Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Jezmar Jankowski"

Wpływ korozji wżerowej na ocenę skuteczności ochrony katodowej metodą korozymetrii rezystancyjnej DOI:10.15199/40.2017.8.1


  Zgodnie z kryteriami sformułowanymi w normach europejskich [8, 9], międzynarodowych [2], jak również niektórych standardach krajowych [11], prawidłowo chronione katodowo konstrukcje stalowe w gruntach lub w wodach nie powinny ulegać procesom korozyjnym z szybkością większą niż 0,01 mm/rok. Do kontroli szybkości korozji konstrukcji podziemnych lub żelbetowych polaryzowanych katodowo coraz częściej stosowana jest technika korozymetrii rezystancyjnej opisana szerzej w pracach [1, 3-5, 10]. Ogólnie biorąc metoda ta polega na instalowaniu w wybranych lokalizacjach zabezpieczanych konstrukcji specjalnych czujników korozymetrycznych, zwanych także czujnikami ER (z ang. Electric Resistance Probe), które podobnie jak elektrody symulujące łączy się elektrycznie z chronioną konstrukcją w punktach kontrolno-pomiarowych. Okresowo dokonywane na czujnikach pomiary przyrostów rezystancji pozwalają kontrolować wielkość ubytków korozyjnych stali w warunkach polaryzacji katodowej i oceniać na tej podstawie skuteczność ochrony katodowej bez konieczności dokonywania uciążliwych odkrywek. W kraju w ostatnich 20 latach zainstalowano na różnego typu obiektach ponad 1000 czujników korozymetrycznych [6]. Od wiarygodności dokonywanych na nich pomiarów zależy w dużej mierze ocena skuteczności ochrony katodowej, a więc i bezpieczeństwo eksploatowanych obiektów. Czujniki korozymetryczne zapewniają uzyskanie dokładnych informacji o postępie korozji przy spełnieniu pewnych fundamentalnych założeń, z których istotną rolę odgrywa forma zaatakowania korozyjnego.As per criteria formulated in European [8, 9], international [2], as well as some national standards [11], steel structures correctly protected by cathodic protection in the ground or in waters should not undergo corrosion processes at a rate greater than 0.01 mm/year. The electric resistance technique for control of the corrosion rate of underground or reinforced concrete structures is being more frequent[...]

Stara metoda w nowej odsłonie - zastosowanie korozymetrii w technologii ochrony katodowej

Czytaj za darmo! »

Rozpoczęty po 2000 roku proces normalizacji europejskiej w zakresie technologii ochrony katodowej zaowocował wprowadzeniem do norm nie tylko konglomeratu wymagań zawar tych w dotychczasowych normach krajów członkowskich, ale także i nowych koncepcji. Do najważniejszych zaliczyć należy wskazanie szybkości korozji jako zasadniczego kryterium ochrony katodowej. Pomimo ugruntowanej tradycji stosowania kryteriów potencjałowych, pomiar szybkości korozji w warunkach rzeczywistych może stać się użytecznym narzędziem do oceny skuteczności działania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego. W pracy przedstawiono praktyczne wykorzystanie znanej metody pomiarowej - korozymetrii rezystancyjnej do oceny pracy systemów ochrony katodowej dużych konstrukcji metalowych. Opracowanie ma charakter przegląd[...]

Wyniki pomiarów szybkości korozji ziemnej stali w pobliżu konstrukcji chronionych katodowo DOI:10.15199/40.2015.8.3


