Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Kornelia Kadac"

Wpływ wymiarowości cząstek na właściwości elektryczne materiałów i ich zastosowanie DOI:10.15199/13.2015.6.7


  Cząstka w popularnym rozumieniu, to każdy fragment materii, który jest na tyle mały, iż nie można go zobaczyć "gołym okiem". Stanowi ona podstawę wielu badań z pogranicza chemii, fizyki i inżynierii materiałowej już od wieków. Współcześnie na szczególną uwagę zasługują obiekty nanometryczne, o rozmiarach od 10-9 do 10-12 m [1]. Są one istotnym punktem zainteresowania naukowców w skali całego świata, bowiem wykazują szereg zdumiewających i pożądanych cech, które trudno pojąć w kategoriach makroskopowych wyobrażeń zmysłowych. Z powodu dużej powierzchni, uzależnionej od wymiarowości i struktury, nanomateriały wykazują interesujące i różnorodne właściwości fizykochemiczne. W pracy zostaną przedyskutowane właściwości elektryczne nanocząstek metalicznych i półprzewodnikowych, jako cechy istotne w rozwoju mikroelektroniki i technologii odnawialnych źródeł energii. Nanocząstki reprezentują stan materii w obszarze przejściowym pomiędzy objętościowym ciałem stałym, a pojedynczą molekułą. W konsekwencji, ich właściwości fizyczne i chemiczne zmieniają się począwszy od cech typowych dla stanu stałego, a skończywszy na właściwościach pojedynczych cząsteczek. Nanocząstki z uwagi na swoje rozmiary leżą pomiędzy molekularną granicą gęstości dyskretnych stanów energetycznych, a przedłużoną krystaliczną granicą pasm ciągłych. Oznacza to, iż orbitale molekularne tych układów nie tworzą typowych pasm energetycznych charakterystycznych dla krystalicznych ciał stałych, ale też nie mają typowej budowy poziomów energetycznych spotykanych w cząsteczkach i atomach izolowanych. W nanocząstkach stosunek powierzchni do objętości jest bardzo duży, a znacząca część atomów znajduje się na powierzchniach, w obrębie granic międzyziarnowych lub międzyfazowych. Toteż właściwości powierzchniowe nanomateriałów mają istotny wpływ na właściwości tych substancji. Powstawanie struktur nanometrycznych danego materiału, skutkuje zmianą właściwości w porównaniu z wyjśc[...]

Wybrane właściwości polimerów przewodzących a przykładzie poli(3-heksylotiofenu) DOI:10.15199/13.2016.7.10


  Praca opisuje wybrane właściwości elektryczne polimeru przewodzącego elektronowo, tj. poli(3-heksylotiofenu). W ramach prezentowanego cyklu badań analizie poddano charakterystykę prądowo-napięciową prasowanych na zimno próbek proszkowych pokrytych dwustronnie złotymi kontaktami, energię aktywacji przewodnictwa elektrycznego oraz kinetykę domieszkowania parami jodu. Słowa kluczowe: polimery przewodzące, poli(3-heksylotiofen).Polimery przewodzące są wielkocząsteczkowymi substancjami chemicznymi o budowie łańcuchowej, które łączą właściwości typowe dla tworzyw sztucznych ze zdolnością do przewodzenia prądu elektrycznego [1-3]. Przykładem tego typu związków jest politiofen (PTh) [2-4], materiał intensywnie badany od lat 80. dwudziestego wieku, odznaczający się półprzewodnikowym charakterem w stanie niedomieszkowanym. Z uwagi na kłopot z przetwórstwem PTh dokonano syntezy jego licznych pochodnych, wykazujących podobne właściwości elektrochemiczne. Rozwiązaniem problemu niskiej rozpuszczalności PTh jest wprowadzanie do łańcucha głównego podstawnik[...]

 Strona 1