Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Sadowski"

Ocena zespolenia warstw betonowych w przedsionku mroźni DOI:10.15199/33.2016.11.52


  W pomieszczeniach narażonych na występowanie dużej różnicy temperatury konieczne jest zapewnienie odpowiedniego zespolenia warstw betonowych wierzchniej z podkładową. Przedmiotem artykułu jest nieniszcząca ocena jakości zespolenia warstw betonowych wierzchniej z podkładową w przedsionku mroźni.Wtym celu wykorzystano nieniszczące metody akustyczne odpowiedzi na impuls i młoteczkową. Słowa kluczowe: beton, przyczepność, badania nieniszczące, metody akustyczne.Warunkiem zapewniającym właściwe zachowanie się podłogi betonowej podczas eksploatacji jest odpowiednie zespolenie pomiędzy warstwami podkładową i wierzchnią [2, 3, 8]. Jest to szczególnie ważne w pomieszczeniach narażonych na występowanie znacznej różnicy temperatury, typu mroźnie, chłodnie itp. Z tego m.in. powodu przed odbiorem i przekazaniem do użytkowania podłóg wykonuje się badania kontrolne w celu wczesnego wykrycia ewentualnych obszarów, na których mogło dojść do powstania delaminacji. Badania są przeprowadzane zazwyczaj seminieniszczącą metodą odrywania (pull-off) [8]. Możliwa jest także ocena jakości zespolenia warstw betonowych metodami nieniszczącymi [5 ÷ 7, 9]. Z kolei Sadowski i Hoła [7] wykazali, że za pomocą metod nieniszczących możliwe jest określenie wartości przyczepności przy odrywaniu fb warstw betonowych. Przedmiotem artykułu jest nieniszcząca ocena jakości zespolenia betonowych warstw wierzchniej z podkładową w przedsionku mroźni. Oceny tej dokonano w związku z podejrzeniami, ż[...]

Wykorzystanie skanera laserowego 3D do oceny wpływu śrutowania na morfologię powierzchni betonowej DOI:10.15199/33.2015.10.04


  W artykule przedstawiono wykorzystanie skanera laserowego 3D do ocenymorfologii powierzchni betonowej oraz porównano uzyskane za pomocą tego skanera rezultaty badań powierzchni poddanej śrutowaniu i powierzchni porównawczej niepoddanej obróbce.Wyniki zaprezentowano w postaci przykładowych trójwymiarowych widoków izometrycznych i obliczonych na ich podstawie wartości średnich parametrów wysokości oraz funkcyjnych, opisujących morfologię badanych powierzchni. Wykazano, jak duży wpływ na wartości poszczególnych parametrów ma śrutowanie. Słowa kluczowe: powierzchnie betonowe, śrutowanie, morfologia powierzchni, skanowanie laserowe 3D, parametry wysokości i funkcyjne.Wielowarstwowe podłogi betonowe stanowiąwykończenie hal przemysłowych i magazynowych. Poddawane są dużym obciążeniom pionowym od nacisku regałówmagazynowych lub poziomymwywołanymhamowaniemporuszających się pojazdów, np. silnie obciążonych wózków widłowych. Z uwagi na siły poziome warunkiem koniecznym zapewniającym właściwe zachowanie się podłogi podczas eksploatacji jest uzyskanie odpowiedniej przyczepności na odrywanie pomiędzywarstwą podkładową i wierzchnią. W przypadku podłóg nowych minimalna wartość międzywarstwowej przyczepności na odrywanie powinna wynosić 0,5 MPa, natomiast elementów naprawianych 1,5 MPa [1-2]. O ile w przypadku elementów nowych uzyskanie żądanejwartości przyczepności na odrywanie nie stanowi większego problemu, o tyle w konstrukcjach naprawianych jest to praktycznie niemożliwe bez uprzedniej obróbki powierzchniowej warstwy podkładowej metodą szlifowania, frezowania, śrutowania,myciawysokociśnieniowego [3], którawpływa na parametry charakteryzującemorfologię powierzchni podkładu betonowego [4-6]. Wartykule oceniono wpływ śrutowania na morfologię powierzchni elementów z betonu klasy C30/37 na kruszywie łamanym 2 - 8 mm, mogących stanowić [...]

Analiza porównawcza charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem na pograniczu polsko-czeskim DOI:10.15199/33.2017.07.24


  Wcelu określenia wartości obciążenia dachu śniegiem należy ustalić wartości charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem sk [1, 2, 7 ÷ 9]. Różnią się one w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W Polsce wartość tę określa sięwg PN-EN1991-1-3 [6], awRepublice Czeskiej wg ČSN EN 1991-1-3 [3]. W artykule przedstawiono analizę porównawczą wartości sk w wybranychmiejscowościach pogranicza polsko-czeskiego. Omówiono również sposób wyznaczania tej wartości w Polsce i w Republice Czeskiej, uwzględniając regulacje obowiązujące w obu krajach. Następnie obliczono wartości sk w wybranych miejscowościach na pograniczu Polski i Republiki Czeskiej. Sposób wyznaczania wartości sk w Polsce i Republice Czeskiej Zgodnie z normą [6] współczynnikiem decydującym w dużym stopniu o wartości charakterystycznego obciążenia dachu śniegiem (s) jest wartość charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem (sk). Sposób wynaczania sk obowiązujący w Polsce zakłada pięć stref obciążenia śniegiem, które stanowią ciągłe i dość znaczne obszary. Przy wyznaczaniu charakterystycznego obciążenia gruntu śniegiem sk głó[...]

