Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"TOMASZ STARECKI"

Stroboskopowa rejestracja sygnałów fotoakustycznych

Czytaj za darmo! »

U podstaw techniki fotoakustycznej leży zjawisko fotoakustyczne, którego istotą jest akustyczna odpowiedź substancji na jej pobudzenie światłem. Jeśli bowiem dowolna substancja zostanie oświetlona wiązką zawierającą takie długości fal, które występują w widmie absorpcyjnym tej substancji, to część fotonów zostanie przez molekuły tej substancji zaabsorbowana, wprowadzając je do stanu wzbudzonego. Po pewnym czasie, wskutek zjawisk relaksacyjnych, część energii światła pochłoniętej w ten sposób przez molekuły zostanie przekształcona w ich energię ruchów cieplnych, co w skali makro będzie obserwowane jako lokalny wzrost temperatury. Jeśli oświetlanie zostanie następnie przerwane, to po pewnym czasie, wskutek odbierania ciepła przez dalsze otoczenie, temperatura wróci do wartości b[...]

Fotoakustyczne badanie materiałów piezoelektrycznych

Czytaj za darmo! »

Przetworniki piezoelektryczne są często wykorzystywane w pomiarach fotoakustycznych, zwłaszcza w przypadku fotoakustycznych pomiarów ciał stałych [1,2]. Jednakże liczba publikacji, które opisują badania materiałów piezoelektrycznych metodą fotoakustyczną jest znikoma. Za główną publikację odnoszącą się do tej tematyki należy uznać artykuł napisany przez Wetsela [3], jednak użyty przez niego zakres częstotliwości modulacji wiązki światła był stosunkowo wąski (17,3...250 Hz), co doprowadziło do uzyskania niemal idealnej zależności 1/f amplitudy sygnału fotoakustycznego w funkcji częstotliwości. Celem niniejszej pracy było określenie jak będzie wyglądała odpowiedź fotoakustyczna badanego materiału piezoelektrycznego dla znacznie szerszego zakresu częstotliwości modulacji wiązki ś[...]

 Strona 1