Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"Dariusz Piotrowski"

Optymalizacja a stosowanie oprogramowania komputerowego

Czytaj za darmo! »

In the contribution outline of optimization basis with reference to issues considered in food industry branches was described. Afterwards selected categories of computer software which make possible to solve optimization tasks were characterized i.e. programming languages, work sheets, programmes applied for statistical calculations, modelling as well as for numerical and symbolical calculati[...]

Międzynarodowe targi AUTOMATICON - pomiary, projektowanie i wdrażanie układów sterowania

Czytaj za darmo! »

Warszawskie Centrum EXPO XXI gościło w dniach 31.03.-03.04.2009 r. Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON. Organizatorzy 15. odsłony targów - PIAP (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów) oraz firma MVM zgromadzili na powierzchniach holu i 2 hal wystawienniczych ok. 330 wystawców z kraju i zagranicy (głównie Europy i Azji), którzy reprezentowali łącznie ponad 600 firm. Jeszcze w 2006 r. w nazwie targów eksponowano pompy i armaturę, obecnie wystawcy z wymienionych branż nadal są wśród wystawców. Uczestniczące w targach firmy koncentrowały swoją działalność w dziedzinach: pomiary (zdecydowanie częściej w warunkach przemysłowych niż laboratoryjnych), automatyka i robotyka. W dziedzinie aparatury kontrolno-pomiarowej i elementów automatyki prezentowane były [...]

ITM Polska 2012 - poszukiwanie dróg do wdrażania innowacji i technologii


  W artykule scharakteryzowano wybrane kierunki wdrażania innowacji i technologii dostępnych podczas targów Innowacje Technologie Maszyny (ITM Polska 2012) w Poznaniu. Na podstawie wydarzenia towarzyszącego (dziesiątego Forum Inżynierskiego) ukazano rozwój i znaczenie technik komputerowego wspomagania, w tym innowacyjnej metody przygotowania produkcji - wirtualizacji. Targi Innowacje Technologie Maszyny (ITM Polska) to spotkanie wystawców z kilku branż, m.in. producentów podzespołów, maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego i gastronomicznego, motoryzacyjnego, lotniczego oraz producentów wyrobów metalowych i innych tworzyw konstrukcyjnych. ITM Polska 2012 odbyły się 29.05 - 01.06.2012 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich pod honorowym patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wśród 937 wystawców i firm reprezentowanych byli przedstawiciele 30 krajów. Udostępniona na płycie CD wersja Katalogu ITM Polska 2012, z wykorzystaniem narzędzi wyszukiwania dla szeregu wprowadzonych kategorii, wykazywała brak wystawców (z nieznanych przyczyn zostały one wyeliminowane, podobny stan stwierdziłem w przypadku elektronicznej wersji katalogu Polagra Food 2011). Na szczęście, wersje drukowane załączników do katalogu "ITM Polska 2012: Vademecum zwiedzającego" i praktyczne informacje ze stoisk MTP w wybranych pawilonach ułatwiały zwiedzającym znajdowanie odpowiednich wystawców lub technologii podczas targów. Innowacje na stoiskach ITM Polska 2012 Kompozycja salonów wystawienniczych ITM Polska umożliwia wyszukanie tworzyw konstrukcyjnych, sposobów ich uszlachetniania, smarowania, łączenia, przycinania, wiercenia i innych zabiegów niezbędnych, przydatnych dla istniejących lub projektowanych maszyn, urządzeń lub linii produkcyjnych. Zadania te w szerokim zakresie można było obejrzeć na wielu stanowiskach, np[...]

19. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa Cz. I. Kinetyka procesu i jakość produktów DOI:10.15199/64.2015.2.2