Ocena morfologii powierzchni elementów betonowych za pomocą parametrów chropowatości 3D DOI:10.15199/33.2015.05.31


  W artykule przedstawiono rezultaty oceny morfologiiwybranych powierzchni betonowych zwykorzystaniemskanera laserowego nowej konstrukcji.Wyniki zaprezentowanowpostaciwartości średnichwybranych parametrówchropowatości 3D, obliczonych na podstawie modeli wirtualnych 3D badanych powierzchni, uzyskanych za pomocą użytego w badaniach skanera. Słowa kluczowe: elementy betonowe, morfologia powierzchni, skaner laserowy 3D, skanowanie optyczne, parametry chropowatości 3D.Betonowe elementy warstwowe są często wykonywane w obiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego (np. podłogi betonowe), a jednymz parametrówodpowiedzialnych za ich trwałość jest odpowiednie zespolenie warstw.Miarą wymierną zespolenia jest międzywarstwowa przyczepność na odrywanie, za którą odpowiada adhezja fizykochemiczna, w głównej mierze fizyczna. Wpływ na adhezję fizyczną może mieć specjalne przygotowanie powierzchni betonu, np. groszkowanie, śrutowanie, szlifowanie lub piaskowanie, zmieniające morfologię powierzchni [1 ÷ 3]. Wartykule przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni kilku elementów betonowych, wykonanych z betonu różniącego się wielkością ziaren kruszywa Dmax, poddanych śrutowaniu, szlifowaniu i pozostawionej bez przygotowania, a jedynie zatartej tak jak zazwyczaj jest to wykonywane w praktyce budowlane[...]

Ocena zespolenia warstw betonowych w podłogach o zmiennej grubości warstwy wierzchniej DOI:10.15199/33.2015.11.21


  W artykule podjęto próbę oceny przyczepności na odrywanie między wierzchnią a podkładową warstwą podłogi betonowej. Badania przeprowadzono w przypadku warstwy wierzchniej o zmiennej grubości na podstawie parametrów określanychmetodami nieniszczącymi i parametru opisującego grubość warstwywierzchniej, zwykorzystaniemsztucznych sieci neuronowych (SSN).Opracowano do tego celu SSN, którą nauczono i przetestowano. Do uczenia sieci wykorzystano wzorce uczące w postaci wartości przyczepności na odrywanie, uzyskanych doświadczalnie metodą pull-off w tych samych miejscach badawczych, w których wykonano badania metodami nieniszczącymi. Słowa kluczowe: warstwowe elementy betonowe, warstwa wierzchnia, przyczepność na odrywanie, metody nieniszczące, sztuczne sieci neuronowe.Przykładem betonowych elementówwarstwowych częstowykonywanychwobiektach budownictwa przemysłowego i ogólnego są podłogi. Jednym z istotnych parametrów odpowiedzialnych za ich trwałość jest odpowiednie zespolenie warstw [1]. W artykule podjęliśmy próbę oceny zespolenia betonowejwarstwywierzchniej o zmiennej grubości z podkładową na podstawie parametrów ocenianych metodami nieniszczącymi i analizowanych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych (SSN). Określona została wartość przyczepności na odrywanie fb, badana dotychczas seminieniszczącą metodą pull-off. Potrzeba opracowania nieniszczącego sposobu identyfikacji fb podyktowana jest m.in. niedogodnościami metody pull-off [2 ÷ 4]. Na podstawie wcześniejszych badań autorzy opracowali już nieniszczący sposób badania przyczepności na odrywanie, ale w przypadku gdy betonowa warstwa wierzchniama stałą grubość [5, 6]. Przydatność tejmetodyki potwierdzono na przykładzie podłóg.Wzwiązku z tym, że w praktyce budowlanej warstwa wierzchnia ma często zmienną grubość, opracowany sposób nie zawsze jest przydatny.Niemożna gowykorzystać np.wbadaniach elementównaprawianych, ponieważ wtedy grubość warstwy wierzchniej w r[...]