  Zaprezentowano wybrane wyniki długoterminowych pomiarów szybkości korozji stali w ziemi w pobliżu zakopcowanych zbiorników chronionych katodowo. Pomiary dokonywano metodą korozymetrii rezystancyjnej za pomocą czujników o powierzchni eksponowanej 10 cm2 posadowionych w gruncie piaszczystym. Mierzono narastające ubytki korozyjne w okresie 3 lat przed zastosowaniem ochrony katodowej zbiorników oraz ok. 4 lat po jej załączeniu zarówno dla stali polaryzowanej katodowo jak i swobodnie korodującej. Zaobserwowano w niektórych przypadkach wyraźne oddziaływanie ochrony katodowej zbiorników na próbki stali swobodnie korodującej skutkujące obniżeniem ich szybkości korozji. Słowa kluczowe: stal, korozja ziemna, pomiary szybkości korozji, czujniki korozymetryczne rezystancyjne, ochrona katodowa Results of corrosion rate measurements for steel in soil in vicinity of cathodically protected structures The paper presents selected results of long-term measurements of the corrosion rate of steel in the ground near the mounded tanks with cathodic protection. Measurements were made using electrical resistance probes with an area of 10 cm2 exposed in sandy soil. Increasing corrosion losses were measured during the three years prior to the application of cathodic protection of tanks and approx. 4 years after it for both cathodically polarized and freely corroding steel. It has been observed in some cases, a marked infl uence of cathodic protection of tanks on freely corroding steel samples resulting in reduction in their corrosion rate. Keywords: steel, corrosion in soil, corrosion rate measurements, electrical resistance probes, cathodic protection.1. Wstęp W ostatnich latach do monitorowania szybkości korozji konstrukcji podziemnych, zarówno w celu oceny wielkości ich zagrożenia korozyjnego jak i skuteczności ochrony katodowej, coraz szerzej wykorzystuje się technikę korozymetrii rezystancyjnej. Wskazuje na to rosnąca ilość doniesień w renomowanych czasopism[...]

Ocena skuteczności ochrony katodowej - propozycja metody instrumentalnej


  Od wielu lat jednoznaczna ocena skuteczności działania ochrony katodowej konstrukcji podziemnych ciągle jest nierozwiązanym problemem technicznym w wielu przypadkach rzeczywistych, np. podziemnych zbiorników paliwowych zaopatrzonych w system ochrony katodowej za pomocą anod galwanicznych lub stalowych rurociągów w bardzo dobrej powłoce izolacyjnej. Pomimo stosowania w takich przypadkach elektrod symulujących, których głównym zadaniem jest wyeliminowanie omowego spadku napięcia IR w pomiarach potencjałów, ocenę i tak musi przeprowadzić doświadczony specjalista ochrony katodowej. W referacie zaprezentowano koncepcję budowy przyrządu pomiarowego, którego zadaniem jest wyeliminowanie wspomnianych wad oraz umożliwienie posługiwania się nim przez niewykwalifi kowany personel. Słowa kluczowe: ochrona katodowa, elektroda symulacyjna, anody galwaniczne, ocena skuteczności ochrony katodowej Assessment of cathodic protection effectiveness - an instrumental method proposal Unequivocal assessment of cathodic protection effectiveness has been for many years an unsolved technical problem in numerous real cases, e.g. in underground fuel tanks with cathodic protection systems using sacrifi cial anodes or steel pipelines in very good insulating coatings. In spite of application in such cases of simulating electrodes with the aim of eliminating the IR ohmic voltage drop in potential measurements, assessment has to be performed by an experienced cathodic protection specialist. In the paper the concept has been presented of a measurement device construction, with the aim of eliminating the mentioned drawbacks and allowing use by unqualifi ed personnel. Keywords: cathodic protection, simulating electrode, galvanic anodes, assessment of cathodic protection effectiveness.Ocenę skuteczności funkcjonowania ochrony katodowej dokonuje się od wielu lat na podstawie pomiaru potencjału konstrukcji podziemnych i podwodnych względem elektrody odniesienia. Kryte[...]