  Po raz drugi we Francji, w Lyon, odbyło się w dniach 24-27 sierpnia 2014 r. 19. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa (IDS 2014). Część pierwsza relacji przedstawia: sympozjum jako wydarzenie, szereg interesujących tematów wykładów, prezentacji ustnych i plakatowych odnoszących się do suszenia żywności i materiałów biologicznych w dwóch sekcjach tematycznych: kinetyka procesu i jakość produktów.W dniach od 24 do 27 sierpnia 2014 r. odbyło się w Lyon (Francja) 19. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa (IDS 2014, ang. International Drying Symposium) [1]. Po raz pierwszy we Francji zorganizowano 7. sympozjum IDS w 1988 r. (wówczas w Wersalu). Organizacji sympozjum IDS 2014 podjęły się Pracownia Inżynierii Procesowej i Kontroli (LAGEP - Laboratoire d'Automatique et de GEnie des Proces, Katedra Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu w Lyon) i AFSIA (Francuskie Towarzystwo Suszenia Rolniczego i Przemysłowego - Association Française de Séchage dans 'Industrie et l'Agriculture) [1, 2]. Obrady sympozjum odbywały się w ogromnym Centrum Kongresowym w Lyon, ulokowanym pomiędzy rzeką Rhône a rozległym parkiem la Tête d’Or. Sympozjum przewodniczył prof. Julien Andrieu (z uniwersytetu w Lyon; prace z zakresu suszarnictwa, modelowania, jakości produktów), a przewodniczącym honorowym ponownie został prof. Arun S. Mujumdar (inicjator i animator sympozjów suszarniczych od pierwszego zorganizowanego w Kanadzie). Formalnie Komitet Organizacyjny IDS 2014 pr[...]

Ograniczenia w przetwórstwie i innowacyjne procesy dla wzmocnienia trwałości produktów II Euro-Śródziemnomorskie Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Cz. 1 DOI:


  Constraints on processing and innovative processes for improved sustainability. 2nd Euro-Mediterranean Symposium on Fruit and Vegetable Processing. Part I From 4 to 6 August 2016 in Avignon (France) 2nd Euro-Mediterranean Symposium on Fruit and Vegetable Processing was held. The first part of the report presents the event and 2 large topics: innovative processes for improved products sustainability; constraints on fruits and vegetables processing (microbial, safety and waste management) as well the Ecoberries session. Od 4 do 6 kwietnia 2016 r. w Avignon (Francja) odbyło się II Euro-Śródziemnomorskie Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Część pierwsza relacji przedstawia sympozjum jako wydarzenie, 2 rozległe tematy przewodnie: innowacyjne procesy dla wzmocnienia trwałości produktów, ograniczenia w przetwórstwie owoców[...]

Jakość w centrum zrównoważonego rynku produktów owocowo-warzywnych i preferencje konsumentów II Euro-Śródziemnomorskie Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Cz. 2 DOI:


  W kwietniu 2016 r. w Avignon (Francja) II Euro-Śródziemnomorskie Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw zgromadziło ponad 200 uczestników z 4 kontynentów. Część druga relacji z sympozjum przedstawia 2 rozległe sekcje tematyczne: (T2) Jakość w centrum zrównoważonego rynku produktów owocowo- -warzywnych, (T4) Preferencje i potrzeby konsumentów. Cz. I w nrze 10/2016.Wstęp Dane organizatora II Euro-Śródziemnomorskiego Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw wskazują, że wśród uczestników byli: pracownicy naukowi (132), studenci studiów doktoranckich (68) oraz przedstawiciele działów badawczo-rozwojowych firm (10). Przybyli oni z 4 kontynentów, przy czym w zdecydowanej większości z Europy, tj. z Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski. Wśród uczestników z pozaeuropejskich krajów śródziemnomorskich najliczniej byli reprezentowani przedstawiciele Turcji, Algierii i Maroka. Do każdej z 4 sekcji tematycznych organizatorzy zaprosili wykładowcę wprowadzającego, a uczestnicy sympozjum zaprezentowali 41 referatów ustnych i 104 plakaty. Po omówieniu 2 sekcji tematycznych sympozjum i sesji ekologicznych owoców jagodowych [1], w części drugiej artykułu prezentowane są dwie kolejne sekcje tematyczne [2] wraz ze stosownym podsumowaniem. Jakość w centrum zrównoważonego rynku produktów owocowo-warzywnych (temat T2) Pierwszego dnia sympozjum, w drugiej sekcji tematycznej "Jakość w centrum zrównoważonego rynku produktów owocowo-warzywnych" wygłoszono sześć prezentacji ustnych. Ricardo Malheiro i wsp. przedstawił wpływ dodatku liści oliwek w procesie tłoczenia oliwy na ocenę właściwości sensorycznych i obecność związków lotnych w oliwie. W pracy badano wpływ ilości dodawanych liści oliwek (0, 5 i 10%) i czasu wytłaczania (do 40 min). Wykorzystując metody spektroskopowe i analizę sensoryczną wykazano możliwość poprawy kompozycji zwią[...]

