Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Raźniak"

Laboratoryjny generator energii elektrycznej o mocy 360W zawierający niskotemperaturowy stos ogniw paliwowych PEMFC chłodzony za pomocą medium ciekłego DOI:10.15199/48.2016.10.54

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano właściwości i stan rozwoju technologii wodorowo-tlenowych niskotemperaturowych ogniw paliwowych (ang. polymer membrane fuel cell, PEMFC). Zbudowano laboratoryjny generator energii elektrycznej zawierający komercyjny stos ogniw paliwowych PEMFC FC-42 (Shunk, Niemcy) o mocy 360W chłodzony za pomocą medium ciekłego. Zbadano właściwości tego generatora w różnych warunkach eksploatacyjnych. Zaproponowano metodykę działań zmierzających do uproszczenia konstrukcji i masy tego generatora Abstract. In this paper the properties and current state of development of low-temperature hydrogen-oxygen fuel cells (polymer membrane fuel cells, or PEMFCs) are characterised. A 360W laboratory electric power generator was constructed, incorporating a commercial FC-42 PEMFC fuel stack (Shunk, Germany) and cooled with a liquid medium. The properties of this generator were studied in different operating conditions. A method of operation was proposed, aimed at simplification of the construction and weight of this generator. A 360W laboratory electric power generator incorporating a low-temperature PEMFC fuel cell stack cooled using a liquid medium Keywords: fuel cell, PEM (Polimer Electrolyte Membrane), power energy, application. Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, membrana polimerowa, energia elektryczna, aplikacje Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować znaczny wzrost zainteresowania energetyką rozproszoną jak również technologią ogniw paliwowych w celu ich praktycznego wykorzystania jako generatorów energii elektrycznej w różnych dziedzinach techniki [1-3]. Ogniwa paliwowe (OP) to urządzenia elektrochemiczne, w których zachodzi bezpośrednia konwersja energii chemicznej paliwa na energię elektryczną i ciepło. Cechą charakterystyczną OP jest to, że substancje elektroaktywne: utleniacz i paliwo dostarczane są do niego z zewnątrz, zaś produkty reakcji odprowadzane są poza ogniwo. Podstawą klasyfikacji ogniw paliwowych są zazwyczaj d[...]

Determination of Electrical and Efficiency Parameters of Air Cooling of Low-Temperature PEM Fuel Cell Stack with Power of 5kW DOI:10.15199/48.2018.04.34

Czytaj za darmo! »

Among the five advanced types of hydrogen-oxygen fuel cells, the Polymer Membrane Fuel Cells (PEMFC) are more and more used in portable, stationary, and transport energy systems in different economic sectors. Nowadays, in Poland and worldwide, more and more attention is paid to the application of fuel cells (FC) in construction of power units for electric vehicles of a different type, unmanned aerial vehicles, aircrafts, means of the maritime and land transport, including submarines, inspection facilities for seabed, etc. [1-3]. According to the Fuel Cell Industry Review, in 2016, for the first time the total power of the fuel cells supplied for transport sector (280MW) was higher than the power of energy generators with fuel cells designated for stationary solutions (200MW). The main reason was the introduction of hydrogen-oxygen PEMFCs for construction of power units fueling the cars of Toyota Mirai in Japan, California and to a lesser extent in Europe [4]. The range of cars amounts to approx. 500-700 km, while the charge procedure for hydrogen containers takes approx. 5-6 minutes. PEMFCs are also increasingly used for construction of power units powering trucks, buses, and forklift trucks [5]. Generators with fuel cells (FC) with lower power, ranging from 100W to approx. 5 kW, are also used to power electric engines in scooters, bicycles, wheelchairs, unmanned ground robots [6,7]. An outstanding example is the “Burgman" scooter - the first motorcycle using hydrogen-oxygen fuel cells for power system. The motorcycle was designed by Suzuki, while PEMFC system is provided by Intelligent Energy. The motorcycle received the European type-approval as the first fuel cell vehicle in the world. Another interesting product is the hydrogenoxygen PEMFC bicycle developed by the consortium composed of the following companies: i) Cycleurope, manufacturer of electric bikes, ii) Ventec, manufacturer of energy management systems in[...]

