Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Chyła"

BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych DOI:10.15199/33.2018.04.40


  Modelowanie przestrzenne budynków mieszkalnych na etapie koncepcji architektonicznej pozwala nie tylko tworzyć realistyczne wizualizacje, ale przede wszystkim stanowi bazę wyjściową do późniejszych etapów projektowania. Dobrze zbudowany model BIM w 3D umożliwia komplementarne zaprojektowanie elementówkonstrukcyjnych i instalacyjnychwpołączeniu z założeniami architektonicznymi. Dziękiwspółpracy architektów, konstruktorówi branżystów w systemie BIM możliwa jest bieżąca koordynacja przedsięwzięcia budowlanego. Oznacza to tworzenie obiektu w jednym pliku przez poszczególne branże jednocześnie, co pozwalawsposób ciągły weryfikować występowanie kolizji pomiędzy branżami lub wramach jednej branży, np. konstrukcyjnej.Wprzypadku elementówprefabrykowanych jest to szczególnieważne zewzględu na dużą liczbę akcesoriów w elemencie. Projektowanie z wykorzystaniem technologii BIM pozwala także modelować elementy żelbetowe i ich połączenia z dokładnością domilimetra, a także zależności pomiędzy nimi a materiałami uzupełniającymi, takimi jak podkładki elastomerowe lub np. wytyki. Wp[...]

BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych DOI:10.15199/33.2018.07.20


  belki, www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 7 ’2018 (nr 551) NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA 1)Wraz z zespołem Biura Projektowego COMFORT S.A.; t.chyla@comfortsa.pl DOI: 10.15199/33.2018.07.20 BIM w projektowaniu prefabrykowanych hal przemysłowych mgr inż. Tomasz Chyła1) Rys. 1. "Zmontowana" cyfrowo konstrukcja. ProjektwykonanywprogramieREVIT: 1 - dźwigar dachowy; 2 - belka dachowa; 3 - podciąg; 4 - słup Rys. 2. Hala produkcyjna, model 3D wykonany w programie REVIT (konstrukcja prefabrykowana żelbetowo-stalowa) 64 musi być dostosowanych do indywidualnych wymagań np. z powodu urządzeń i maszyn, które docelowo będą znajdowały się w obiekcie. Ważnym aspektem głównych układów nośnych jest zapewnienie jak największej wewnętrznej powierzchni otwartej, która pozwoli[...]

Rola BIM w prefabrykacji oraz podczas procesu inwestycyjnego DOI:10.15199/33.2018.03.30


  Realizacja budowy w technologii prefabrykacji betonowej znacznie różni się od budowania w tradycyjnej technologii, co związane jest m.in. z przeniesieniem zaangażowania nakładów pracy na wykonanie elementów składowych konstrukcji na wcześniejszy etap całego procesu powstawania budowli. Elementy konstrukcji powstają w zakładzie prefabrykacji dużo wcześniej przed ich planowanym wbudowaniem, a następnie montowane są zgodnie z harmonogramem budowy. Pozwala to znacznie skrócić czas prac na placu budowy, co ma ogromne pozytywne znaczenie przede wszystkim dla inwestora i przyszłych użytkowników. Wykorzystanie pełnego potencjału prefabrykacji wymaga bardzo precyzyjnego zaplanowania przygotowania produkcji prefabrykatów, doboru szczegółowych rozwiązań technicznych ograniczających pracochłonność montażu oraz synchronizacji różnych prac branżowych. Wznoszenie konstrukcji z prefabrykatów sprowadza się, w dużym uproszczeniu, do składania jej z gotowych "klocków", które należy ze sobą odpowiednio połączyć. Planowanie budowy z prefabrykatów sprzyja mechanizacji i usystematyzowaniu procesu inwestycyjnego, co prowadzi do zaangażowania mniejszej liczby osób i skrócenia czasu realizacji całego przedsięwzięcia. Szczególnie przydatnym narzędziemw tymzakresie, rozwijanymo ostatnich latach, jest Building Information Modeling (BIM) [1]. W artykule wskazano rolę BIM w poszczególnych etapach procesu budowlanego oraz potencjał wyko[...]

BIM w modelowaniu prefabrykatów do wznoszenia budynków mieszkalnych DOI:10.15199/33.2018.05.25


  Kluczowym czynnikiem kształtującym efektywność wykorzystania elementów prefabrykowanych w budownictwie są połączenia, które wpływają bezpośrednio na pracochłonność montażu oraz trwałość układu elementów w ich newralgicznych punktach. Dobór rozwiązań połączeń elementów powinien odbywać się na wczesnym etapie projektowania elementów. Takie podejście projektowe pozwala wcześnie wyeliminować potencjalne trudności montażowe, jak np. konflikt umiejscowienia akcesoriów montażowych z układem zawiesi transportowych lub geometrią elementu. Modelowanie elementów na wysokim poziomie szczegółowości, jaki daje technologia BIM (Building Information Modeling), pozwala uniknąć takich trudności technicznych podczas realizacji budowy. Artykuł jest kontynuacją zagadnień omówionych w numerze kwietniowym miesięcznika "Materiały Budowlane" (4/2018, str. 114 - 115). Logistyk[...]

Aspekty techniczne prefabrykacji betonowej w budownictwie ogólnym DOI:10.15199/33.2017.09.20


  Za początki prefabrykacji betonowej można uznać początki żelbetu - w tym osławione siatkobetonowe donice pana Monier, naczelnego ogrodnika miasta Paryża, który opatentował pierwsze współczesne prefabrykaty w 1867 r. Natomiast ojcem koncepcji "wielkiej prefabrykacji betonowej" jest z pewnością Le Corbusier z jego wizjonerską koncepcją budynku Domino z 1914 r. Budynki wg tego projektu, co prawda, nigdy nie zostały zrealizowane, ale sam pomysł stał się inspiracją dla wielu kolejnych pokoleń projektantów. Na terenach Polski prefabrykacja na skalę przemysłową zaistniała po raz pierwszy w 1897 r., kiedy otwarto zakład produkcyjny w Białych Błotach, w powiecie bydgoskim, istniejący do dziś. Początek XX wieku i okres międzywojenny to rozwój prefabrykatów do wykonywania infrastruktury drogowej i technicznej. W 1939 r. na terenie Polski istniało blisko 200 wytwórni betonowych. Powojenny dynamiczny rozwój systemów prefabrykacji, szczególnie do budownictwa mieszkaniowego, związany był ze zwiększonym zapotrzebowaniem na dużą liczbę tanich mieszkań w krótkim czasie, co wynikało ze zniszczeń wojennych Europy. Z tego powodu systemy prefabrykowane pojawiły się również w budownictwie mieszkaniowym w Polsce. Pierwszy wielokondygnacyjny budynek mieszkalny powstał wWarszawie w 1955 r. i zapoczątkował karierę tzw. wielkiej płyty. Właśnie ten rodzaj prefabrykacji sprawił, że określenie "prefabrykacja betonowa" na terenach Polski nabrało zabarwienia pejoratywnego.Wynika to ze skojarzenia z budownictwem wielkopłytowym z lat 1970 - 1985, realizowanym przez prawie 200 fabryk domów i wytwórni prefabrykatów, w których często ilość wygrywała z jakością. Od lat dziewięćdziesiątych XX w. obserwuje się stabilny wzrost stosowania prefabrykacji betonowej jako rezultat otwarcia Polski i wejścia kapitału zagranicznego, stwarzającego możliwość modernizacji wytwórni. Obecnie prefabrykacja w Polsce i współczesne budynki realizowane w tej technologii nie są już [...]

 Strona 1