Ultradźwiękowe badania wytrzymałości na ściskanie posadzek cementowych wzdłuż ich grubości DOI:10.15199/33.2017.10.14


  Posadzki cementowe są powszechnie stosowane w budownictwie jako wykończeniowa warstwa podłóg betonowych lub jako podłoże pod bardziej szlachetnymateriał posadzkowy. Obecniewykonywane są głównie z gotowych zapraw przemysłowych.Wzwiązku z tym, że na posadzki działają przede wszystkim pionowe obciążenia użytkowe, powinny charakteryzować się m.in. odpowiedniąwytrzymałością na ściskanie, którą określa projektant w zależności od wartości przewidywanych obciążeń i warunków eksploatacji [1]. W praktyce, aby sprawdzić, czy w przypadkach wątpliwych posadzka spełnia wymagania projektowe, wycina się niewielkie jej fragmenty, z których pozyskuje się próbki beleczkowe do badań wytrzymałościowych. Z uwagi na fakt, że posadzki cementowe są formowanewpoziomie,możliwe są różnice w wytrzymałości na ściskanie wzdłuż kierunku betonowania - w górnej strefie posadzkimoże ona niekorzystnie odbiegać od wartości wytrzymałości w strefie środkowej i dolnej [4, 5].Wyniki z klasycznych, niszczących badań wytrzymałościowych nie dostarczają dostatecznej wiedzy na ten temat. Biorąc pod uwagę fakt, że górna strefa posadzki podlega bezpośrednim oddziaływaniom eksploatacyjnym, wiedza na temat wytrzymałości na ściskanie w tej strefiewydaje się niezbędna, zwłaszcza, gdy posadzka cementowa stanowi warstwę wykończeniową podłogi. Wcelu przybliżenia zasygnalizowanego problemu, w artykule zaprezentowano badania wytrzymałościowe trzech posadzek cementowych. Porównano wytrzymałość na ściskanie wzdłuż grubości próbek pozyskanych zwyciętych fragmentówposadzek określonąmetodą ultradźwiękową zw[...]

Zagrożenie katastrofą budowlaną 120-letniego budynku mieszkalnego DOI:10.15199/33.2018.03.19


  Zgodnie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań [1] sporządzonymw2011 r., 72% populacji w polskich miastach mieszkawbudynkachwielorodzinnych [4]. W 2011 r. w miastach w województwie dolnośląskim odnotowano największy (ok. 40%) w Polsce odsetek budynków sprzed drugiej wojny światowej [1], przy czym przeszło 25% ma sto i więcej lat. Tego typu budynki bardzo często nie spełniają ogólnych warunków użytkowania zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym [6] oraz Rozporządzeniem Ministra SprawWewnętrznych i Administracji [3], dotyczących wymagań podstawowych, takich jak: bezpieczeństwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, zapewnienie odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród [5]. Zgodnie z art. 5.2. Prawa budowlanego [6] budynki te, tak jak wszystkie inne budynki wielorodzinne, należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i sprawności technicznej [2].Aby te warunki zostały spełnione, w czasie użytkowania powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę kontrolom (przeglądom) okresowym, potwierdzonym każdorazowo protokołem, którego sporządzenie musi być odnotowane w książce obiektu budowlanego. Budynki stuletnie lub starsze często nie mają wymaganej Prawem budowlanym książki obiektu budowlanego, albo zapisy w tej książce prowadzone są niesystematycznie, bez podawania danych o stanie technicznym, o zagrożeniach, o koniecznych naprawach i remontach, a jeżeli są dokonywane, to wynikające z nich zalecenia nie są realizowane, pomimo wiedzy o tym, że zgodnie z art. 91a Prawa budowlanego [6] kto nie utrzymuje budynku w należytym stanie technicznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Przedmiotem artykułu jest 120-letni wielor[...]

Wpływ modyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe DOI:10.15199/33.2018.09.05


  Posadzki stanowią warstwę wierzchnią podłóg w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w budynkach przemysłowych. Jak wynika z przeglądu dokonanego w [7], mogą być wykonywane z różnychmateriałów, m.in. z żywic syntetycznych, bitumów, ceramiki, stali, drewna. Najczęściej jednak stosuje się posadzki betonowe wykonywane z zapraw cementowych. Ze względu na to, że posadzki betonowe są obciążane głównie pionowo, powinnymieć odpowiednie parametry wytrzymałościowe, a przede wszystkim wytrzymałość na zginanie i ściskanie zaprawy cementowej, z której posadzka jest wykonana. Zazwyczaj od zapraw cementowych do wykonania posadzek, szczególnie w budynkach użyteczności publicznej, wymaga się wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 5 MPa oraz wytrzymałości na ściskanie co najmniej 20 MPa [2, 4, 8].Wdużej mierze spełnienie tych wymagań osiągane jest przez modyfikację składu zaprawy cementowej różnego rodzaju dodatkami, głównie włóknami polipropylenowymi i stalowymi, a także dodatkami mineralnymi [3]. Obecnie w budownictwie następuje dynamiczny rozwój nanotechnologii [1], w tym stosowania nanocząstek w celu modyfikacji kompozytówcementowych. Najczęściej próby te dotyczą betonu, w tym samozagęszczającego się [6], rzadziej zapraw cementowych [5]. Mając to na uwadze, postanowiono określić wpływmodyfikacji posadzki betonowej wybranymi nanocząstkami na jej parametry wytrzymałościowe, a przede wszystkim wytrzymałość na ściskanie i zginanie.Wyniki badań przedstawiono w artykule. Metoda badań Do modyfikacji posadzki betonowej wybrano następujące nanocząstki: dwutlenek krzemu SiO2; tlenek tytanu TiO2 oraz tlenek aluminiumAl2O3. Ichwłaściwości fizyczne przedstawionowtabeli 1. Podłogi - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 24[...]

 Strona 1