Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Manuela Reben"

Szkła dla optoelektroniki

Czytaj za darmo! »

W pracy opisano technologię otrzymywania szkłoceramiki tlenkowo-fluorkowej produkowanej na bazie szkieł z układu SiO2-Al2O3-Na2O-LaF3. Dzięki równomiernemu rozmieszczeniu nanokrystalicznej fazy fluorku lantanu w matrycy szklistej, jak i możliwości przyjmowania do swej struktury pierwiastków ziem rzadkich otrzymana szkło-ceramika znajduje zastosowanie w optoelektronice jako wzmacniacze optyczne czy konwertory częstotliwości. Słowa kluczowe: szkło-ceramiki, ceramizacja, szkła tlenkowo-fluorkowe.Szeroko pojęta optyka rewolucjonizuje wiele dziedzin współczesnej techniki. Zaobserwować można zadziwiająco szybki wzrost zastosowań materiałów szklistych i rozwój nowych technologii, które bazują na ich niestandardowych właściwościach. Szkła nie tlenkowe znajdują zastosowanie w aplikac[...]

Stabilność termiczna szkieł tellurowych

Czytaj za darmo! »

Celem prowadzonych badań było określenie stabilności termicznej oraz zakresu temperatur ceramizacji szkieł tellurowych z układu TeO2-WO3-PbO-PbF2- Na2O domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich tj. Tm3+ oraz Yb3+. Przebieg przemian fazowych zachodzących podczas ogrzewania szkieł określono przy pomocy metody DTA/DSC. Ustalono zakres temperaturowy obróbki termicznej szkieł tellurowych, w wyniku której otrzymano nanokrystaliczne materiały mające zastosowanie w optoelektronice. Zbadano wpływ rodzaju domieszek aktywnych na procesy termiczne zachodzące podczas ogrzewania szkieł tellurowych. Wyznaczono interesujące z punktu widzenia optoelektroniki parametry optyczne tj. współczynnik załamania światła, transmisję w zakresie widzialnym jak i w podczerwieni oraz luminescencję. Sło[...]

Wpływ uziarnienia ścierniwa i prędkości posuwu strumienia na chropowatość powierzchni szkła po cięciu strumieniem wodno-ściernym

Czytaj za darmo! »

Artykuł dotyczy zagadnień z dziedziny przetwórstwa szkła. W szczególności skoncentrowano się na procesie cięcia szkła przy pomocy strumienia wody ze ścierniwem, realizowanym na urządzeniu typu Abrasive Water Jet Machining (AWJM). Na przykładzie próbek ze szkła oceniono wpływ doboru parametrów cięcia na stan powierzchni. Próbki do badań wycięto na centrum obróbczym Flow IFB 2, odpowiednio zaprogramowany proces cięcia pozwolił na uzyskanie najlepszych rezultatów procesu obróbkowego z uwzględnieniem najmniejszego nakładu energii. Ustalono wpływ uziarnienia ścierniwa oraz różnych prędkości cięcia na chropowatość powierzchni szkła. Słowa kluczowe: cięcie szkła strumieniem wodnościernym, centrum obróbcze Flow IFB 2, klasy cięcia, chropowatość powierzchni szkła.Szkło ze względu na swoje właściwości należy do materiałów trudno obrabialnych. Obróbka mechaniczna szkła taka jak cięcie, szlifowanie czy wiercenie otworów wymaga ze względu na kruchość tego tworzywa stosowania innych metod niż w przypadku takich materiałów jak metale, tworzywa sztuczne czy drewno [1, 2]. Przy obróbce trudno obrabialnych materiałów jakim jest szkło, obróbka strumieniem wodno - ściernym zyskała zdecydowanie na znaczeniu. Możliwość przeniesienia tej technologii do obszarów zarezerwowanych dla tradycyjnych metod wynika w głównej mierze z jej licznych zalet (brak termicznego oddziaływania strugi, bardzo małe naciski podczas procesu cięcia, struga jako jedno uniwersalne narzędzie stosowane do cięcia wszystkich materiałów) oraz z postępu technologicznego, który pozwala na stosowanie znacznie wyższych ciśnień wody. Do słabych stron tej metody można zaliczyć występowanie śladów po obróbce na powierzchniach bocznych wycinanych przedmiotów oraz odchylenie zarysu przecięcia od zarysu idealnego. Wady te spowodowane są szczególnego rodzaju oddziaływaniem wysokociśnieniowej strugi wodno - ściernej na obrabiany materiał [3]. W roku 1982 niezależnie od siebie trzy ró[...]

