Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Magdalena Kałużna"

Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie DOI:10.15199/33.2018.08.12


  budowlanego. Stolarka budowlana - TEMAT WYDANIA www.materialybudowlane.info.pl ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X 8 ’2018 (nr 552) 1) Centrum Techniki Okrętowej S.A.; magdalena.kaluzna@cto.gda.pl Streszczenie. Wprowadzanie wyrobów budowlanych do obrotu jest kwestią uregulowaną prawnie, zarówno na rynku europejskim, jak i krajowym. W określonych przypadkach certyfikacja wyrobu bądź zakładowej kontroli produkcji jest obligatoryjna. Celem artykułu jest podanie uwarunkowań związanych z obowiązkową i dobrowolną certyfikacją drzwi, a także zwrócenie uwagi na sposób deklarowania właściwości wyrobu, jaką jest odporność na włamanie. Słowa kluczowe: dobrowolna certyfikacja; deklarowanie właściwości użytkowych; oznakowanieCE; drzwi odporne nawłamanie. Abstract. Placing construction products on the market is regulated by law, both on European market and domestic one. In specified cases the certification of the product or of factory production control is obligatory. The aim of the author adopted in this study is the contradistinction of considerations connected with obligatory certification and voluntary certification of doors, and also drawing attention to the way of declaring of product performance, that is burglary resistance. Keywords: voluntary certification; declaring of performance; CE marking; burglary resistant doors. DOI: 10.15199/33.2018.08.12 Certyfikacja drzwi odpornych na włamanie Certification of burglary resistant doors mgr inż. Magdalena Kałużna1) Artykuł przeglądowy 54 Drzwi z właściwością odporności na włamanie (potocznie zwane drzwiami antywł[...]

Zakładowa Kontrola Produkcji w sektorze MŚP - propozycja metody zarządzania dokumentacją systemu DOI:10.15199/48.2018.9.22


  Wprowadzenie Określenie Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) po raz pierwszy pojawiło się w Dyrektywie Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych. ZKP została tam zdefiniowana jako stała, wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta. Wszystkie jej elementy, wymagania i przepisy przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania. Taki system dokumentowania kontroli produkcji powinien gwarantować jednolitą interpretację zapewnienia jakości i umożliwić sprawdzenie osiągnięcia wymaganych cech wyrobu oraz efektywność działania systemu kontroli produkcji [5]. Polska, przystępując do Unii Europejskiej w 2004 roku, zobowiązała się do dostosowania swoich przepisów w zakresie normalizacji wyrobów do przepisów i podejścia unijnego. To zobowiązanie dotyczy również rynku wyrobów budowlanych [11]. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r., ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (CPR), zdefiniowało na nowo pojęcie ZKP, które obecnie określane jest jako udokumentowana, stała i wewnętrzna kontrola produkcji w zakładzie produkcyjnym, zgodnie ze stosownymi, zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi [17]. W prawodawstwie polskim ZKP po raz pierwszy określono w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 157 2018 Wr z e s i e ń budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 r. nr 198, poz. 2041) [15]. Jej definicja pokrywała się z podaną w Dyrektywie Rady 89/106/EWG. Natomiast Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości [...]

Uwarunkowania związane z wykorzystaniem outsourcingu w systemach zakładowej kontroli produkcji DOI:10.15199/48.2017.5.4


  Considerations in application of outsourcing in factory production control systems Streszczenie Outsourcing znajduje coraz częściej zastosowanie w polskich przedsiębiorstwach jako koncepcja służąca poprawie skuteczności i efektywności procesów, w tym w organizacjach sektora budowlanego stosujących Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP). Celem autorów, przyjętym w niniejszym opracowaniu, jest identyfikacja newralgicznych obszarów ZKP narażonych na zagrożenia wynikające z wykorzystania outsourcingu, a także określenie podstawowych sposobów ograniczania ryzyka związanego z outsourcingiem. Przedstawione sugestie są wynikiem badań przeprowadzonych przez Autorów wśród wybranych producentów sektora budowlanego.Summary Outsourcing is increasingly being used in Polish companies, serving as the concept of improving the effectiveness and efficiency of processes, including in the construction sector organizations using Factory Production Control (FPC). The aim of the authors adopted in this study is the identification of key areas of FPC exposed to risks arising from the use of outsourcing, and to identify ways to reduce the risks associated with outsourcing. The suggestions presented in the article are the result of research carried out by the Authors among selected manufacturers in the construction sector.Słowa kluczowe outsourcing, zakładowa kontrola produkcji Keywords outsourcing, factory production control.Wprowadzenie Outsourcing to przedsięwzięcie, mające na celu wydzielenie ze struktur macierzystej organizacji, realizowanych przez nią zadań i przekazanie ich do realizacji innym podmiotom gospodarczym [1] i oparte na kooperacji organizacji działających na jednym wewnątrzkrajowym rynku, z których jedna zleca innym zadania, dzięki czemu może uzyskać korzyści [2], [3]. Rosnącą popularność outsourcing zawdzięcza korzyściom, które można uzyskać dzięki jego wykorzystaniu. Są nimi: redukcja kosztów, ograniczenie ryzyka, zwiększenie sprawn[...]

 Strona 1