Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Danuta Krokosz"

Wpływ polifosforanów na kształtowanie cech reologicznych żeli półrafinatów karagenu DOI:10.15199/62.2018.10.28


  Karageny należą do grupy liniowych, siarczanowanych polisacharydów uzyskanych z czerwonych wodorostów (Rhodophyta)1). Składają się z cząsteczek D-galaktozy i 3,6-anhydro-D-galaktozy połączonych wiązaniami B -(1->3)- lub B-(1-4)-glikozydowymi2). W zależności od liczby i położenia grup siarczanowych rozróżnia się trzy główne typy karagenów: jota (ι), kappa (κ) i lambda (λ)3). Typowy komercyjny κ-karagen zawiera 22% mas., grup siarczanowych, karagen jota 32% mas., a lambda 38% mas.1). W procesie ekstrakcji i izolacji karagenów z wodorostów stosuje się obróbkę alkaliczną w roztworze KOH. Jeśli jest ona połączona z wytrącaniem hydrokoloidu etanolem lub KCl, uzyskuje się rafinat. Jeżeli po obróbce z KOH i neutralizacji materiał jest suszony, wówczas powstaje półrafinat4). Cechą charakterystyczną roztworów karagenu jest zdolność żelowania zależna od typu karagenu i jego stężenia oraz stężenia kationów, szczególnie potasu5). Zarówno κ- jak i ι-karagen ulegają przemianie zolu w żel po ochłodzeniu lub dodaniu takich jonów, jak K+ i Ca2+ (w mniejszym stopniu Na+). Frakcja λ nie żeluje ze względu na wysoki stopień siarczanowania3). W κ-karagenach mostki wewnątrzcząsteczkowe tworzą się w obecności jonów K+ (lub Rb+ i Cs+). Mostek jest najpierw formowany przez wiązanie jonowe między K+ i grupą siarczanową D-galaktozy, a następnie przekształca się w elektrostatyczne 1772 97/10(2018) Dr Joanna RYCHLICKA-RYBSKA w roku 1988 ukończyła studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 1994 r. uzyskała stopień doktora nauk chemicznych na tym samym Wydziale. Jest dyrektorem Działu Badawczo- -Rozwojowego i Laboratorium w firmie Regis Sp. z o.o. w Krakowie. Specjalność - chemia fizyczna, chemia surowców spożywczych. Mgr inż. Dorota CHORĄŻYK w roku 2012 ukończyła studia na Wydziale Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest doktorantką Katedry Technol[...]

 Strona 1