Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Barbara Ocicka"

Efektywne planowanie transportu multimodalnego DOI:10.15199/62.2018.9.2


  Przedstawiono problematykę istotności planowania procesów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem złożoności istoty transportu multimodalnego. Wskazano możliwe rozwiązania wspierające te procesy oraz przedstawiono dwa główne elementy narzędzia wypracowanego w ramach projektu ChemMultimodal. Opisano dobrą praktykę firmy Synthos SA polegającą na zaplanowaniu i zmianie procesu transportu multimodalnego z wykorzystaniem przedstawionego narzędzia. W efekcie tej praktyki firma osiągnęła ograniczenie kosztów transportu o 25% oraz znaczną obniżkę emisji CO2 w transporcie multimodalnym. Przemysł chemiczny odgrywa szczególną rolę ze względu na wartość ekonomiczną i duże wolumeny ilościowe przepływów surowców, półproduktów i produktów gotowych w globalnych, międzynarodowych i krajowych sieciach dostaw, np. w Europie Środkowej transport realizowany przez przedsiębiorstwa chemiczne w 2015 r. stanowił 8% transportu towarowego1). Wykorzystywanie metod i narzędzi planowania przez przedsiębiorstwa z branży chemicznej może wywierać istotny wpływ na doskonalenie procesów i prowadzić do zwiększenia ich efektywności, tym bardziej, że koszty łańcucha dostaw stanowią 60-80% całkowitych kosztów działalności producentów w tej branży2). Planowanie obejmuje różne obszary zarządzania po stronie podażowej i popytowej łańcuchów dostaw, a zintegrowanie w przedsiębiorstwie i w relacjach z partnerami biznesowymi istotnie pomaga w dążeniu do optymalnych rozwiązań. Zarządzanie procesami zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji generuje potrzeby transportowe, które są uwzględniane w planowaniu transportu i stanowią podstawę dla doskonalenia struktur transportowych i systematycznego wdrażania racjonalnych rozwiązań3). Planowanie procesów transportowych stanowi kilkuetapowy proces, którego głównym celem jest identyfikacja i analiza różnych strategii oraz projektów rozwoju transportu4). Jego pierwszy etap polega na określeniu uwarunkowań determi[...]

Innowacje w zarządzaniu transportem. Perspektywy rozwoju synchromodalności w branży chemicznej w Polsce DOI:10.15199/62.2018.10.1


  Przedstawiono koncepcję synchromodalności jako rozwiązania wychodzącego naprzeciw problematyce połączenia potrzeby ograniczania emisji CO2 w działaniach transportowych przy jednoczesnym zachowaniu jego konkurencyjności wynikającej z krótkiego czasu dostaw i niskich kosztów. Zastosowanie synchromodalności sprzyja wzrostowi innowacyjności przedsiębiorstwa logistycznego, jest również realnym wsparciem działań proekologicznych w obszarze transportu, umożliwiając klientom firm przewozowych (przedsiębiorstwom chemicznym), realizację strategii zrównoważonego rozwoju nie tylko w obszarze produkcyjnym. Wyniki badania przeprowadzonego w projekcie ChemMultimodal wykazują potrzebę zaoferowania na rynku usługi transportowej, która pozwoliłaby firmom chemicznym na spełnienie warunku zrównoważonego transportu. Synchromodalność jako rozwiązanie innowacyjne ma możliwość uzupełnienia tej luki w ofercie przewozu ładunków. Wsparciem dla tego rozwiązania są platformy uwzględniające charakterystykę transportu ładunków chemicznych. Jedna z takich platform jest elementem narzędzia wypracowanego w ramach projektu ChemMultimodal. Synchromodalność stanowi innowacyjne podejście do zarządzania transportem w łańcuchach dostaw. Polega na synchronizacji dostępności i wykorzystania różnych gałęzi transportu. Jej celem jest zwiększenie efektywności i elastyczności, a także spełnienie wymagań zrównoważonego rozwoju. Jest koncepcją traktującą holistycznie problematykę zarządzania transportem. Uwzględnia możliwości integracji gałęzi transportu, rozwoju infrastruktury transportowej, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, tworzenia nowych usług wspierających i metod zarządzania procesami1). Pojęcie synchromodalności zostało w literaturze zdefiniowane jako multimodalna strategia, polityka transportowa, sieć, usługa lub proces. W podejściu strategicznym synchromodalność zyskuje znaczenie jako strategia multimodalna dodająca możliwość e[...]

Znaczenie regulacji dla zrównoważonego rozwoju transportu DOI:10.15199/62.2019.3.2


  Przedstawiono strategiczne kierunki zrównoważonego rozwoju transportu w Unii Europejskiej, na których tle zaprezentowano najważniejsze wyniki badań przeprowadzonych w projekcie ChemMultimodal realizowanym w Programie Interreg Central Europe przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. W projekcie wykazano, że przedsiębiorstwa chemiczne, wybierając transport multimodalny, mają ogromny wpływ na jakość środowiska naturalnego. Nie wybierają jednak tego rozwiązania ze względu na bariery natury egzo i endogenicznej. Kluczowym aspektem jest także jakość regulacji, które nie we wszystkich obszarach zachęcają przedsiębiorców do aktywnego włączania się w ochronę środowiska naturalnego poprzez działania transportowe. Wyniki analizy dokumentów zawierających rekomendacje w tym zakresie na poziomie krajowym i regionalnym oraz badań empirycznych przeprowadzonych w projekcie ChemMultimodal wskazują na kilka luk w regulacjach o charakterze strategicznym. Celem artykułu było wskazanie głównych rekomendacji zmian w obrębie regulacji wspierających wzrost wykorzystania zrównoważonego transportu. W Białej Księdze z 2011 r.1) określono strategiczne kierunki rozwoju jednolitego, konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu o kluczowym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa UE. Stworzono wizję rozwoju poprzez zapewnienie wzrostu sektora transportu i wspieranie mobilności przy jednoczesnym osiągnięciu celu obniżenia emisji o 60% do 2050 r. w porównaniu z 1990 r. Priorytetem jest kształtowanie wzorców i najlepszych praktyk umożliwiających transport większej liczby pasażerów oraz rosnących wolumenów ładunków za pomocą najefektywniejszych gałęzi i środków transportu lub ich kombinacji. Biała Księga tworzy fundament dla strategii rozwoju niskoemisyjnego transportu i określa wymogi UE względem krajowych strategii transportowych państw członkowskich. Wymierną zasadę wspierającą dekarbonizację ma s[...]

 Strona 1