Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Wiesław Cetera "

Kondycja sektora poligraficznego - produkcja opakowań DOI:10.15199/42.2019.2.1


  The condition of the printing sector - production of packaging STRESZCZENIE: Polska poligrafia jest sektorem o małym stopniu koncentracji. Zdecydowana większość przedsiębiorstw to mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające poniżej 10 pracowników i co za tym idzie, o małym kapitale i niewielkich możliwościach inwestycyjnych. Przeprowadzone badanie koniunktury sektora poligraficznego ujawniło pozytywne odmienności przedsiębiorstw poligraficznych zajmujących się produkcją opakowań. Przedsiębiorstwa te znajdują się w lepszej sytuacji ekonomicznej niż ogół firm tego sektora poligraficznego. Niestety pomimo dobrej koniunktury gospodarczej znaczna część mocy produkcyjnych jest niewykorzystana. Pomimo tego menedżerom towarzyszy optymizm i planują kolejne inwestycje w nowe technologie - zarówno te, które wpływają na jakość i organizację produkcji, jak i te, które zwiększają możliwości produkcyjne. ABSTRACT: Polish printing industry is a sector with a low business concentration level. The vast majority of companies are micro-enterprises with less than 10 employees and with low level of capital and investments capabilities. The study of the printing industry business outlook revealed positive tendencies concerning the printed packaging companies. These enterprises are in a better economic condition than the rest of printing sector companies but unfortunately the majority of their production capacity is not used. Despite of this, managers are optimistic and plan further investments in new technologies concerning the quality and the better production organization and also dedicated to increase production capabilities. W 2011 r. działały w Polsce 8792 przedsiębiorstwa poligraficzne. W kolejnych latach liczba ta ulegała wahaniom, ale od roku 2014 pozostaje, wbrew europejskim tendencjom, w trendzie rosnącym osiągając w 2016 roku 9261 działających podmiotów gospodarczych. Jednocześnie pomimo zmian liczby przedsiębiorstw struktura sektora pozostawała niemal niezmienna [...]

 Strona 1