Monitoring temperatury komory kotła na biomasę oraz instalacji grzewczej


  W artykule opisano wyniki badań kotła na słomę. Wykonano pomiary temperatury spalania słomy w komorze kotła oraz przebieg temperatury czynnika grzejnego w instalacji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu magazynowania ciepła w zbiorniku akumulacyjnym. Pomiary wykonano dla wybranych wielkości spalanego paliwa. Zasygnalizowano też aspekty ekologiczne i techniczne związane z energetycznym wykorzystaniem słomy do pozyskiwania ciepła.W POLSCE istnieje znaczny, niewykorzystany potencjał biomasy, którego istotnym składnikiem jest słoma. Większość nadwyżek słomy spalana jest na polach, co jest szkodliwe dla środowiska naturalnego: wyjaławia glebę, niszczy owady, gady i małe ssaki, a także jest przyczyną powstania wielu pożarów. Z kolei, Polska jest zobowiązania do redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej produkcji energii. Z zobowiązań tych można po części się wywiązać przez stosowanie na szerszą skalę biomasy w indywidualnych lub lokalnych systemach ciepłowniczych. Można to osiągnąć przez opracowanie konstrukcji i wprowadzenie na rynek jednostek efektywnie spalających biomasę. Możliwe to jest także przez opracowanie efektywniejszych sposobów spalania dla istniejących i pracujących u użytkowników jednostek. Słoma to produkt uboczny produkcji roślinnej. Słomę wykorzystuje się jako ściółkę i pokarm w hodowli zwierząt oraz do nawożenia pól. Produkcja słomy w Polsce to ok. 25 milionów ton, z których 10-12 mln ton może być przeznaczone na cele energetyczne [1]. W Polsce przeważają gospodarstwa rolne o niewielkiej powierzchni, chociaż istnieje duże zróżnicowanie powierzchni: od gospodarstw hektarowych do kilkutysięczno hektarowych. Wielu właścicieli gospodarstw rolnych tylko część dochodów uzyskuje z działalności rolniczej i musi się utrzymywać z różnych źródeł. A więc, konieczne jest poszukiwanie pozarolniczych źródeł dochodów, jednak proces ten powinien następować sukcesywnie, z zachowaniem strukt[...]

Comparative studies of the electrochemical behaviour of Me|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Me|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Me|Zr0.84Y0.16O1.9 systems caused by long-term cathode polarisation, where Me = Ag, Au quasi-point electrodes DOI:10.15199/28.2017.2.1


  Electrochemical measurements were performed with applied potential of -0.05 to -0.7 V at 700°C. An increase in absolute current was observed in chronoamperometric curves during long-term negative polarisation from -0.3 to -0.7 V for an Ag quasi-point electrode in Ag|E, E = Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3; Ce0.8Gd0.2O1.9, or Zr0.84Y0.16O1.9 systems. Decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp for Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Ce0.8Gd0.2O1.9, and Zr0.84Y0.16O1.9 systems were determined by means of electrochemical impedance spectroscopy in analogous conditions. Confocal or scanning electron microscopy observation confirmed the migration of silver particles onto ceramic electrolytes under long-term negative polarisation. A silver deposit was found near the site of direct contact of the Ag electrode with the surface of the Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 electrolyte. An expansion of the reaction zone in the Ag|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system is the main reason for the increase in absolute current values. A similar electrochemical response was found in the case of zirconia or ceria-based solid electrolytes with Ag quasi-point electrodes. The effect of the chemical composition and physicochemical properties of ceramic electrolytes and applied negative potential on electrochemical response in Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3, Au|Ce0.8Gd0.2O1.9, and Au|Zr0.84Y0.16O1.9 systems was recorded. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, during negative polarisation with an applied potential in the range from -0.05 to -0.3 V, a small increase in absolute current values was observed on the chronoamperometric curves. In the case of Au|Ba0.95Ca0.05Ce0.9Y0.1O3 system, decreases in ohmic resistance Rs and polarisation resistance Rp were noticed vs applied potential. Key words: ceramic proton ion conductor, BaCe0.9Y0.1O3, point-electrode, intermediate temperature solid oxide electrolyte, oxygen reduction process.1. INTRODUCTION The [...]

 Strona 1