Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"LAURA RADCZUK"

Wspomnienia pośmiertne Maria Ozga-Zielińska 1930-2015 DOI:

Czytaj za darmo! »

17 grudnia 2015 r. zmarła Prof. dr hab. inż. Maria Ozga-Zielińska, ważna postać w nauce i wybitny hydrolog. Urodziła się 26 sierpnia 1930 r. w Warszawie. Większość tragicznych lat wojny i okupację przetrwała wraz z rodzicami w rodzinnym mieście na Żoliborzu. Po upadku Powstania Warszawskiego (1944) wraz z mamą i bratem została wywieziona do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Ojciec został osadzony w Dachau. Po wyzwoleniu obozów przez wojska amerykańskie, szczęśliwie ocaleni powrócili do Warszawy. Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie ukończyła w 1950 r. Studia wyższe dwustopniowe na Politechnice Warszawskiej ukończyła w 1953 r., uzyskując stopień inżyniera budownictwa wodnego, a następnie w 1956 r. stopień magistra inżyniera budownictwa wodnego. Bardzo ważnym momentem w tym okresie, co często podkreślała, było zatrudnienie Jej, jako studentki trzeciego roku, na stanowisku zastępcy asystenta w Zakładzie Hydrauliki i Hydrologii. Pierwsza jej samodzielna publikacja naukowa ukazała się w 1960 r. w "Gospodarce Wodnej"; od tego czasu opublikowała 76 oryginalnych prac naukowych. W działalności naukowej była wierna zasadom Kartezjusza i Newtona. Naczelną zasadą Kartezjusza było, że jeżeli coś narzuca się umys[...]

Wspomnienia pośmiertne DOI:

Czytaj za darmo! »

Dr inż. Dorota Olearczyk urodziła się 11 września 1962 r. we Wrocławiu. Po ukończeniu studiów w 1988 r., 1 września 1990 r., rozpoczęła pracę w Instytucie Inżynierii Środowiska, gdzie pracowała do końca. Dyplom mgr. inż. uzyskała w 1988 r. na ówczesnym Wydziale Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego), przedkładając pracę pt. "Wstępny projekt modernizacji wałów rzeki Odry od Brzegu do Wrocławia" napisaną pod kierunkiem dr. hab. inż. Czesława Szczegielniaka. W 1994 r. uzyskała dyplom MSc (MSc Degree in Water Resources Management and Hydrology) na Wageningen Agricultural University w Holandii, na podstawie pracy pt. "Maximum discharges in the upper and middle river Odra basin". Tytuł doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie kształtowanie środowiska, specjalność hydrologia, uzyskała w 2001 r. na podstawie wyróżnionej przez Radę Wydziału pracy pt. "Zależności regionalne przepływów maksymalnych w dorzeczu górnej i środkowej Odry" napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Laury Radczuk. Prowadzona przez wiele [...]

O konieczności wprowadzenia jednolitych standardów obliczania zasobów wodnych w gospodarce wodnej DOI:


  UWAGI OGÓLNE Woda determinuje rozwój społeczno-gospodarczy regionów i krajów. Nauka o zasobach wodnych obejmuje dwie zbieżne, wzajemnie przecinające się dziedziny - hydrologię i gospodarkę wodną [6]. Wiedza o zasobach wód stanowi podstawę planowania, projektowania i realizacji zadań gospodarki wodnej. Gospodarka wodna jest nauką o gospodarowaniu zasobami wodnymi, a zadaniem jej jest racjonalne kształtowanie i wykorzystywanie zasobów wód powierzchniowych oraz podziemnych, zgodnie z zasadami wynikającymi z przyjętej polityki zrównoważonego rozwoju jako integracji trzech dziedzin: gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Koncepcja zrównoważonego rozwoju pojawiła się ponad dwie dekady temu, jako próba stworzenia ram dla zarządzania rozwojem. Zrównoważony rozwój pozwala na uniknięcie kryzysów na poziomie ekologicznym, społecznym i ekonomicznym. Koncepcja zrównoważonego rozwoju w połączeniu z podejściem zintegrowanym i długofalowym, wiąże się często ze zmianą przyzwyczajeń, istniejących struktur oraz powszechnie panujących przekonań. Często powiązane jest to z wprowadzeniem i wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi i metod. Wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju napotyka wciąż na liczne przeszkody, gdyż wzajemne interakcje gospodarki, społeczeństwa i środowiska mają charakter dynamiczny i trudny do przewidzenia [5]. Mimo tak znaczącej roli zasobów wodnych ich ilościowa ocena w różnych warunkach zasilania jest ciągle aktualnym problemem współczesnej hydrologii i gospodarki wodnej. Polska, jako członek Unii Europejskiej, jest zobowiązana do respektowania zasad gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Podstawą zrównoważonego zarządzania w gospodarce wodnej jest znajomość procesów i zjawisk determinujących rozkład przestrzenny i czasowy wód powierzchniowych i podziemnych oraz ich wzajemne powiazania. Zarządzanie złożonym systemem jakim jest zlewnia rzeczna wymaga skutecznych systemów do oceny zasobów wodnych i [...]

 Strona 1