Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Janusz Klink"

EWOLUCJA POJĘCIA JAKOŚCI W ŚWIETLE NOWYCH ARCHITEKTUR SIECIOWYCH I MODELI ŚWIADCZENIA USŁUG DOI:10.15199/59.2017.8-9.29


  Jednym z głównych celów działalności usługodawców i operatorów sieci jest dostarczanie atrakcyjnej oferty usługowej, z której użytkownicy będą chętnie korzystać. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na powodzenie całego przedsięwzięcia, szczególnie w dobie wysokiej konkurencji, jest jakość dostarczanego produktu. Jakość jest pojęciem, które trudno wyrazić w sposób jednoznaczny, a jej definicje ewoluują. Definicja jakości podana przez ISO w latach 90. ubiegłego stulecia określa jakość jako zespół właściwości i charakterystyk liczbowych wyrobów, które wpływają na ich zdolności do zaspokajania potrzeb, zarówno tych aktualnie stwierdzonych, ale również przewidywanych bądź oczekiwanych w przyszłości. Wreszcie, nowa definicja ISO z 2001 roku [18] określa jakość jako "stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania". Uszczegółowienia pojęcia jakości, odnoszącego się do usług telekomunikacyjnych, należy szukać m.in. w dokumentach standaryzacyjnych Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) oraz Europejskiego Instytutu Standardów Telekomunikacyjnych (ETSI), wg których jakość usług (Quality of Service - QoS) stanowi zbiorczy efekt wydajnościowych cech usługi, które determinują stopień zadowolenia użytkownika [10, 13]. W drugim rozdziale zaprezentowano klasyfikację pojęć dotyczących jakości usług, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia, zarówno od strony usługodawcy jak również usługobiorcy. Trzeci rozdział przedstawia problem modelowania jakości i sposób powiązania jakości wrodzonej z jakością postrzeganą przez użytkownika. Oprócz omówienia generalnych zasad, pokazano również wyniki własnych badań. W rozdziale czwartym autorzy zwracają uwagę na potrzebę rozwoju nowych metod badania jakości, szczególnie w kontekście rozwoju nowych usług i technologii. Końcowa część pracy została zakończona podsumowaniem. 2. KLASYFIKACJA JAKOŚCI USŁUG W procesie świadczenia usług i korzystania z nich, wyróżnić można trzy zasadni[...]

Nowa metryka do oceny jakości usługi World Wide Web


  Nie ulega wątpliwości, że dzięki dynamicznemu rozwojowi Internet stał się platformą komunikacyjną, udostępniającą niespotykany dotychczas szeroki zasób usług. Ze względu na bezpołączeniowy charakter komunikacji w sieciach pakietowych oraz brak rezerwacji zasobów, a zatem brak gwarantowanej przepustowości sieci, zagadnienie zapewnienia jakości oferowanych usług w Internecie nabiera szczególnego znaczenia [1, 2, 3]. Fakt ten znalazł też potwierdzenie w ostatnich ustaleniach dotyczących jakości usług i sieci w Parlamencie Europejskim. Opublikowane w roku 2009 dyrektywy Unii Europejskiej [4, 5] zobowiązują wszystkie kraje członkowskie do wcielania w życie zasad i praw, gwarantujących przejrzystość i neutralność w sieciach publicznych. Tego rodzaju prace zostały rozpoczęte również w Polsce. W listopadzie 2012 roku podpisano w Warszawie, zainicjowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, Memorandum na polu QoS (Quality of Service). Ratyfikowało je około 40 sygnatariuszy, przedstawicieli firm, operatorów, uczelni i różnych organizacji [6]. Powszechnie znany jest podział ruchu w Internecie na strumieniowy i tzw. elastyczny. Ten pierwszy charakteryzuje usługi czasu rzeczywistego, takie jak np. VoIP i IPTV, które są w sposób szczególny wrażliwe na wszelkiego rodzaju opóźnienia i ich zmienność. Z kolei prawidłowa obsługa ruchu elastycznego, z którym związane są usługi transmisji danych, dla prawidłowego działania wymaga gwarancji bezbłędnego dostarczenia przesyłanej informacji od nadawcy do odbiorcy. Stąd też w tym drugim przypadku często wykorzystuje się w warstwie transportowej protokół TCP, którego mechanizm kontroli poprawności dostarczenia danych umożliwia prawidłowe funkcjonowanie tego rodzaju usługi. Usługę WWW można zaliczyć do usług transmisji danych, dla których opóźnienia tej transmisji nie są tak kluczowe, jak w przypadku usług czasu rzeczywistego. Tutaj liczy się przede wszystkim skuteczność dostarczenia danych. Z drugie[...]