Polagra Food, Polagra Tech oraz Pakfood 2017 - wydarzenia DOI:

Czytaj za darmo! »

Goście Międzynarodowych Targów Poznańskich MTP 2017 bloku targów handlowych Polagra mogli być uczestnikami wydarzeń specjalnych typu: seminaria, debaty, konferencje, szkolenia, prezentacje firmowe, konkursy i pokazy kulinarne. O miejscu i czasie trwania wydarzeń informowały z wyprzedzeniem strony internetowe poszczególnych targów lub "Vademecum zwiedzającego" w formie elektronicznej lub papierowej. Liczba wydarzeń towarzyszących targom była znacząca (7 dla Polagra Food, 8 dla Pakfood, 20 dla Targów Smaki Regionów (w tym pokazy kulinarne), jednak w tych, które zobaczyłem, liczba uczestników była średnia lub nieduża. Wybrane wydarzenia z Międzynarodowych Targów Handlowych Polagra Najwięcej wydarzeń międzynarodowych towarzyszyło Polagrze Food. Były to: Międzynarodowa Konferencja Halal na Europę Wschodnią, Polsko-Nigeryjski Szczyt Gospodarczy oraz Międzynarod[...]

Suszenie owoców i warzyw z wykorzystaniem energii mikrofal


  Przedstawiono podstawy suszenia żywności z zastosowaniem energii mikrofal w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych w niniejszym artykule. Scharakteryzowano wybrane sposoby suszenia mikrofalowego oraz zaprezentowano aktualne przykłady z suszarnictwa owoców i warzyw. Kombinowane technologie suszarnicze wykorzystujące mikrofale mogą prowadzić do obniżenia kosztów procesu i podniesienia jakości gotowego produktu. Istota procesu suszenia mikrofalowego Mikrofale to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o częstości od 300 do 300 000 MHz. Znalazły one zastosowanie w radiolokacji, radioastronomii, grzejnictwie, medycynie, również w przemyśle spożywczym (m.in. wykorzystanie energii mikrofal do rozmrażania, pasteryzacji, sterylizacji, ekstrakcji, w piekarnictwie lub do wyjaławiania opakowań) [11, 10]. W celu uniknięcia kolizji z częstościami stosowanymi w różnych dziedzinach umowa zawarta w 1955 r. w Genewie dopuszcza stosowanie do celów grzejnych fal o częstościach 915, 2450, 5800 i 22 125 MHz. W przetwórstwie żywności stosowane są zazwyczaj fale w zakresie 915 oraz 2450 MHz [11]. Najczęściej stosuje się generatory mikrofalowe o mocy 1-6 kW, rzadziej generatory o większej mocy: 15, 30, 60 lub 75 kW. Sprawność generatorów o małej mocy (stosunek generowanej mocy mikrofalowej do mocy prądu zmiennego pobieranego z sieci zasilającej) nie przekracza 60%, a w przypadku generatorów dużej mocy wynosi nawet 85% [11, 7]. W grzejnictwie dielektrycznym (mikrofale i fale o częstotliwościach radiowych) o ogrzewaniu decydują dwa główne mechanizmy, tj. efekt dielektryczny, polegający na zmianie położenia dipoli w oscylującym polu elektromagnetycznym, oraz przewodnictwo jonowe. W drugim przypadku, w szybkozmiennym polu elektromagnetycznym jony przemieszczają się w kierunku przeciwnym wobec własnej polarności. W wyniku zderzeń prz[...]