Application of the electrical resistance technique to monitoring of cathodic protection effectiveness


  Almost 20-years of CORRPOL company’s experience in the scope of application of the electric resistance technique for determination of cathodic protection effectiveness has been presented. Selected corrosion monitoring cases of steel underground structures (pipelines and tanks) with cathodic protection, as well as of those not protected against corrosion have been discussed. Keywords: electrical resistance technique, cathodic protection, corrosion monitoring, effectiveness Zastosowanie techniki korozymetrii rezystancyjnej do monitorowania skuteczności ochrony katodowej Przedstawiono blisko 20-letnie doświadczenia fi rmy CORRPOL w zakresie stosowania techniki rezystancji elektrycznej do określania skuteczności ochrony katodowej. Przedyskutowano wybrane przypadki monitorowania korozji stalowych konstrukcji podziemnych (rurociągów i zbiorników) zarówno chronionych katodowo, jak i niechronionych przed korozją. Słowa kluczowe: korozymetria rezystancyjna, ochrona katodowa, monitorowanie korozji, skuteczność 1. Introduction The surface of underground structures protected against corrosion by cathodic protection (CP) is diffi cult to access by direct visual assessment and hence effectiveness of such performance cannot be verifi ed in a simple way. Due to the above, ever since the practical introduction of cathodic protection, hence for almost 100 years, indirect effectiveness assessment methods are being applied based on potential or current electric measurements. Cathodic protection criteria have been formulated on this basis in most standards, guidelines and recommendations, determining required polarisation conditions for various metals and alloys in different environmental conditions [1-3]. For example, for steel structures corroding in typical conditions, an arbitrary protection potential value has been assumed equal to -0.85 V versus the copper - saturated copper sulphate reference electrode. Unfortunately, up to the[...]

Ochrona katodowa zbiorników podziemnych na stacjach paliwowych - dane statystyczne serwisów instalacji

Czytaj za darmo! »

Skuteczne działanie ochrony katodowej stalowych powierzchni zbiorników podziemnych na stacjach paliw zależy nie tylko od zagrożenia korozyjnego od strony ziemi (m.in. rezystywności gruntu, obecności bakterii redukujących siarczany czy działania prądów błądzących), ale również, a często przede wszystkim, od właściwej zabudowy zbiorników i podłączonych do nich instalacji technologicznych. Omówiono kilka typowych błędów, występujących najczęściej podczas montażu, które rzutują później na skuteczność działania zabezpieczenia przeciwkorozyjnego zbiorników. Przedstawiono 10-letnie wyniki pomiarów serwisowych instalacji ochrony katodowej zbiorników LPG na 8 stacjach paliwowych, na których stwierdzono niesprawne działanie ochrony katodowej w pierwszych latach ich eksploatacji. Przeprowadzona w wyniku badań modernizacja spowodowała w większości przypadków przywrócenie wymaganych parametrów ochrony katodowej. Słowa kluczowe: zbiorniki podziemne, stacje paliwowe, ochrona katodowa, serwisy Cathodic protection of underground tanks at fuel stations - statistical data of installation servicing Effective cathodic protection of underground steel tank surfaces at fuel stations depends not only on the corrosion hazard from the ground (amongst others soil resistivity, presence of sulphate reducing bacteria or action of stray currents), but also primarily on proper construction of tanks and connected technological installations. Several types of errors have been described, most frequently made during assembly, which later affect effectiveness of anticorrosion protection of tanks. Results have been presented of 10-year service measurements of cathodic protection installations of LPG tanks at 8 fuel stations, at which ineffi cient operation had been stated of cathodic protection in the fi rst years of their service. Modernisation performed as the result of tests in most cases caused restoration of required cathodic protection parameters. Keywords: unde[...]

Diagnostyka korozyjna stalowego zbrojenia konstrukcji żelbetowych w strefach oddziaływania prądów błądzących DOI:10.15199/40.2016.12.4