Przyczyny samoistnego pękania szkła hartowanego

Czytaj za darmo! »

Szkło jest obecnie często stosowane na elewacjach obiektów użyteczności publicznej i budynkówmieszkalnych. Przeszklone ściany zewnętrzne stwarzają bowiem poczucie dużej przestrzeni i komfortu, jaki zapewnia oddziaływanie naturalnego światła. Architekci coraz częściej stosują w swoich projektach konstrukcje szklane. Żebra szklane, stopnie schodów, podłogi szklane, dachy to tylko niektóre z przykładów takiego zastosowania. Postęp w technologii produkcji szkła pozwolił na wykorzystanie jego właściwości fizycznych i mechanicznych jako materiału budowlanego.Wporównaniu z innymimateriałami konstrukcyjnymi szkło ma dość wysoki moduł Younga 70 000 MPa porównywalny z aluminium oraz bardzo dużą wytrzymałość na ściskanie 800 - 1000 MPa. Wytrzymałość szkła na zginanie oraz na rozciąganie[...]

Badanie stopnia zdefektowania struktury szkieł tellurowych metodą pomiarów czasów życia pozytonów


  Spektroskopię czasów życia pozytonów PALS wykorzystano do określenia zmian stopnia zdefektowania struktury szkieł tellurowych domieszkowanych jonami lantanu. W wyniku przeprowadzonych badań, na podstawie uzyskanych widma czasów życia pozytonów obliczono wartości dwóch składowych τ i ich natężeń. Przeprowadzona analiza wskazuje, że uzyskane składowe czasów życia pozytonów odpowiadają w przypadku τ1 za anihilację z elektronami swobodnymi oraz anihilację w zdefektowanej strukturze typu wakans. Druga składowa τ2 związana jest z występowaniem defektów objętościowych powstałych na granicy ziaren lub dyslokacji występujących w badanych szkłach. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w procentowym udziale natężeń poszczególnych składowych czasów życia pozytonów τ, zdecydowanie przeważają anihilacje swobodne i defekty atomowe typu wakans. Słowa kluczowe: szkła tellurowe, anihilacja pozytonu, defekty typu wakans, czas życia. Abstract Investigation of the structure of the tellurite glasses by means of positron lifetime measurements Positron lifetime spectroscopy PALS has been applied of the investigation of the structure of tellurite glasses lanthanum ions doped. As a results of the research of positron lifetimes two components τ and its intensities were obtained. The analysis shows that obtained lifetime components τ1 are responsible for the occurrence of free positrons annihilation with electrons, on the other hand the intermediate lifetime τ2 is due to positron trapping modes. The percentage of intensities of individual components of positron lifetime shows that strongly dominated by free positrons annihilation and vacancy-type defects. Keywords: tellurite glasses, positron annihilation, vacancy-type defects, component lifetime. 1. Wprowadzenie Przedstawiona w niniejszej pracy metoda spektroskopii czasów życia pozytonów PALS jest jedną z najlepszych technik badawczych do detek[...]

Zastosowanie metody PALS do oceny stopnia zdefektowania struktury szkieł tlenkowych ołowiowo-bizmutowo-galowych


  W pracy zaprezentowano badania struktury szkieł tlenkowych ołowiowo-bizmutowo - galowych z wykorzystaniem metody spektrometrii czasów życia anihilujących pozytonów PAL. Obliczone parametry wychwytu pozytonów w badanych szkłach pozwalają wyciągać wnioski dotyczące stopnia i charakteru zdefektowania struktury szkieł. Korelacja otrzymanych wyników z własnościami magnetooptycznymi pozwala na formułowanie hipotez dotyczących wpływu defektów struktury szkieł na ich własności magnetooptyczne. Otrzymane wyniki badań wskazują na postawienie hipotezy, że na własności magnetooptyczne badanych szkieł ma wpływ nie ilość a wielkość defektów oraz istnienie swobodnych objętości w strukturze szkła. Słowa kluczowe: szkła tlenkowe, anihilacja pozytonów, defekty struktury, własności magnetooptyczne. Application of PAL S method to evaluate the defect degree of lead-bismuth-gallium glass structure Abstract Positron lifetime spectroscopy PALS has been applied to the investigation of lead-bismuth-gallium glass structure. The calculated parameters of positrons trapping in the studied glasses allow to draw conclusions about the defect degree and nature of glass structure. The correlation of obtained results with magneto-optic properties allows to formulate hypotheses concerning the influence of defects in the structure onto their magneto- optical properties. The obtained results of studied glasses suggest that size of defects and the existence of free volume in the glass have significant influence on magneto-optical properties. Keywords: oxide glass, positron annihilation, structure defects, magneto-optical properties. 1. Wprowadzenie Zastosowana w prezentowanych badaniach metoda spektroskopii czasów życia anihilujących pozytonów PAL jest jedną z najlepszych technik badawczych do detek[...]