Wpływ sposobu suszenia na wybrane właściwości suszy z owoców i warzyw


  Użyteczność produktów spożywczych dla odbiorców i satysfakcja z konsumpcji są powiązane z jakością owoców i warzyw. Rygorystyczne reguły rynku i wysokie wymagania konsumenta sprawiają, że produkty o zniszczonej strukturze oraz niewłaściwej teksturze czy nieatrakcyjnej barwie nie znajdują nabywców. Wśród sposobów suszenia stosowanych do surowców roślinnych wymienia się suszenie: konwekcyjne, mikrofalowe (przy ciśnieniu atmosferycznym lub obniżonym), próżniowe, liofilizacyjne oraz łączone (złożone z dwóch lub więcej etapów). Celem pracy było przedstawienie wpływu sposobów suszenia na wybrane właściwości suszy z owoców i warzyw, oddziałujących bezpośrednio na preferencje konsumenta: zawartość i aktywność wody, strukturę, właściwości mechaniczne oraz barwę. Zawartość i aktywność wody Zawartość wody w materiale jest ważnym czynnikiem decydującym o właściwościach fizycznych, chemicznych lub biologicznych żywności [1]. Z zawartością wody ściśle związane jest pojęcie aktywności wody, a jedna z definicji zakłada, że jest to stosunek ciśnienia pary wodnej nad powierzchnią produktu do ciśnienia pary wodnej nad powierzchnią czystej wody w tej samej temperaturze i przy tym samym ciśnieniu całkowitym. Minimalne zawartości wody potrzebne do rozwoju bakterii, drożdży, pleśni wynoszą odpowiednio 0,9, 0,8, 0,7. Przyjmuje się, że poniżej aktywności wody 0,6 nie rozwijają się żadne drobnoustroje. W związku z tym bardzo ważne jest obniżenie aktywności wody poniżej tej wartości w celu zapewnienia trwałości i bezpieczeństwa żywności za pomocą procesów obróbki termicznej - zamrażania, odparowania wody, odwadniania osmotycznego oraz suszenia [2]. Na drodze suszenia dąży się do ograniczenia strat przechowalniczych surowców roślinnych (w tym zapobiegania degradacji witamin oraz utlenianiu lipidów), a niekiedy uzyskuje się dodatkowe efekty, np. następuje ograniczenie liczby drobnoustrojów w materiale. Wykorzystanie energii mikrofal wspomagającej suszenie w w[...]

Proces mycia w browarze referencyjnym Część I. Uwarunkowania higieniczne i projektowe DOI:10.15199/64.2015.11-12.5

Czytaj za darmo! »

Rozwiązania techniczne i konstrukcyjne maszyn i urządzeń, hal produkcyjnych, a także organizacja procesu produkcyjnego muszą być podporządkowane zasadom higieny produkcji. Procesy mycia przebiegające w liniach technologicznych przedsiębiorstwa są kluczowym elementem składowym systemu zapewniania bezpieczeństwa żywności. Odpowiednio dobrane i zaplanowane etapy mycia, zakładające wykorzystanie złożonych mechanizmów usuwania zanieczyszczeń z powierzchni kontaktującej się z surowcami, półproduktami i produktami, umożliwiają zaplanowanie efektywnej i kompleksowej strategii higienizacji zakładu przemysłu spożywczego, w tym browaru.Wstęp Higienizacja jest jednym z kluczowych warunków, które uwzględnia firma przetwarzająca żywność. Dynamika zmiany rynku, rosnące wymagania interesariuszy oraz otoczenie konkurencyjne wpływają na szybkość opracowywania lub ujednolicenia sposobów mycia i dezynfekcji. Firma ma obowiązek prowadzenia procesów higienicznych w celu usunięcia zanieczyszczeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych z aparatów, maszyn, rurociągów i armatury pomocniczej zlokalizowanych w linii produkcyjnej, jak i z powierzchni okołoprodukcyjnych. Firma dąży także do zapewnienia poziomu czystości w zakładzie w celu spełnienia zapewnień o bezpieczeństwie wytwarzania poprzez wypracowanie i utrzymywanie optymalnego standardu stosowanych rozwiązań technologicznych, technicznych, organizacyjnych oraz działań odnoszących się do warunków budowlanych czy lokalizacyjnych zakładu [1]. W Polsce standardy postępowania i wypracowane spójne podejścia higieniczne zawarte są w formalnych dokumentach typu: ustaw [2, 3, 4], rozporządzeń [5, 6], wytycznych branżowych [7]. Proces mycia i dezynfekcji jest przedmiotem formalnych dokumentów w wielu krajach, w tym np. w Wielkiej Brytanii [8, 9], Stanach Zjednoczonych [10]. Wśród aspektów powtarzających się w zaleceniach gwarantujących odpowiedni standard higieniczny zwraca się uwagę na prawidłowe zaproje[...]

 Strona 1  Następna strona »