Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"agdalena Jastrzębska"

Granulowany nawóz z popiołu ze spalenia biomasy oraz kości z dodatkiem Bacillus megaterium w ocenie polowej. Cz. I. Wpływ na plonowanie i stan sanitarny łanu pszenicy ozimej DOI:10.15199/62.2017.10.29


  Europejska strategia zrównoważonego stosowania fosforu zasadza się na idei zwiększenia wydajności jego produkcji i wykorzystania, jak też minimalizacji marnotrawstwa tego składnika oraz jego recyklingu1). Zasoby i rezerwy fosforu na świecie są jeszcze stosunkowo duże, jednak większość z nich jest usytuowana na terenie Afryki (72% rezerw kontroluje Maroko i Sahara Zachodnia)2). Unia Europejska jest w dużej mierze zależna od importu fosforytów. Surowce te znalazły się niedawno na unijnej liście 20 krytycznych surowców3). W Polsce złoża fosforytów wykreślono z krajowego bilansu zasobów w 2006 r. (wydobycie nieopłacalne)4). Biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności, a więc i wzrost zapotrzebowania na żywność, trzeba założyć, że nie ulegnie zmniejszeniu zapotrzebowanie na fosforyty5), na których opiera się niemal w całości produkcja nawozów fosforowych6), głównego źródła uzupełniania glebowych zasobów tego nutrientu7). Ograniczone źródła fosforytów mogą być kompensowane wykorzystaniem surowców wtórnych8). Do odpadów o dużym potencjale nawozowym w odniesieniu do fosforu należą osady z oczyszczania ścieków komunalnych oraz kości zwierzęce9). Zawartość fosforu w suchej masie osadu ściekowego i popiołu z osadu ściekowego zawiera się w zakresie od kilku do kilkunastu procent10). W kościach drobiowych zawartość P2O5 wynosi 18-20%11, 12). Od 2016 r. w Polsce (zgodnie z wymogami UE) obowiązuje prawny zakaz składowania osadów ściekowych zawierających więcej niż 6% masy organicznej13). Bezpośrednie nawozowe wykorzystanie osadów ściekowych jest w kraju dozwolone pod warunkiem nieprzekroczenia dopuszczalnych poziomów metali ciężkich i związków biogennych14). Spalanie osadów eliminuje obecność szkodliwych patogenów oraz organicznych i nieorganicznych zanieczyszczeń w ich biomasie15), ale pozostaje do rozwiązania kwestia obecności metali toksycznych16, 17). Nowe technologie produkcji nawozów z wykorzystaniem popiołu z osadów jako surowca skupiają [...]

 Strona 1