Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Konderla"

Rola badań naukowo-technicznych w kontekście współpracy podmiotu gospodarczego z uczelnią techniczną DOI:10.15199/33.2016.05.03


  Wykonawca realizujący inwestycje w obszarze budownictwa energetycznego powinien posiadać wiedzę i doświadczenie znacznie wykraczające poza ramy standardowego wykształcenia politechnicznego. Aby sprostać wymaganiom, optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa jest nawiązanie stałej współpracy z uczelnią techniczną.Wartykule przedstawiono efekty wieloletniej współpracy o charakterze naukowo-technicznym przedsiębiorstwa i uczelni technicznej w obszarze budownictwa energetycznego, głównie w zakresie modernizacji chłodni kominowych i kominów przemysłowych. Zaprezentowano ponadto ważniejsze wyniki analiz dwóch problemów: interakcji aerodynamicznej parcia wiatru na grupę chłodni kominowych oraz odprowadzania spalin w technologii mokrego odsiarczania. Słowa kluczowe: budownictwo energetyczne,modernizacja konstrukcji, chłodnie kominowe, kominy przemysłowe.Przedmiotem badań naukowo-technicznychwramachwspółpracy jednego ze specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych a uczelnią techniczną były obiekty budownictwa energetycznego, głównie hiperboloidalne chłodnie kominowe oraz kominy przemysłowe. Wybudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątychXXwieku obiekty po kilkudziesięciu latach eksploatacji, w warunkach agresywnego środowiska, byływznacznym stopniu zużyte technicznie. Dodatkowe czynniki wpływające na zły stan techniczny konstrukcji, to błędywykonawcze oraz brak należytej bieżącej konserwacji obiektów. Dopiero awaria chłodni kominowejwElektrowni Turów w 1987 r. uświadomiła kierownictwu elektrowni konieczność podjęcia działań mających na celu rewitalizację konstrukcji wraz z modernizacją poprawiającą parametry techniczne obiektu. Widocznym elementem włączenia się uczelni technicznych, prze[...]

Analiza pracy komina o eksperymentalnej konstrukcji w zmiennych warunkach przepływu spalin DOI:10.15199/33.2018.04.18


  Konieczność odsiarczania spalin, w szczególności mokrego odsiarczania, znacznie pogarsza warunki pracy kominów przemysłowych. Spaliny po opuszczeniu absorberamają dużą wilgotność dochodzącą nawet do 25% oraz względnie niską temperaturę, poniżej kwasowego punktu rosy [1]. W takich warunkach obserwuje się proces osadzania, a następnie spływu kwaśnego kondensatu po wewnętrznej powierzchni przewodu kominowego, co przyspiesza korozję chemiczną trzonu, skracając jego czas pracy [2]. Przedmiotembadań był żelbetowy komin z betonu B20 (C16/20), o geometrii pokazanej na rysunku 1, którego wewnętrzna powierzchnia została wyłożona okładziną ceglaną. Wylot przewodu kominowego zamyka żelbetowa płyta z centralnymkonfuzorem kołowym o średnicy 1,70mi pięcioma kołowymi otworami o średnicy 1,60 m regularnie rozmieszczonymi w układzie obwodowym. Na otwory boczne nałożone są klapy, umożliwiające sterowanie przepływem spalin w kominie, które mogą być otwierane bądź zamykane. W artykule analizowano termodynamiczny przepływ spalin z uwzględnieniem przepływu masy i ciepła przy założeniu zmiennej liczby otwartych klap. Celem badań była ocena zastosowanego rozwiązania, pod względem możliwości eksploatacyjnych, jakie daje konstrukcja oraz jej trwałości. Opis zagadnieni[...]

