Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Dąbrowska"

Ogrzewanie nadmuchowe i możliwość jego połączenia z odnawialnym źródłem ciepła

Czytaj za darmo! »

Ceny energii elektrycznej, gazu oraz oleju rosną z dnia na dzień. Dlatego poszukuje się nowych systemów grzewczych, które zapewnią nie tylko komfort cieplny, ale niskie koszty eksploatacji i dodatkowe funkcje, takie jak: chłodzenie, wentylację, filtrowanie powietrza itp. W budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, i nie tylko wzrasta popularność nadmuchowych systemów grzewczych. Ogrzewanie nadmuchowe - zasada działania Ogrzewanie nadmuchowe jest to nowoczesny sposób ogrzewania, który zapewnia wysoką sprawność energetyczną oraz automatyczną i precyzyjną pracę. Ciepło, wytwarzane podczas spalania gazu, oleju, itp. przekazywane jest do wymiennika ciepła spaliny/powietrze. Ciepłe powietrze rozprowadzane jest w budynku wyposażonym w wentylator. Dzięki małej masie układu grzewczego[...]

DevOntoCreator: an ontology-based approach to software engineering DOI:10.15199/48.2015.03.04

Czytaj za darmo! »

This article goal is to present an innovative method to improve the implementation phase of a software development process. This is achieved by an automatic code generation using an ontology definition and an explicit and implicit knowledge of software engineering and web application constructing. The author of this paper proposes the Intelligent Software Engineering using Semantic Network (ISE-SemNet) with the DevOntoCreator tool, which facilitates software engineering. Thanks to ISE-SemNet semantic web, it is possible to increase a software engineering knowledge, which is accessible and understandable, either to human programmers or machines. Streszczenie. Celem tego artykułu jest przedstawienie innowacyjnej metody na ulepszenie fazy implementacyjnej procesu tworzenia oprogramowania. Metoda ta jest oparta na automatycznym generowaniu kodu ´zródłowego tworzonej aplkacji z wykorzystaniem ontologii, jak równie˙z jawnej i ukrytej wiedzy z zakresu in˙zynierii orogramowania oraz budowania aplikacji webowych. Autorka artykułu proponuje wykorzystanie sisci semantycznej ISE-SemNet (Intelligent Software Engineering using Semantic Network) wraz z narz˛edziem DevOntoCreator. Dzi˛ eki nim jest mo˙zliwe wzbogacenie wiedzy na temat fazy implementacyjnej procesu wytwarzania oprogramowania, która jest łatwo dost˛epna i zrozumiała zarówno dla ludzi jak i maszyn (Narz˛edzie DevOntoCreator: zastosowanie ontologii w in˙zynierii oprogramowania) Keywords: DevOntoCreator, ontology, semantic web, software engineering, ISE-SemNet Słowa kluczowe: DevOntoCreator, ontologia, sie´c semantyczna, in˙zynieria oprogramowania, ISE-SemNet Introduction Fig. 1. The architecture of the ISE-SemNet semantic web. Nowadays, there are a lot of frameworks, which relieve programmers of arduous and laborious works during software development process, for example GRAILS (Groovy on Rails) [6], RAILS (Ruby on Rails) [7], Wicket [8]. Unfortunately, the way these frameworks work arouses[...]

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii jako jeden z głównych Ośrodków Badawczych w Programie Unii Europejskiej Copernicus DOI:10.15199/50.2015.9.1

Czytaj za darmo! »

W artykule został scharakteryzowany Program Copernicus utworzony do monitorowania powierzchni Ziemi za pomocą zdjęć satelitarnych, lotniczych i obserwacji naziemnych. Przedstawiono główne prace Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii, służące realizacji tego Programu. Dotyczą one wykorzystania metod teledetekcyjnych do kartowania powierzchni ziemi i monitorowania różnych elementów środowiska geograficznego. Zostały zaprezentowane prace dotyczące kartowania pokrycia terenu na podstawie zdjęć satelitarnych, tworzenia systemów informacyjnych dla rolnictwa, służących ocenie stanu upraw i prognozowaniu plonów, wykorzystania obrazów radarowych dla potrzeb leśnictwa do oceny biomasy leśnej i zawartego w niej węgla, zastosowania technik teledetekcji do monitorowania zagrożeń środowiska (pożary, powodzie, susze), wykorzystania technik radarowych do śledzenia zmian deformacji gruntu, zastosowania zdjęć satelitarnych dla planowania przestrzennego do monitorowania zmian klimatu na obszarach miejskich. Słowa kluczowe: teledetekcja, program Copernicus, zdjęcia satelitarne, monitoring środowiska, prognozowanie plonów Copernicus Programme created for Earth monitoring with the use of satellite, aerial and in-situ data was briefly characterized in the article. Main research works of the Remote Sensing Centre, Institute of Geodesy and Cartography supporting this Programme, related to application of remotely sensed data for land cover mapping and monitoring of various environmental components, have been presented. They are concentrated on the following topics: use of satellite images for preparation of land cover maps, creation of information systems for agriculture, aimed at crop condition assessment and yield forecasting, use of radar images for estimating forest biomass and carbon content, application of remote sensing techniques for monitoring environmental hazards (forest fires, floods), application of radar interferometric technique[...]

Analiza efektywności procesów logistycznych naturalnego 2-fenyloetanolu DOI:10.15199/62.2018.1.8


  Procesy logistyczne dla związku chemicznego są bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego cenę i dostępność w sieciach sprzedaży. Dlatego też analiza efektywności procesów logistycznych oparta na wybranych kryteriach jest bardzo istotnym elementem poprawy efektywności jego produkcji i sprzedaży. Dokonano analizy efektywności procesów logistycznych związanych z dystrybucją wybranego produktu chemicznego, jakim jest naturalny 2-fenyloetanol. Przeprowadzono analizę efektywności dystrybucji 2-fenyloetanolu z oszacowaniem kosztów potrzebnych do realizacji określonych działań składających się na wszystkie procesy logistyczne. Opracowana logistyka 2-fenyloetanolu obejmuje ciąg działań mających na celu jego efektywną dystrybucję od momentu wyprodukowania aż do momentu przekazania odbiorcy. Aby system logistyczny był efektywny, muszą być efektywne jego poszczególne elementy. Sposób dystrybucji produktu może być prosty, ale także może być złożony. Zależy to od wielu czynników. Przy efektywnym sposobie dystrybucji produkt chemiczny może dotrzeć do większej liczby klientów. Dzięki sprawnej logistyce możliwe jest efektywne nawiązanie relacji producenta z nabywcami zarówno pośrednimi, jak i bezpośrednimiw zależności od rodzaju występujących w niej kanałów dystrybucji. Nawiązanie takiej relacji możliwe jest dzięki udostępnieniu, w określonych warunkach, nowo wytworzonego produktu, spełniając określone i założone wcześniej kryteria. Najważniejsze jest, aby wytworzony produkt dystrybuować w precyzyjnie określonym i wybranym miejscu w takim czasie, w którym istnieje na niego zapotrzebowanie oraz w takiej ilości, aby móc w stanie spełnić wymagania, a także oczekiwania potencjalnych nabywców1). W całym systemie logistycznym danego przedsiębiorstwa produkcyjnego, dystrybucja powiązana jest ze sprzedażą oraz dostarczeniem danych produktów do nabywców końcowych2). Dawniej efektywność logistycznych procesów dystrybucji odnosiła się do badań związa[...]

 Strona 1