Badanie stopnia zdefektowania struktury szkieł z układu SiO2-BaO-K2O-NaF za pomocą metody badań czasów życia pozytonów PALS


  Próbki szkieł tlenkowo-fluorkowych z układu SiO2-BaO-K2O-NaF o różnych składach chemicznych poszczególnych komponentów, zostały zbadane metodą spektroskopii czasów życia pozytonów PALS. W oparciu o model Tao-Eldrupa oszacowano rozmiary, występowanie oraz ilości wolnych objętości w tych materiałach. Przeprowadzone badania wykazały istnienie trzech składowych τ1, τ2 i τ3. Składowa τ1 jest odpowiedzialna za anihilację swobodną pozytonów i anihilację z elektronami defektów punktowych typu wakans. Składowa τ2 związana jest z występowaniem defektów objętościowych powstających na granicach międzyziarnowych, dyslokacji lub skupisk wakansów. Składowa τ3 przypisywana jest do anihilacji pick-off pułapkowanie o-Ps przez wolne objętości. Wszystkie występujące wolne objętości w badanych próbkach nie posiadały tych samych rozmiarów. Słowa kluczowe: anihilacja pozytonów, defekty strukturalne, szkła tlenkowo-fluorkowe, wolne objętości. Investigation of the structure of SiO2-BaO-K2O-NaF glass system by means of positron lifetime measurements Abstract Positron lifetime spectroscopy PALS has been applied to the investigation of the structure of glass samples from the SiO2-BaO-K2O-NaF glass system. From the Tao-Eldrup formula the occurrence and size of the free volume of investigated glasses was calculated. Three components of the positron lifetime τ1, τ2 i τ3 were obtained. The τ1 component is responsible for the annihilation of free positrons and the annihilation of electrons vacancy-type of defects. The intermediate lifetime τ2 corresponds to the annihilation of free positrons with electrons in the bulk material and positron trapping modes, τ3 corresponds to the pick-off annihilation of o-Ps trapped by free volumes The size of all free volume were different in all studied glasses. Keywords: positron annihilation, structural defects, oxyfluoride glass, free volumes. 1. Wprowadz[...]

Comparative studies of the electrochemical behaviour of Me|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Me|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Me|Zr0.84Y0.16O1.9 systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes DOI:10.15199/28.2017.2.1


  Electrochemical measurements were performed with applied potential of -0.05 to -0.7 V at 700°C. An increase in absolute current was observed in chronoamperometric curves during long-term negative polarisation from -0.3 to -0.7 V for an Ag quasi-point electrode in Ag|E, E = Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3; Ce0.8Gd0.2O1.9, or Zr0.84Y0.16O1.9 systems. Decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp for Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Ce0.8Gd0.2O1.9, and Zr0.84Y0.16O1.9 systems were determined by means of electrochemical impedance spectroscopy in analogous conditions. Confocal or scanning electron microscopy observation confirmed the migration of silver particles onto ceramic electrolytes under long-term negative polarisation. A silver deposit was found near the site of direct contact of the Ag electrode with the surface of the Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 electrolyte. An expansion of the reaction zone in the Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system is the main reason for the increase in absolute current values. A similar electrochemical response was found in the case of zirconia or ceria-based solid electrolytes with Ag quasi-point electrodes. The effect of the chemical composition and physicochemical properties of ceramic electrolytes and applied negative potential on electrochemical response in Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Au|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Au|Zr0.84Y0.16O1.9 systems was recorded. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, during negative polarisation with an applied potential in the range from -0.05 to -0.3 V, a small increase in absolute current values was observed on the chronoamperometric curves. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp were noticed vs applied potential. Key words: ceramic proton ion conductor, BaCe0.9Y0.1O3, point-electrode, intermediate temperature solid oxide electrolyte, oxygen reduction process.1. INTRODUCTION The [...]

 Strona 1