Modelowanie procesu kondensacji gazu w kominach przemysłowych DOI:10.15199/33.2016.05.18


  W artykule przedstawiono wyniki modelowania procesu kondensacji gazu w przewodzie kominowym. Analiza dotyczyła dwóch modeli geometrycznych połączenia czopucha z przewodem kominowym. Omówiono wyniki analizy charakteru przepływu oraz porównano intensywność wydzielania się kondensatu. Słowa kluczowe: komin przemysłowy, odsiarczanie spalin, kondensacja, transport masy.Elektrownie węglowe są zobowiązane do odsiarczania emitowanych spalin zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. W przypadku zastosowania instalacji mokrego odsiarczania, niekorzystnie zmieniają się parametry fizyczne spalin przepływających przez przewód kominowy oraz występuje zjawisko intensywnej kondensacji składników gazu na ściankach przewodu. Prowadzi to do dwóch niekorzystnych zjawisk: korozji przewodu kominowego oraz skażenia środowiska kondensatem, którego krople są wyrzucane z komina przez strumień gazu. Z tego powodu stosowane są dodatkowe środki zapobiegające wymienionym problemom. Należą do nich: ● zastosowanie osobnej instalacji skraplacza na drodze absorber-komin; ● odpowiednie kształtowanie geometrii przewodu kominowego, a przede wszystkim montaż wewnętrznej kierownicy wymuszającej tor przepływu gazu (m.in. dąży się do zmniej[...]

Wybrane problemy procesów modernizacji i remontów chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2016.05.10


  W obszarze technicznym na procesy modernizacji i remontów konstrukcji chłodni kominowych składają się trzy podstawowe etapy: diagnostyka obiektu chłodni, prace studialno-projektowe i modernizacyjno-remontowe. W artykule, bazując na własnym doświadczeniu w tym zakresie, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące właściwego doboru zakresu diagnostyki i odpowiedniej technologii modernizacji lub remontu prowadzących do tego, aby w efekcie chłodnia kominowa byławpełni sprawna technicznie i bezpieczna. Słowa kluczowe: metodologia diagnostyki stanu technicznego chłodni kominowej, remont i modernizacja chłodni kominowej.Wybrane problemy diagnostyczne Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka chłodni powinna w sposób jak najbardziej odpowiadający rzeczywistości określić jej stan techniczny na danym etapie eksploatacji [3]. Rozważając stosowane metody diagnozowania stanu technicznego chłodni, dokonano analizy zarówno zakresu badań potrzebnych do przeprowadzenia, jak i sposobu ich wykonywania. W artykule przeprowadzono dyskusję tylko niektórych problemów, mających istotne znaczenie dla zlecających iwykonujących diagnostykę chłodni. Cyklicznie prowadzone badania diagnostyczne chłodni obejmują zwykle podobny zakres i metody badań, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji danej chłodni.Czasami zastosowanametoda badańmoże prowadzić do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów na zbędne badania lub dawać nieprawdziwy wynik, gdyż np. obliczenia bazują na niewłaściwych danych. W tym kontekście, na podstawie analizowanych przypadków, proponujemy, aby przy planowaniu badań diagnostycznych uwzględnić niektóre podanewartykule bardzo szcze[...]

Analiza procesu pękania żelbetowej powłoki chłodni kominowej DOI:10.15199/33.2018.04.16


  Inspiracją do podjęcia tematu były wyniki badań dwóch żelbetowych chłodni kominowych wybudowanych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W trakcie przeglądu chłodni zaobserwowano spękania powłok na kierunku południkowym (do 0,4 mm na powierzchni wewnętrznej i ok. 0,2 - 0,3 mm, a niekiedy do 0,8 mm na powierzchni zewnętrznej). Kilkanaście linii spękań o długości porównywalnej z wysokością powłoki tworzy siatkę występowania lokalnej nieciągłości sztywności powłoki, zmieniając warunki pracy statycznej powłoki chłodni. Wyniki badań wskazały, że główną przyczyną spękań powłoki była zbyt mała ilość wbudowanego zbrojenia oraz narzucenie na zewnętrzną powierzchnię powłoki warstwy niezbrojonego torkretu o średniej grubości 3 cm, co skutkowało zwiększeniem ciężaru własnego oraz obciążeń niemechanicznych (temperaturowych). W kontekście teorii żelbetu spękań powłoki nie należy traktować jako zarysowania. Pod wpływem parcia wiatru oraz obciążeń niemechanicznych powłoka chłodni ulega zarysowaniu, które zanika po odciążeniu. Zakłada się, że naprężenia w stali są w pełni sprężyste. Ciężar własny powłoki wywołuje dwuosiowe umiarkowane ściskanie. Trwałe zarysowan[...]

 Strona 1