  Przedstawiono zebrane doświadczenia w doborze metod i urządzeń do monitorowania korozji podczas projektowania środków ochrony przed skutkami działania prądów błądzących na stalowe zbrojenie niektórych konstrukcji żelbetowych. Omówiono wieloletnie obserwacje systemów CMS (Corrosion Monitoring System) do rejestracji postępu procesu korozyjnego zbrojenia, które następnie uzupełniane były czujnikami rezystywności betonu, sondami głębokości penetracji czynników agresywnych do zbrojenia, a przede wszystkim czujnikami szybkości korozji. W ciągu ostatnich około 15 lat zainstalowano na różnych obiektach w Republice Czeskiej ponad 150 czujników korozymetrycznych. Podano w zarysie metodologię stosowania tej techniki pomiarowej. Zaprezentowano ciekawe aplikacje prezentowanej techniki na wybranych konstrukcjach mostowych. Słowa kluczowe: korozja, zbrojenie żelbetu, prądy błądzące, diagnostyka korozji, korozymetria rezystancyjna The acquired experience has been presented in selection of methods and equipment for monitoring of corrosion during the designing process of protection means against stray current interaction on steel reinforcement of some reinforced concrete structures. Long-term observations have been described of reinforcement corrosion progress with CMS recording systems, consecutively supplemented by concrete resistivity probes, aggressive agent penetration depth probes into reinforcement, and primarily with corrosion rate probes. During the past 15 years over 150 electrical resistance probes have been installed in various objects in the Czech Republic. The application method of this measurement technique has been described. Interesting applications of the technique have been presented on chosen bridge structures. Keywords: corrosion, concrete reinforcement, stray currents, corrosion diagnostics, electrical resistance technique 1. Wstęp Wykazywanie korozyjnego zagrożenia betonowych konstrukcji, w szczególności w odniesieniu do[...]

Ochrona przed korozją instalacji wodnych zasilająco-zrzutowych w dużych zakładach przemysłowych z zastosowaniem technologii ochrony katodowej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono niektóre zrealizowane systemy ochrony katodowej podziemnych stalowych kolektorów wodnych i ściekowych. Omówiono instalację w Zakładach Celulozowo-Papierniczych w Kwidzynie oraz ocenę techniczną takiego przedsięwzięcia dla kolektorów Rafi nerii w Płocku. Zaprezentowano system ochrony katodowej rurociągów stalowych od strony wewnętrznej w obiegu chłodzącym Elektrowni "Łazi[...]

Instalacja doświadczalna ochrony katodowej powierzchni wewnętrznej rurociągu wody chłodzącej DN1000 w Hucie ArcelorMittal Ostrava DOI:10.15199/40.2016.8.2


  Opisano doświadczalną instalację ochrony katodowej powierzchni wewnętrznej rurociągu DN1000 przesyłającego wodę chłodzącą z walcowni do osadników Dorra w hucie ArcelorMittal Ostrava A.S. Zastosowano ochronę katodową za pomocą anod dyskretnych zasilanych z zewnętrznego źródła prądu. W celu zbadania skuteczności i zasięgu ochrony katodowej wytypowano odcinek rurociągu długości 20 m, na którym zamontowano usytuowane promieniowo w różnych odstępach anody cylindryczne Ti/MMO i elektrody pomiarowe. Na podstawie pomiarów polaryzacji katodowej wyznaczono docelowe parametry instalacji ochronnej dla warunków eksploatacyjnych obiektu. Stwierdzono, że optymalny rozstaw anod Ti/MMO wynosi ok. 5 średnic rurociągu. Słowa kluczowe: rurociąg wody chłodzącej, ochrona katodowa powierzchni wewnętrznej 1. Wprowadzenie W zakładzie hutniczym ArcelorMittal Ostrava a.s. (w skrócie AMO) w Republice Czeskiej eksploatowany jest od ok. 50 lat rurociąg stalowy przesyłający wodę chłodzącą z walcowni do osadników Dorra. Jest to newralgiczny obiekt, którego integralność warunkuje utrzymanie ciągłości pracy walcowni. Dostępny z zewnątrz jest odcinek napowietrzny ru- The experimental installation of internal cathodic protection of the DN1000 pipeline transporting the cooling water from the rolling mill to the Dorra settlers in ArcelorMittal Ostrava A.S. ironworks has been described. The impressed current cathodic protection with discrete anodes has been applied. In order to test the effectiveness and range of cathodic protection the section of pipeline of length 20 m has been selected, where the cylindrical Ti/MMO anodes and measuring electrodes were installed radially at various intervals. Basing on measurements of the trial cathodic polarization the target parameters of the protection system for the operating conditions of the object have been determined. It has been found that the optimum distance between the Ti/MMO anodes is approx. 5 times the diameter of [...]

 Strona 1