Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka Saei"

Ocena właściwości użytkowych nawozu z popiołu i krwi z dodatkiem Bacillus megaterium na podstawie wybranych cech morfologicznych i fizjologicznych pszenicy jarej DOI:10.15199/62.2017.10.28


  Fosforyt, będący podstawowym surowcem wykorzystywanym w produkcji mineralnych nawozów fosforowych, został w 2014 r. wpisany na listę 20 krytycznych surowców w Unii Europejskiej1). Wykaz ten, tworzony cyklicznie przez Komisję Europejską w ramach działań Inicjatywy ds. Surowców (Raw Materials Initiative) tworzą kopaliny i surowce narażone na ryzyko zachwiania lub ograniczenia podaży i dostaw, a ich deficyt może mieć poważne skutki ekonomiczne dla całej gospodarki UE2). Według najbardziej optymistycznych szacunków globalne zasoby skał fosforowych powinny wystarczyć do pokrycia zapotrzebowania na 300-400 lat3). Mimo to kraje UE narażone są na ryzyko związane przede wszystkim z całkowitą zależnością od importu fosforytu oraz koncentracją podaży u trzech głównych światowych dostawców (Chiny, USA i Maroko)2). Istnieje też wiele innych czynników, które ograniczają bezpieczeństwo UE w zakresie pozyskiwania źródeł fosforu. Niepewność budzą niewielkie rezerwy własne4), niestabilne i od 2011 r. rosnące ceny5), zmienne uwarunkowania geopolityczne i gospodarcze oraz bardzo niski poziom zastępowalności i recyklingu fosforu2). Jednym ze sposobów zmniejszenia ryzyka wystąpienia deficytu fosforu jest racjonalne i efektywne wykorzystywanie nawozów fosforowych w rolnictwie, ograniczanie strat i rozproszenia fosforu w środowisku oraz odzyskiwanie jego związków z odpadów. Wśród alternatywnych źródeł fosforu wymienia się ścieki i osady z oczyszczalni komunalnych i przemysłowych, odpady poubojowe z przemysłu mięsnego, a także obornik, gnojowicę i pomiot kurzy6-8). Jakość i skład chemiczny tych odpadów jest zmienny, różne są też technologie ich przetwarzania i utylizacji9, 10). Produkty odpadowe o znacznej zawartości wartościowych gospodarczo związków mogą być poddane procesom umożliwiającym ich odzyskanie11, 12). Jednym z surowców wtórnych nadających się do recyklingu fosforu jest popiół pochodzący ze spalania osadów ściekowych11, 13) . W ramach proj[...]

 Strona 1