Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Yuanyuan She"

Ocena jakości zielonej herbaty poprzez identyfikację chemicznych "odcisków palców" DOI:10.15199/62.2018.9.43


  Technologia NCF oparta jest na analizie reakcji oscylacyjnych1). Kiedy kilka różnych substancji miesza się ze sobą, to stężenia poszczególnych składników nie zmieniają się tak jednostajnie jak w przypadku prostej reakcji chemicznej. Okresowa zmiana stężeń reagentów w czasie i przestrzeni nosi nazwę oscylacji; układ taki, zwany oscylatorem chemicznym, jest przykładem struktur dysypatywnych lub samoorganizujących się2). W latach pięćdziesiątych XX w. Biełousow i Żabotyński3) udowodnili istnienie oscylacji stężeń produktów przejściowych w reakcji utleniania kwasów organicznych bromianem, zachodzącej w obecności jonów metali jako katalizatora (reakcja BZ). Ich doświadczenie zapoczątkowało szczegółowe badania tej reakcji. W latach osiemdziesiątych XX w. reakcja BZ była stosowana głównie jako narzędzie analityczne do wykrywania początkowej rozpuszczalności jonów metali w roztworze4). W stabilnym chemicznym układzie oscylacyjnym na parametry oscylacji (okres i amplituda) wpływał dodatek jonów metalu. Parametry te zmieniały się liniowo wraz z dodatkiem jonów. Badacze opracowali urządzenie CSTR wykorzystujące reakcje BZ5). Ciągłe uzupełnianie reagenta zużywanego w procesie reakcji utrzymuje stabilność oscylacji. Po dodaniu substancji, która została zużyta, zmieniony parametr po kilku cyklach wraca do wartości początkowej. Stwierdzono, że za pomocą tej metody można wykryć różne jony metali, substancje organiczne, leki i witaminy6). Jednak sposób ten nie wykorzystuje w pełni możliwości chemii nieliniowej7), występują tu także oznaczenia w wyznaczeniu wartości badanych parametrów. Nawet jeśli można dokładnie oznaczyć ilość znanej substancji, to nie można przeprowadzić jakościowej analizy nieznanej kompozycji. W układzie zamkniętym oscylacje chemiczne gasną, jeśli substraty reakcji nie są uzupełniane (reakcja w pewnym momencie się zakończy)7). Nieliniowa krzywa potencjał-czas reakcji ujawnia przebieg reakcji od The nonlinear chemical finger[...]

Badania nad Radix Sophorae Subprostratae za pomocą techniki nieliniowych fingerprintów chemicznych (pełne spektrum) DOI:10.15199/62.2018.11.14


  W chemicznych reakcjach oscylacyjnych (oscylatorach chemicznych) stężenia produktów przejściowych zmieniają się okresowo w czasie (oscylują). Te oscylacje stężeń można obserwować makroskopowo w postaci okresowych zmian m.in. potencjału, absorbancji, barwy mieszaniny reakcyjnej i objętości. Niektóre z tych parametrów można dokładnie zmierzyć za pomocą przyrządów analitycznych1). To szczególne zjawisko chemiczne było przez środowisko naukowe ignorowane aż do lat 60. i 70. XX w. (naukowcy wykluczali możliwość występowania oscylacji stężeń w czasie). Aby stworzyć fizykochemiczne podstawy do wyjaśnienia chemicznych reakcji oscylacyjnych, proponowano różne teorie, takie jak struktury dysypatywne lub mechanizm FKN (model Fielda, Körösa i Noyesa, naukowców z University of Oregon)2), zw. też oregonatorem. W ostatnich latach The chemical oscillating reaction refers to a chemical system in which the concentration of each chemical component changes periodically over time. The apparent characteristics include periodic changes of potential, absorbance, color, shape and volume. Some of them can be accurately measured with analytical instruments1), so as to reflect the changing process of the chemical system. This peculiar chemical phenomenon was neglected for a long time, until the 1960s and 1970s. A variety of theories was proposed to explain the chemical nature of this phenomenon, such as dissipative structure and FKN (Field, Körös, Noyes)2) mechanism (Oregonator model) to make a basis for research. In recent years, some scientists have suggested that results of the complex reaction mechanism of chemical oscillation, the non-imitating reaction conditions, the sensitivity to the change of external conditions and the linear correlation between chemical composition and reaction can be used in chemical analysis3). In a specific reaction system, different substances or their different amounts will have an impact on the reaction system, resulting [...]

Badanie wykrywania mieszanin węglowodanów metodą nieliniowego chemicznego fingerprintu DOI:10.15199/62.2019.1.1


  Węglowodany są szeroko rozpowszechnione w organizmach żywych i wykorzystywane jako główne źródło energii niezbędnej do utrzymania aktywności życiowej. Glukoza, sacharoza i fruktoza wykazują szczególne funkcje fizjologiczne. Produkty ich przemiany mogą być substratami układu reakcji oscylacyjnej B-Z (reakcja Biełołusowa i Żabotyńskiego)1). Oscylacja chemiczna polega na okresowej zmianie stężeń reagentów w czasie i w przestrzeni, gdy reagujący układ jest daleki od stanu równowagi2). W układzie oscylacyjnym obserwuje się m.in. zmiany przepływów chemicznych, oscylacji chemicznych3), fali oscylacyjnej, a także reakcje chaotyczne. Nieliniowy chemiczny fingerprint (NCF) stanowi nową metodę identyfikacji struktur chemicznych w warunkach, gdy reagujący układ nie osiągnął równowagi chemicznej. Technika ta ma praktyczne zastosowanie w analizie chemicznej, diagnostyce klinicznej, w identyfikacji chińskich surowców stosowanych w lecznictwie (materia medica) oraz w naukach biologicznych4-6). Przedmiotem badań było zastosowanie techniki NCF w chemii analitycznej. Część doświadczalna Materiały i aparatura Stosowano glukozę (cz.d.a.), sacharozę (cz.d.a.) i fruktozę (o czystości odczynników biochemicznych), stężony kwas siarkowy(VI), Carbohydrates are widely distributed in living organism and used as a main source of energy needed maintaining the life activity. Glucose, sucrose and fructose have special physiological function. Products of their conversion can be intermediates in B-Z oscillating reaction system1). Chemical oscillation refers to a phenomenon that some state parameters (such as concentration of chemical components) were periodically changed with the time in the state far away from equilibrium2), including chemical flow, chemical oscillation3), chemical wave and chemical chaos. However, the NCF technology is a new method for identification of chemical structures and evaluation following non-equilibrium chemical theory, which has a[...]

 Strona 1