Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Patryk Lis"

Obowiązek certyfikacji betonu towarowego w świetle przepisów prawa DOI:10.15199/33.2018.01.27


  Beton towarowy ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo konstrukcji oraz jej użytkownika. Z powodu natury tego wyrobu nie należy oczekiwać harmonizacji normy EN 206 i ustanowienia systemu oceny oraz weryfikacji stałości właściwości użytkowych na poziomie europejskim. W przypadku betonu towarowego nie ma problemów w obrocie pomiędzy krajami członkowskimi Unii z tego powodu, że transport na dalsze odległości nie jest możliwy. Nasi sąsiedzi (np. Czechy, Słowacja, Litwa) od chwili wejścia do Unii Europejskiej ustanowili system oceny zgodności betonu towarowego. Zwykle jest to poziom certyfikacji zakładowej kontroli produkcji 2+. Od początku 2017 r. beton towarowy do zastosowania w konstrukcjach, wmyśl ustawy o wyrobach budowlanych [5], został wpisany na listę wyrobów budowlanych i od połowy 2018 r. będzie podlegał rygorom wynikającym z wymagań systemu oceny 2+. Ustawa o wyrobach budowlanych przewiduje w artykule 8 ust. 8 konieczność regulacji obszaru krajowego. Aktem wykonawczym do tej ustawy, wydanym na podstawie artykułu 8 ust. 8, jest "Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobów znakowania ich znakiem budowlanym" [4]. Rozporządzenie to w Załączniku nr 1 w poz. 26 wymienia beton i wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem, jako wyroby budowlane, którym został przypisany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wraz z obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym. Dotychczas w Polsce podejmowano próby różnego rodzaju działań projakościowych, takich jak dobrowolna certyfikacja betonu z kontrolą jakości [2, 3], czy program promocji jakości realizowany przez Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego pod hasłem "Dobry Beton". Wymagania przepisów krajowych Zgodnie zRozporządzeniemMIiB [4], beton towarowywzależności od przeznaczenia został objęty następującymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytk[...]

 Strona 1