Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marek Swat"

Skład chemiczny i mikrostruktura biowęgli otrzymanych pirolitycznie z odpadów roślinnych DOI:10.15199/62.2018.8.29


  Współczesny przemysł rolno-spożywczy jest odpowiedzialny za powstawanie odpadów roślinnych, które stanowią cenne źródło surowca do wytwarzania przydatnych gospodarczo produktów. Wśród odpadów celulozowych generowanych w branży rolno- -spożywczej można wymienić m.in. pestki owoców, łupiny, wytłoki, odpady słomy zbożowej, paździerze roślin włóknistych, biomasę alg i szyszki chmielowe stanowiące odpad po ekstrakcji nadkrytycznej. Na szczególną uwagę zasługuje pirolityczne przetwarzanie odpadów roślinnych, pozwalające na otrzymywanie węgli aktywnych1-7). Pirolityczny rozkład biomasy jest procesem złożonym, podczas którego przebiegają różnego typu reakcje chemiczne, głównie wg mechanizmu rodnikowego. Podstawowym procesem chemicznym jest karbonizacja, której towarzyszą reakcje dehydratacji, izomeryzacji, aromatyzacji, a także utleniania. Doniesienia literaturowe wskazują także na przebieg procesów wtórnych, takich jak kraking, kondensacja oraz powstawanie syngazu. Jakość produktów tych przemian uzależniona jest od parametrów technologicznych, głównie 97/8(2018) 1381 Inż. Marek WOLSZCZAK w roku 1995 ukończył studia inżynierskie w Wyższej Szkole Inżynierskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Obecnie jest zatrudniony w Zakładzie Technologii Proekologicznych w Instytucie Technologii Eksploatacji - Państwowym Instytucie Badawczym w Radomiu. Specjalność - technologia chemiczna. warunków temperaturowych, a także rodzaju atmosfery ochronnej. W wyniku pirolizy powstają w szczególności węgiel, węglowodory alifatyczne i aromatyczne, para wodna, tlenki węgla, wodór, a także smoły popirolityczne8). Karbonizacja przebiega w wysokich temperaturach, w atmosferze ochronnej, uniemożliwiającej dostęp powietrza. W temp. 400-600°C większość związków organicznych, w tym celuloza, stanowiąca materiał budulcowy większości odpadów roślinnych, ulega destrukcji z wytworzeniem wolnych rodników, które w dalszych reakcjach rekombinacji tworzą struktury [...]

 Strona 1