WPŁYW STRATY PAKIETÓW I OPÓŹNIENIA E2E NA JAKOŚĆ USŁUGI VOIP DOI:10.15199/59.2017.8-9.26


  Koncepcja VoIP jest znana już od wielu lat, stąd obecnie usługa ta jest dobrze ustandaryzowana (ITU-T H.323 [1], IETF SIP [2]) i obszernie opisana w wielu książkach (patrz·[3-5]). Wielu operatorów sieciowych stosuje obecnie tę technologię w praktyce z dużym sukcesem. Usługa ta funkcjonuje z reguły dobrze, jednakże ze względu na brak zapewnienia 100% transmisji pakietów w platformie IP, nadal problemem jest jej jakość. Użytkownicy końcowi korzystający z klasycznych sieci telefonicznych są przyzwyczajeni do dobrej jakości usługi głosowej i oczekują tego samego w przypadku usługi VoIP. Jak ją zapewnić w sieciach pakietowych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, koniecznym jest przeprowadzenie badań mających na celu identyfikację i pomiar podstawowych parametrów QoS dla usługi VoIP. Otrzymane w tego rodzaju badaniach wyniki powinny być dogłębnie przeanalizowane, celem wyciągnięcia wniosków i opracowania zasad dla implementacji usługi VoIP w praktyce. Temu tematowi poświęcona jest niniejsza praca. Najpierw przedstawiona zostanie klasyfikacja metod pomiarowych QoS w sieciach z usługami typu Triple Play. W dalszym punkcie przedstawiona zostanie krótko technika PESQ i pokazane zostanie czy jest ona w stanie uwzględniać wpływ tzw. opóźnienia E2E na jakość oferowanej usługi głosowej w sieci IP. Kolejny punkt przedstawi dwie techniki pomiaru QoS na bazie zarejestrowanych parametrów sieciowych, tzn. E-model i E(IP)-model. Również tutaj zostanie pokazane, czy techniki te są w stanie uwzględniać opóźnienia E2E. Zdobyte w powyższych badaniach wyniki będą przedstawione graficznie oraz zinterpretowane. Pracę zakończy podsumowanie i zarys pól do dalszych badań. 2. KLASYFIKACJA METOD POMIAROWYCH QOS Metody do pomiaru QoS mogą zostać sklasyfikowane na bazie dwóch modeli: a) modelu dwustronnego i b) modelu jednostronnego (patrz Rys. 1, [6]). Model dwustronny wykorzystuje dwa sygnały: a) sygnał referencyjny i b) sygnał testowany. Oba sygna[...]

