Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka LASOTA"

Why alfa-activity diagrams, alfa-nets and s-nets are good models of production processes?

Czytaj za darmo! »

The paper proposes combined use of UML and Petri nets to model production processes which can be useful for designers of production processes in any area of industry. Modeling, analysis and verification of a wide range of parallel processes is important for the correct production process which should be cyclic. The formal verification allows to check whether the process is well-formed. The paper describes why transformation of -activity diagram into -net is useful to modeling of production processes. Applying s-nets to modeling of such processes is also discussed. Streszczenie. Połączenie dwóch znanych metod modelowania, języka UML i sieci Petriego, do modelowania procesów produkcyjnych pozwoli zintegrować grupy robocze reprezentujące odmienne dziedziny nauki poprzez jeden spójny język wymiany informacji. Modelowanie, analiza i weryfikacja współbieżnych procesów produkcyjnych ma na celu zapewnienie ich cyklicznej realizacji. Artykuł przedstawia dlaczego transformacja pomiędzy -diagramem aktywności a  i s-sieciami jest użyteczna do modelowania procesów produkcyjnych. (Dlaczego -diagramy aktywności, -sieci i s-sieci są właściwe do modelowania procesów produkcyjnych?). Słowa kluczowe: procesy produkcyjne, -diagramy aktywności, s-sieci, -sieci. Keywords: production processes, -activity diagrams, s - nets,  - nets Introduction Already in the 1980ths Petri nets [1] were used for modeling of production processes [2]. A wide range of Petri net classes defined since 1970ths [3][4] allow to model, analyze and verify various event systems, parallel and sequential. UML modeling language, since it has become developed enough, is also used for modeling of production processes [5]. Experience of the engineers has shown that analysis of such processes requires object approach to the problem. On the other hand, formal methods of analysis are not developed well for the objec[...]

Algorytmiczne podejście do modelowania sieci światłowodowych Studium przypadku DOI:10.15199/59.2019.8.2


  Ustawodawca, określając ciąg norm i zasad zagwarantował przedsiębiorcom telekomunikacyjnym (PT) pewny i stabilny tok postępowania. Jego zadaniem jest przeprowadzić PT z pewnego stanu początkowego do pożądanego stanu końcowego. W odniesieniu do procesu projektowania sieci światłowodowych algorytm, równoważny programowi komputerowemu, ma zapewnić realizację tego zadania. Oznacza to, że ustawodawca gwarantuje skończony ciąg zdarzeń. Odstępstwem od osiągnięcia oczekiwanego rezultatu powinno być wyłącznie niespełnienie przez inwestora wymagań ustawowych. Si eci świat łowodowe - od proj ektu do bu dowy w p roc esie usta wowym Przedsiębiorca telekomunikacyjny, jako inwestor, ma za zadanie w pierwszej kolejności odpowiedzieć na zapotrzebowanie ludności dotyczące szerokopasmowego dostępu do Internetu. W przeciwnym przypadku poczynione inwestycje nie zagwarantują bowiem należytego zwrotu ich kosztu w zakładanym czasie. Oznacza to, że proces projektowania i uzgodnień poprzedza pełna analiza koncepcyjna. Uwzględnia ona kosztochłonność inwestycji i zwrot z niej, często przy wsparciu dedykowanego tym celom oprogramowania. Do przeprowadzenia kalkulacji oczekiwanych rezultatów inwestor przyjmuje również zakładany czas realizacji, decydujący o przepływach finansowych w poszczególnych okresach inwestycyjnych. Analiza biznesowa uwzględnia nie tylko koszty CAPEX (związane z nakładami na inwestycję), ale i OPEX (wydatki związane z utrzymaniem inwestycji). Mówiąc wprost, przychody mają zagwarantować zysk stanowiący nadwyżkę nad kosztami. Poddając formalnej analizie zamodelowany przebieg procesu, odzwierciedlający zajście zdarzeń od projektu do budowy, z zastosowaniem zasad analizy dla sieci Petriego typu - a-sieci i s-sieci, można dostrzec [5], że istnieje możliwość sprawdzenia poprawności struktury projektowanych procesów (rys. 1). Sprawdzenie, czy wskazana sieć Petriego jest dobrze zbudowana, umożliwia ustalenie, czy określony ustawowo proces[...]

Modification of Petri nets modeling production processes when quality control is introduced

Czytaj za darmo! »

Petri nets can be used as a model of production processes, as far as such processes often contain the steps which can be executed in parallel. Such modeling can serve for optimization and verification of production processes, because a wide range of existing methods of Petri net analysis can be applied. Adding to a production process the steps in which quality control is performed requires changes in the modeling net to keep it well-formed. Such modifications are the topic of the article. The production processes are modeled by s-nets and -nets. Streszczenie. Sieci Petriego, jako formalny model procesów współbieżnych, doskonale nadają się do optymalizacji i weryfikacji procesów produkcyjnych. Wykorzystane w tym celu metody redukcji oraz analizy sieci pozwalają zbadać czy sieć jest dobrze zbudowana a tym samym czy proces produkcyjny będzie poprawnie realizowany również po wprowadzeniu pośrednich punktów kontroli jakości w wyniku czego może wystąpić konieczność przeprowadzenia modyfikacji. Do odwzorowania rzeczywistych procesów produkcyjnych zastosowane zostały s i  - sieci. (Modyfikacje sieci Petriego modelujących procesy produkcyjne po wprowadzeniu punktów kontroli jakości). Słowa kluczowe: sieci Petriego, -sieci, s-sieci, proces produkcyjny. Keywords: Petri nets, -nets, s-nets, production process. Introduction Petri nets [1,2,3] can be used for modeling, analysis and verification of a wide range of parallel processes, especially asynchronous ones. Among others, they can be applied to formal verification of the production processes [4,5]. A correct production process should have no deadlocks, should never try to initialize again an operation which is already active, and should be cyclic. That means that a Petri net which models such process should be well-formed. There are various methods which allow to check whether a net is well-formed and, if it is not, to diagnose its defect. When the quality contro[...]

 Strona 1