpowiednie ukształtowanie polskiego prawa i związanej z nim praktyki rynkowej przede wszystkim na rynku zamówień publicznych.Wjakim kierunku powinny one iść? Czego można się spodziewać po buildingSMART Polska? Oddział ten nie będzie działał w próżni. Jeśli mówimy o dążeniu do ukształtowania prawa i związanej z nimpraktyki rynkowej, dwa czynniki wyznaczają kierunek działania polskiego oddziału buildingSMART: ● kształt polskiego i europejskiego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa zamówień publicznych; ● cele buildingSMART International i kierunki działania tej międzynarodowej organizacji. Cele statutowe buildingSMART International BuildingSMART International jest jednostką organizacyjną prawa brytyjskiego (pełna nazwa - buildingSMART International Limited). Jego funkcjonowanie i podstawowe cele definiuje statut przyjęty 23 czerwca 2004 r. i publicznie dostępny na stronach buildingSMART International (https://www.buildingsmart.org/members/become-a-member/ policies-agreements/). Zgodnie ze statutem podstawowym celem działalności buildingSMART International jest wspieranie środowiska zrównoważonego budownictwa przez rozwijanie inteligentniejszych systemów wymiany informacji i komunikacji. Organizacja ta dba o rozwój i zarządzanie otwartymi międzynarodowymi standardami dotyczącymi BIM oraz wspieranie interoperacyjności rozwiązań stosowanych na rynku budowlanym. openBIM Statut jest podstawowym dokumentem określającym cele i kierunki działania buildingSMART Inter[...]

Własność intelektualna a BIM - wzory przemysłowe DOI:10.15199/33.2018.08.22


  Wgrudniu 2015 r. Klaus Schwab stwierdził na łamach "Foreign Affairs" [1], że stoimy na progu rewolucji technologicznej, która fundamentalnie może zmienić sposób, w jaki żyjemy, pracujemy i utrzymujemy relacje. Czwartą rewolucję przemysłowąma charakteryzować fuzja technologii, zacierająca różnicę między tym co fizyczne, cyfrowe i biologiczne. Co ciekawe, na tempo, w jakim będzie ona przebiegać, w mniejszym stopniu wpływać będzie sfera techniczna. Głównymi czynnikami determinującymi są bowiem aspekty społeczne, finansowe i prawne. Wśród tych ostatnich istotną rolę odgrywa prawo własności intelektualnej. Nie koncentruje się ono tylko wokół ochrony praw do takich wytworów ludzkiego umysłu, jak urządzenia, struktury, konfiguracje fizycznych systemów, ale także metoda, konfiguracje komponentówwirtualnych, sposoby zarządzania i przechowywania danych, algorytmy [2]. BIM a IP Nie inaczej kwestia ta przedstawia się w przypadku technologii BIM. W dziedzinie budownictwa stanowi ona chyba ostatni akcent trzeciej rewolucji przemysłowej. Dopiero w nowej rzeczywistości Industry 4.0 będziemymogli w pełni wykorzystać potencjał BIM-u. W tym celu niezbędne jest jednak usuwaniewszelkiego typu barier natury organizacyjno-prawnej, a także zwiększaniewiedzy uczestnikówrynku o tym, jak funkcjonują rozwiązania prawnewkontekście tej technologii. Dotyczy to m.in. prawa własności intelektualnej (Intelectual Property; IP). Własność intelektu[...]

