Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Leszek Hawro"

Rola badań naukowo-technicznych w kontekście współpracy podmiotu gospodarczego z uczelnią techniczną DOI:10.15199/33.2016.05.03


  Wykonawca realizujący inwestycje w obszarze budownictwa energetycznego powinien posiadać wiedzę i doświadczenie znacznie wykraczające poza ramy standardowego wykształcenia politechnicznego. Aby sprostać wymaganiom, optymalnym rozwiązaniem dla przedsiębiorstwa jest nawiązanie stałej współpracy z uczelnią techniczną.Wartykule przedstawiono efekty wieloletniej współpracy o charakterze naukowo-technicznym przedsiębiorstwa i uczelni technicznej w obszarze budownictwa energetycznego, głównie w zakresie modernizacji chłodni kominowych i kominów przemysłowych. Zaprezentowano ponadto ważniejsze wyniki analiz dwóch problemów: interakcji aerodynamicznej parcia wiatru na grupę chłodni kominowych oraz odprowadzania spalin w technologii mokrego odsiarczania. Słowa kluczowe: budownictwo energetyczne,modernizacja konstrukcji, chłodnie kominowe, kominy przemysłowe.Przedmiotem badań naukowo-technicznychwramachwspółpracy jednego ze specjalistycznych przedsiębiorstw budowlanych a uczelnią techniczną były obiekty budownictwa energetycznego, głównie hiperboloidalne chłodnie kominowe oraz kominy przemysłowe. Wybudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątychXXwieku obiekty po kilkudziesięciu latach eksploatacji, w warunkach agresywnego środowiska, byływznacznym stopniu zużyte technicznie. Dodatkowe czynniki wpływające na zły stan techniczny konstrukcji, to błędywykonawcze oraz brak należytej bieżącej konserwacji obiektów. Dopiero awaria chłodni kominowejwElektrowni Turów w 1987 r. uświadomiła kierownictwu elektrowni konieczność podjęcia działań mających na celu rewitalizację konstrukcji wraz z modernizacją poprawiającą parametry techniczne obiektu. Widocznym elementem włączenia się uczelni technicznych, prze[...]

Adaptacja starych kominów żelbetowych do odprowadzania odsiarczonych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.16


  W artykule przedstawiono problem adaptacji starych kominów żelbetowych w elektrowniach na potrzeby instalacji odsiarczania spalin (IOS). Podano ogólne zalecenia konstrukcyjne i materiałowe przewodów kominowych dla różnych technologii odsiarczania. Zaprezentowano też przykłady przebudowy kominów żelbetowych do odprowadzania spalin z IOS. Słowa kluczowe: kominy żelbetowe, odsiarczanie spalin, adaptacja.Rygorystyczne wymagania ochrony środowiska wymuszają stosowanie oczyszczania spalin w elektrowniach. Spośród wielu technologii odsiarczania stosuje się metodę suchą, półsuchą i mokrą, która wykazuje największą skuteczność. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury i zwiększenie wilgotności spalin. Przyczynia się to do powstawania kondensatu spalin i jego agresywnego oddziaływania na konstrukcje kominów. Najbardziej niekorzystne warunki eksploatacji kominów towarzyszą mokrej metodzie odsiarczania. Oprócz niskiej temperatury i dużej wilgotności występuje także nadciśnienie spalin. Najlepszym rozwiązaniem odprowadzania spalin po zastosowaniu IOS byłoby wybudowanie nowego komina. Niestety, z uwagi na gęstą zabudowę czynnego zakładu z reguły nie jest to możliwe. W takich przypadkach, często dostosowuje się znacznie zużyte technicznie kominy żelbetowe do nowych warunków eksploatacyjnych. Główna idea przebudowy polega na zapewnieniu całkowitej szczelności przewodów spalin. Materiały przewodów stykające się ze spalinami muszą być odporne na agresywne oddziaływanie kwaśnego kondensatu. Dodatkowym utrudnieniem może być konieczność eksploatacji komina [...]

Wybrane problemy procesów modernizacji i remontów chłodni kominowych DOI:10.15199/33.2016.05.10


  W obszarze technicznym na procesy modernizacji i remontów konstrukcji chłodni kominowych składają się trzy podstawowe etapy: diagnostyka obiektu chłodni, prace studialno-projektowe i modernizacyjno-remontowe. W artykule, bazując na własnym doświadczeniu w tym zakresie, przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące właściwego doboru zakresu diagnostyki i odpowiedniej technologii modernizacji lub remontu prowadzących do tego, aby w efekcie chłodnia kominowa byławpełni sprawna technicznie i bezpieczna. Słowa kluczowe: metodologia diagnostyki stanu technicznego chłodni kominowej, remont i modernizacja chłodni kominowej.Wybrane problemy diagnostyczne Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka chłodni powinna w sposób jak najbardziej odpowiadający rzeczywistości określić jej stan techniczny na danym etapie eksploatacji [3]. Rozważając stosowane metody diagnozowania stanu technicznego chłodni, dokonano analizy zarówno zakresu badań potrzebnych do przeprowadzenia, jak i sposobu ich wykonywania. W artykule przeprowadzono dyskusję tylko niektórych problemów, mających istotne znaczenie dla zlecających iwykonujących diagnostykę chłodni. Cyklicznie prowadzone badania diagnostyczne chłodni obejmują zwykle podobny zakres i metody badań, które nie zawsze są adekwatne do sytuacji danej chłodni.Czasami zastosowanametoda badańmoże prowadzić do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów na zbędne badania lub dawać nieprawdziwy wynik, gdyż np. obliczenia bazują na niewłaściwych danych. W tym kontekście, na podstawie analizowanych przypadków, proponujemy, aby przy planowaniu badań diagnostycznych uwzględnić niektóre podanewartykule bardzo szcze[...]

Przystosowanie komina H = 150 m do odprowadzania mokrych spalin DOI:10.15199/33.2016.05.23


  W artykule przedstawiono problem przystosowania istniejących kominów w elektrowniach do odprowadzania mokrych, odsiarczonych spalin. Zaprezentowano technicznie skomplikowany przypadek wymiany trzech ceramicznych przewodów spalin w kominie sześcioprzewodowym H = 150 m na przewody z tworzywa wzmocnionego szkłem (TWS). Prace zrealizowano w trakcie eksploatacji obiektu. Słowa kluczowe: kominy przemysłowe, spaliny mokre, TWS.Sześcioprzewodowy komin przemysłowy H = 150mw Elektrowni Turów wybudowano w 1998 r. (fotografia 1). Odprowadza on spaliny z sześciu kotłów fluidalnych. Jego konstrukcję nośną stanowią dwa współśrodkowe, cylindryczne trzony żelbetowe [3]. Średnica trzonu zewnętrznego wynosi 21,40 m, a wewnętrznego 5,90 m. Wewnętrzne murowane przewody spalin o średnicy 5,0m wykonano z kwasoodpornych kształtek ceramicznych S-4 grubości 12 cm. Przewody te podzielono na segmenty wysokości 25 m, które spoczywają na stalowych pomostach opartych na trzonach zewnętrznymi wewnętrznym. Dylatacje poziome pomiędzy segmentami przewodów spalin uszczelniono taśmami elastycznymi. Z powodu coraz ostrzejszych wymagań ochrony środowiska w elektrowni podjęto decyzję o budowie instalacji odsiarczania spalin (IOS) metodą mokrą- wapienną w blokach energetycznych nr 4, 5 i 6. Zastosowanie IOS powoduje obniżenie temperatury spalin do ok. +60°C oraz zwięks[...]

 Strona 1