Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Halina Pawlak"

Study on the chemical composition of the air in fur animal farms Badanie składu chemicznego powietrza w fermach zwierząt futerkowych DOI:10.15199/62.2016.4.11


  Carnivorous fur farm air was studied for NH3, H2S, MeSH, EtSH, PhH, PhMe, C6H4, Me2, PhOH, MeH, indole, EtMeCHNH 2 and PrMeCHNH2 contents for 2 years by gas and ion chromatog. The NH3 content reached 2.01 mg/m3, the H2S content 6.85 μg/m3 and the indole content 23.85 μg/m3 in summer time. Przedstawiono wyniki badania zawartości substancji chemicznych w atmosferze ferm. Badania prowadzono przez 2 lata w fermie zwierząt futerkowych mięsożernych. Oznaczenia zawartości poszczególnych substancji chemicznych w próbkach powietrza wykonano metodami chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (GC-FID) oraz chromatografii jonowej. Funkcjonowanie ferm wiąże się z emisją do powietrza organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych. Polska, podobnie jak inne kraje europejskie, jest zobowiązana do sporządzania bilansów emisji oraz prowadzenia działań ograniczających emisję gazowych zanieczyszczeń do powietrza. Substancje szkodliwe w sektorze rolnictwa pochodzą przede wszystkim z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich oraz odchodów zwierzęcych. Według krajowego raportu inwentaryzacyjnego, emisja metanu z fermentacji jelitowej zwierząt gospodarskich w 2010 r. wynosiła 439,2 Gg1). Największa część tej emisji (ponad 90%) pochodzi z fermentacji jelitowej bydła1, 2). Fermy zwierząt futerkowych to jedno z głównych źródeł emisji amoniaku, związków siarki i związków organicznych, w tym amin i mieszaniny BTX (benzen-toluen-ksyleny) oraz substancji uznanych za uciążliwe zapachowo. Substancje te są określane mianem odorotwórczych i klasyfikowane w Europie (m.in. w Niemczech, Francji, Holandii i Wielkiej Brytanii) oraz w Japonii, USA i Ka[...]

Prognozowanie emisji chemicznych zanieczyszczeń powietrza z wykorzystaniem aplikacji komputerowej DOI:10.15199/62.2017.12.34


  Lokalizacja ferm zwierzęcych oraz zastosowanie innowacyjnych praktyk i technologii zarządzania w celu zmniejszenia uciążliwości zapachowej i zanieczyszczenia powietrza są bardzo ważnymi częściami procesu inwestycyjnego1). Wymagania dotyczące lokalizacji nowopowstających ferm opierają się głównie na liczebności zwierząt. Parametr ten stanowi podstawę przy postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Zasadniczym błędem popełnianym przy lokalizacji gospodarstw hodowlanych jest pomijanie warunków klimatycznych panujących na danym terenie2). Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń mają wpływ: rodzaj emisji, transport przez wiatr, dyfuzja turbulencyjna, przemiany chemiczne, suche osiadanie na podłożu oraz wymywanie przez opady atmosferyczne1-4). W wyniku intensywnego chowu zwierząt do środowiska są uwalniane duże ilości lotnych kwasów, merkaptanów, estrów, aldehydów, alkoholi, amoniaku i amin1, 4-9). Wpływają one negatywnie nie tylko na zwierzęta, ale także na zdrowie ludzi (zwłaszcza pracowników ferm) oraz środowisko naturalne1, 4, 10). Do oceny wpływu tych substancji na otaczające środowisko wykorzystuje się modele matematyczne opierające się na teorii dyfuzji zanieczyszczeń w atmosferze1). Ich celem jest przewidywanie stężeń polutantów w dowolnej odległości od źródła (emitora). Modele są bardzo efektywne, ponieważ uwzględniają wiele wariantów poszczególnych [...]

 Strona 1