Własność intelektualna a BIM - prawo autorskie DOI:10.15199/33.2018.09.27


  Zliteratury zagranicznej wynika jednoznacznie, że BIM zmienia sposób, w jaki dokumentacja budowlana jest tworzona i wykorzystywana, jak szacowany jest czas i budżet i jak przebiega praca na budowie [2], co pociąga za sobą istotne skutki w sferze prawnej. Jedną z ważniejszych kwestii związanych jednocześnie z technologią BIM i prawem jest ochrona praw autorskich. Kiedy wielu projektantówwspółpracuje razemwczasie rzeczywistym, tworząc jeden kompleksowy utwór architektoniczny, trudno nie postawić kluczowych pytań w kontekście prawa własności intelektualnej [6].Wjakim zakresie i które elementy modeli powstałych w wyniku zastosowania technologii BIM będą objęte prawem autorskim? Komu te prawa powinny przysługiwać? Jaki jest ich kształt i jak można w nie ingerować? Obowiązujące prawo w wielu punktach pozwala odpowiedzieć na te pytania. Pamiętać jednak należy, że czyni to nie zawsze w doskonały sposób, a zmiany technologiczne mogą pociągnąć za sobą konieczność zmian w obowiązujących na świecie regulacjach z dziedziny prawa autorskiego [4]. Regulacje Prawo autorskie regulowane jest przez różne akty prawne, o różnym zasięgu terytorialnym. Na poziomie międzynarodowym możemy mówić o czterech podstawowych regulacjach: 1) konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych z 9 września 1886 r.; 2) powszechnej konwencji o prawie autorskimzrewidowanej w Paryżu 24 lipca 1971 r.; 3) załączniku 1C do porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO) z 15 kwietnia 1994 r. - powszechnie znanego jako TRIPS; 4) traktacie Światowej Organizacji Wła[...]

Zasady rekompensowania strat spowodowanych zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt DOI:


  Pojawiające się w mediach doniesienia dotyczące kolejnych epidemii wśród zwierząt hodowlanych, niewątpliwie mogą spędzać sen z powiek znacznej części podmiotów działających w branży hodowlanej. Wykrycie ogniska chorobowego w gospodarstwie kontrolowanym przez organy Inspekcji Weterynaryjnej może bowiem prowadzić nawet do wydania decyzji nakazującej przymusowy ubój wszystkich zwierząt hodowlanych znajdujących się w danym gospodarstwie. Będąc świadomym tego, że dla wielu rolników hodowla jest zasadniczym, jeżeli nie jedynym źródłem utrzymania, w niniejszym artykule postanowiliśmy przybliżyć zasady wydawania decyzji nakazujących przymusowy ubój zwierząt hodowlanych oraz zasady wypłaty odszkodowania za poniesione przez hodowców z tego tytułu straty.Kiedy organy Inspekcji Weterynaryjnej mogą wydać decyzję nakazującą przymusowy ubój? Kwestie związane z zasadami przymusowego uboju oraz odszkodowaniem za straty spowodowane przymusowym ubojem zwierząt hodowlanych z uwagi na zagrożenie chorobami zakaźnymi reguluje ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochron[...]

Co dalej z ubojem rytualnym? DOI:


  W dniu 10 grudnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie które odbiło się szerokim echem nie tylko w branży mięsnej, ale także w środowisku medialnym. Orzeczenie dotyczyło dopuszczalności stosowania w Polsce tzw. uboju rytualnego. Już przed wydaniem orzeczenia problem ten był przedmiotem szerokiej dyskusji społecznej. Przed Trybunałem postawiono zadanie polegające na rozwiązaniu konfliktu dwóch ścierających się wartości - z jednej strony zapewnienia wolności praktyk religijnych, z drugiej zaś konieczności poszanowania praw zwierząt i niedostarczania im nadmiernego cierpienia. Na rozstrzygnięcie tej kwestii oczekiwali przede wszystkim przedstawiciele Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich, inicjatorzy całego postępowania przed Trybunałem oraz polscy hodowcy i przetwórcy mięsa koszernego.Skąd to zamieszanie z ubojem rytualnym? Wszystko zaczęło się gdy w 2012 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 2004 r., które dopuszczało możliwość rytualnego uboju zwierząt, jako odstępstwo od zasady wyrażonej w art. 34 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt (mówiącej o tym, że zwierzę kręgowe w ubojni może zostać uśmiercone tylko po uprzednim pozbawieniu świadomości przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje) - jest sprzeczne z tą ustawą, a przez to również z Konstytucją. W związku z powyższym, z momentem uprawomocnienia się tego wyroku, czyli od 1 stycznia 2013 r. na terenie całej [...]

Nowe przepisy bioasekuracji w gospodarstwach DOI:


  Od 1 maja 2004 r. elementem polskiego prawa jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2014 r., poz. 1539, ze zm.; zwana dalej ustawą o ochronie zdrowia zwierząt). Określa ona przede wszystkim wymagania weterynaryjne dla podejmowania i prowadzenia wskazanych w niej działalności, w tym prowadzenia zakładu drobiu, utrzymywania zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt, a także zasady zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, stosowania substancji o działaniu hormonalnym tyreostatycznym i beta-agonistycznym, monitorowaniu chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych czy też wprowadzania do obrotu i używania wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej.Nowelizacja W związku z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń z dzików wolno żyjących na świnie utrzymywane w gospodarstwach na obszarze województwa podlaskiego, Rada Ministrów uznała za konieczne zwiększenie standardów w zakresie bioasekuracji (biobezpieczeństwa) w gospodarstwach polskich. Dlatego też opracow[...]

