Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Eugeniusz Koda"

Badania wpływu przyspieszonego starzenia na parametry mechaniczne georusztu PEHD stosowanego na składowiskach odpadów DOI:10.15199/62.2018.8.21


  Geosyntetyki, do których należą georuszty jednokierunkowe PEHD, to wyroby z tworzyw sztucznych, szeroko stosowane w budownictwie oraz inżynierii środowiska do wzmocnień, uszczelnień i kontrolowania filtracji. Materiały te ułatwiają wzmocnienie, posadowienie, zabezpieczenie oraz renowację obiektów budowlanych1, 2). Geosyntetyki w praktyce stosowane są od ok. 40 lat, przy czym zakłada się, że czas eksploatacji geosyntetyków pełniących funkcję zbrojenia (wzmocnienia) w gruncie powinien wynosić co najmniej 100 lat3, 4). Trwałość geosyntetyków pełniących funkcję zbrojenia określana jest jako zdolność przenoszenia obciążeń mechanicznych (stałych, cyklicznych), szczególnie w uciążliwych warunkach termicznych i narażeniu na agresywne oddziaływanie otoczenia (składowiska odpadów, tereny pokopalniane i poprzemysłowe). W zależności od agresywności środowiska gruntowego wpływającego na geosyntetyk, utrata jego parametrów mechanicznych może przebiegać w sposób gwałtowny lub stopniowy. Często, aby określić i ocenić wpływ warunków gwałtownych, stosowane są niszczące badania mechaniczne. Badania te dostarczają wiedzy na temat podstawowych charakterystyk wytrzymałościowych geosyntetyków. Materiały geosyntetyczne wytworzone z poliolefin (poddany analizie georuszt jednokierunkowy PEHD) są podczas użytkowania szczególnie narażone na degradację utleniającą, która w konsekwencji może prowadzić do obniżenia parametrów wytrzymałościowych. Mechanizm degradacji utleniającej obejmuje zmiany w strukturze cząsteczkowej łańcuchów polimerowych5). Może ona zachodzić bezpośrednio w gruntach kwaśnych lub zasadowych. Dodatkowo, degradacja 1350 97/8(2018) Dr hab. Wojciech FABIANOWSKI w roku 1973 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Jest pracownikiem naukowym tej uczelni, organizatorem Studiów Podyplomowych "Technologia i Inżynieria Chemiczna i Procesowa", "Technologia i Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych". Specjalność - cienkie wars[...]

Ocena przyczyn podtopienia obiektu w rejonie zbiornika retencyjnego wód opadowych z odwodnienia drogi szybkiego ruchu DOI:10.15199/33.2016.12.24


  W artykule przedstawiono przykład odprowadzenia wód z systemów odwadniania pasa drogowego do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych. Przeanalizowano przypadek cyklicznego podtapiania kotłowni zlokalizowanej w sąsiedztwie zbiornika, do którego odprowadzane są wody drenażowe i wody powierzchniowe z odwodnienia drogi ekspresowej. Przyczyną podtapiania było zamulenie geowłókniny zastosowanej jako filtr w dnie zbiornika, co ograniczało infiltrację wody do gruntu. Spiętrzona woda przez boczne otwory przelewowe w górnej części zbiornika infiltrowała do gruntu i dalej do wnętrza kotłowni. Na podstawie badań geotechnicznych i obserwacji piezometrycznych zaproponowano usunięcie z dna zbiornika geowłókniny i zastąpienie jej filtrem ze żwiru płukanego, zlikwidowanie sączków i otworów w ścianach zbiornika oraz uszczelnienie pomieszczenia kotłowni od wewnątrz szczelną membraną z blachy nierdzewnej obudowanej betonem hydrotechnicznym. Słowa kluczowe: odwodnienie drogi, zbiornik retencyjno-infiltracyjny, podtopienie, kolmatacja, izolacja przeciwwodna.Wostatnich latach budowa w Polsce dróg krajowych, ekspresowych i autostrad nabrała przyspieszenia, głównie dzięki dotacjom z Unii Europejskiej. Intensywna realizacja inwestycji drogowych wiąże się z wieloma problemami prawnymi, technicznymi i logistycznymi. Należą do nich m.in.: wywłaszczenia gruntów; ustalanie lokalizacji i przebiegu tras; protesty kwestionujące wyniki przetargów; sprzeczne opinie wpływu inwestycji na środowisko; sposób retencjonowania wód z opadów atmosferycznych; małe doświadczenia krajowe przy tak dużych kompleksowych inwestycjach; rekompensaty z tytułu szkód [13]. Jednym z wielu zadań przy budowie dróg jest zabezpieczenie pasa drogowego i terenów przyległych przed skutkami zalania wodami z deszczy nawalnych, kiedy jezdniami, nieraz całym przekrojem, płynie woda opadowa stwarzająca zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz mienia. Przyjęte rozwiązania ujęcia wód opadowych [...]

 Strona 1