Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Górski"

O naprawie słupów chłodni kominowych, jakości i trwałości ich powłok ochronnych DOI:10.15199/33.2016.05.12


  W artykule przedstawiono technologię naprawy przeszło 400 słupów podbudowy kilku chłodni kominowych w jednej z polskich elektrowni w latach 2004 - 2013. Następnie dokonano oceny jakości wykonanych robót i trwałości cienkowarstwowych powłok ochronnych zastosowanych do naprawionych słupów. Słowa kluczowe: chłodnie kominowe, naprawy słupów, powłoka ochronna.Artykuł dotyczy technologii naprawy słupów podbudowy kilku żelbetowych chłodni kominowych i oceny trwałości ich powłok ochronnych. Przedstawiono: opis słupów i ich uszkodzeń, stopień korozji betonu i zbrojenia słupów; przyjętą technologię naprawy polegającą na odbudowaniu pierwotnego kształtu słupów; technologię wykonania cienkiej powłoki ochronnej na naprawionych słupach; ocenę jakości robót naprawczych słupów i trwałości trójwarstwowej powłoki ochronnej na powierzchni betonowej słupów. Opis słupów i ich uszkodzeń Chłodnie kominowe, których słupy były naprawiane, mają wysokość ponad 100 m. Słupy są prefabrykowane, o wymiarach 56 x 56 cm. Jedna chłodnia jest oparta na 96 słupach, usytuowanych w kształcie litery V. Podczas wizji lokalnych stwierdzono następujące uszkodzenia i zniszczenia słupów: ● ubytki betonu do głębokości kilku [...]

Filtracja sygnałów GPS w celu określenia przemieszczeń komina przemysłowego DOI:10.15199/33.2016.05.15


  Wartykule zaproponowano dobór parametrów filtracji pomierzonych sygnałów cyfrowych GPS przedstawiających przemieszczenia komina przemysłowego o wysokości 300 m w celu ograniczenia wpływu losowych błędów systemu GPS. Uzyskano istotną poprawę dokładności w sposobie określenia przemieszczeń po zastosowaniu techniki filtracji sygnałów GPS. Słowa kluczowe: komin przemysłowy, GPS, przemieszczenia, filtracja.Podczas pomiarów przemieszczeń wysokich konstrukcji metodą różnicowąGPS na dokładność pomiarów może mieć wpływ: błąd atmosferyczny (jonosfery i troposfery); błąd wzajemnego ustawienia satelitów; błąd wielotorowości sygnału i błąd odbiornika (szumy elementów elektronicznych, zegara i algorytmy śledzenia kodu i fali nośnej). W pracach [1, 2] wykazano, że łączny wpływ wymienionych źródeł błędów na dokładność pomiarów przemieszczeń budowli wynosi ±1 cm w przypadku przemieszczeń poziomych i ±2 cm - pionowych. W pracy [3] dokonano analizy błędów wyznaczenia pozycji GPS i zaproponowano zastosowanie techniki filtracji wcelu poprawy dokła[...]

The effect of aging of transformer oil on the magnitude and temperature dependence of its Kerr constant DOI:10.12915/pe.2014.12.08

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że stała Kerra używanego oleju transformatorowego zmienia swoją wartość. Zaobserwowano także, że zmienia się jej zależność od temperatury. Otrzymane wyniki sugerują, że wyniki pomiarów stałej Kerra mogą być wykorzystane do bieżącej oceny stanu oleju transformatorowego. Abstract. It is found that the Kerr constant of the aged transformer oil increases relative to that observed in the fresh one. Moreover, the temperature dependence of the Kerr constant of the aged oil is found to be stronger than in the fresh one. The results obtained allow to consider the use of Kerr effect measurements in monitoring of the conditions of transformer oils. (Zmiany stałej Kerra wywołane zjawiskami starzenia oleju transformatorowego). Słowa kluczowe: Właściwości elektrooptyczne oleju transformatorowego, efekt Kerra, zależność temperaturowa efektu Kerra, ocena stanu oleju transformatorowego. Keywords: Aged transformer oil, Kerr effect, temperature dependence of the Kerr effect, transformer oils condition monitoring. doi:10.12915/pe.2014.12.08 Introduction In last years transformer monitoring, controlling and diagnosis methods have been drawing constantly increasing attention and many efforts have been devoted to the investigations of the effect of aging on transformers oils properties (see, e.g. [1-11]). In the previous years we have investigated both experimentally and theoretically the conditions of measurements of electro-optic effects in crystals (see, e.g. [12-15]). In our measurements of the quadratic electro-optic effect we have employed Nynas Nytro 10 GBN transformer oil as the immersion liquid. When considering measurements of quadratic electro-optic coefficients, where the modulating voltage applied to the crystal is of amplitude several kV, any immersion liquid can introduce an additional modulation of the light due to the fringing electric field in the neighbourhood of the crystal and the Kerr effect of the liquid. Therefore [...]

 Strona 1