PORÓWNANIE PRACY TECHNIK TRANSPORTOWYCH WIDEO W ŚRODOWISKU IP DOI:10.15199/59.2019.7.21


  1. WSTĘP W dzisiejszym Internecie pojawiają się ciągle nowe typy usług. Wiele z nich związanych jest z transportem sekwencji wideo, co generuje obecnie największą część ruchu w Internecie. Internet ma jednakże swoje ograniczenia. Mogą tu występować straty pakietów, zmiany kolejności ich przesyłania, błędy w pakietach. To może prowadzić do obniżenia jakości usług. Usługa wideo jest obecnie realizowana w dwóch formach przesyłu. Pierwsza z nich to usługi czasu rzeczywistego, np. IPTV (Television over IP), VToIP (Video Telephony over IP). Druga forma to usługi, w których czas nie odgrywa pierwszoplanowej roli. Są to usługi typu streaming, np. Video on Demand. Aby zagwarantować dobrą jakość usługi wideo potrzebne są dzisiaj efektywne techniki transportowe. W usługach czasu rzeczywistego stosuje się obecnie najczęściej technikę MPEG2-TS [1]. W warstwie transportowej bazuje ona na niezapewniającym niezawodność transmisji danych protokole UDP [2]. Aby wesprzeć tę usługę w sieci stosuje się w warstwie aplikacji dodatkowo protokół RTP [3]. Sekwencje wideo są kapsułkowane w pakiety RTP, te z kolei (najczęściej osiem) w pakiety UDP i transportowane przez Internet. Usługa streamingu, wykorzystywana do przenoszenia materiału wideo w czasie nierzeczywistym, jest realizowana najczęściej przy wykorzystaniu w warstwie transportowej zapewniającego niezawodność transmisji danych protokołu TCP [4]. W takiej sytuacji w warstwie aplikacji stosuje się dzisiaj protokół HTTP [5]. Jako technikę transportu dla usługi streamingu wideo stosuje się obecnie najczęściej metodę MPEG-DASH [6]. Technika ta sprzęga w sobie dwa ważne aspekty, tj. rozdzielczość/szybkość kodowania obrazu i aktualnie dostępne pasmo w sieci. Jeżeli to pasmo jest mocno ograniczone, stosuje się kodowanie sekwencji wideo z mniejszą rozdzielczością i mniejszą szybkością kodowania obrazu, tak aby dopasować się skutecznie do sytuacji w sieci. Kiedy sytuacja w sieci się poprawia, pow[...]

Nowe podejście do pomiarów jakości usługi SMS w sieciach mobilnych DOI:10.15199/59.2016.8-9.7


  W artykule opisano problematykę związaną z oceną jakości usługi SMS w sieciach mobilnych. Przedstawiono nowe stanowiska i metodykę pomiarową do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych w dwóch krajach EU. W kolejnym kroku zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych z użyciem przedstawionych narzędzi w rzeczywistych sieciach, zarówno w Polsce, jak i w Niemczech. Dokonano również interpretacji otrzymanych wyników przy zastosowaniu odpowiednich analiz statystycznych, a także podano sposób oceny jakości badanej usługi na podstawie zaproponowanego modelu. Przedstawiono również wnioski wynikające z badań, które mają charakter ogólny i mogą stanowić bazę rozwijania systemów pomiarowych do oceny jakości usługi SMS, co wydaje się interesujące, szczególnie w sytuacji, gdy na rynku IT brakuje efektywnych systemów i metod pomiarowych do oceny jakości usługi krótkich wiadomości tekstowych.Rynek telefonii komórkowej przeżywa w ostatnich latach gwałtowny rozwój, czego przykładem może być wzrost liczby użytkowników, szacowanej na 700 milionów w roku 2000, do ponad 7 miliardów w roku 2015 [1]. Wśród usług, z których korzystają użytkownicy, niekwestionowanym liderem jest usługa głosowa. Jednak na kolejnym miejscu znajduje się usługa krótkich wiadomości tekstowych (Short Message Service), o której popularności świadczy prawie 8 miliardów wiadomości przesyłanych obecnie w ciągu roku [2, 3]. Co więcej, SMS dostarcza dziś (po usłudze głosowej) najwyższe dochody. Dzieje się tak pomimo coraz szerszego korzystania przez użytkowników z poczty elektronicznej, mobilnych usług multimedialnych - tzw. Multimedia Messaging Service (MMS) czy wszelkiego rodzaju usług klasy Over-The-Top (OTT), opartych na dostępie do Internetu. Ocenia się, że obecnie ponad połowa wartości przychodów generowanych przez wszystkie usługi komunikacji tekstowej pochodzi z usługi SMS (rys. 1) [4]. Pomimo rozwoju technologicznego samych telefonów oraz obsługiwanych przez [...]

 Strona 1