Przekazywanie konsumentowi informacji na temat żywności DOI:


  Od 13 grudnia 2014 r. obowiązują nowe zasady związane z przekazywaniem konsumentom informacji na temat żywności. Zostały one uregulowane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Dz.U.UE.L. z 2011 r., nr 304, s. 18, ze zm.; dalej: rozporządzenie 1169/2011 - nazwę skrócono).W art. 6 rozporządzenia 1169/2011 zawarto generalną klauzulę, zgodnie z którą "każdemu środkowi spożywczemu przeznaczonemu do dostarczenia konsumentowi finalnemu lub do zakładów żywienia zbiorowego muszą towarzyszyć informacje na temat żywności". Za informację na temat żywności odpowiedzialny jest podmiot, pod którego nazwą lub firmą jest wprowadzany na rynek dany środek spożywczy, a jeżeli ten podmiot nie prowadzi działalności w Unii Europejskiej, odpowiada za informację na temat żywności importer danego środka na rynek UE. Co do zasady w informacji na temat żywności należy podać następujące dane: a) nazwę żywności; b) wykaz składników; c) wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione w załączniku II do rozporządzenia 1169/2011 lub uzyskan[...]

Dotacje unijne- od czego zacząć? DOI:


  Zacznijmy od tego, że dzięki dotacjom unijnym przedsiębiorcy są w stanie pozyskać znaczne fundusze na realizację konkretnych projektów. W perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 zasadniczo dominują, z punktu widzenia biznesu, dwa podstawowe cele, na których realizację przeznaczone są środki: rozwój innowacyjności i efektywność energetyczna. Do tego dochodzi ochrona środowiska.Warto wiedzieć, że środki unijne przekazywane są w ramach kilku programów operacyjnych, które można określić jako tematyczne, regionalnych programów operacyjnych i Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Wśród tematycznych programów operacyjnych warto wymienić przede wszystkim: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko i Program Operacyjny Innowacyjny Rozwój. Pierwszy mocno nastawiony jest na zwiększenie efektywności ekonomicznej. Poza wsparciem dla wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, duży nacisk postawiono na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach i efektywną dystrybucję ciepła i chłodu. Dla rynku gospodarki mięsnej kluczowe w zakres[...]

Odpowiedzialność karna za oszustwo dotacyjne DOI:


  Zacznijmy od tego, że oszustwo dotacyjne może zostać popełnione przez każdego kto przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania dotacji. Ma ono zatem charakter przestępstwa powszechnego. Przestępstwem indywidualnym jest natomiast wskazany w art. 297 § 2 Kk czyn polegający na niepowiadomieniu przez osobę do tego zobowiązaną właściwego podmiotu o sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego. Przestępstwo to może być zatem przykładowo popełnione przez kierownika lub pracownika instytucji zarządzającej wydatkowaniem środków unijnych. Nie może go natomiast popełnić członek zarządu (prokurent) lub pracownik beneficjenta, gdyż nie ciąży na nich prawny obowiązek powiadomienia właściwej instytucji o wystąpieniu zdarzeń opisanych w ty[...]

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego a gospodarka odpadami DOI:


  Zagadnienie produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r., określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego). Zdefiniowano tam produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego jako "całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie". Zaznaczmy od razu, że rozporządzenie 1069/2009 nie stosuje się do wszystkich produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, a to z uwagi na liczne wyłączenia znajdujące się w art. 2 tego rozporządzenia. Przykładowo rozporządzenia 1069/2009 nie stosuje się do surowego mleka, siary i ich produktów pochodnych, uzyskiwanych, przechowywanych, usuwanych lub stosowanych w gospodarstwie ich pochodzenia, a także do kału i moczu, z wyjątkiem obornika i niezmineralizowanego guana. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia 1069/2009 natychmiast po wytworzeniu produktu ubocznego pochodzenia zwierzęcego [...]

 Strona 1  Następna strona »